AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova nelesních biotopů >> Managementová opatření RP Jižní Morava

Managementová opatření RP Jižní Morava

OPŽP

 

V roce 2017 byla zahájena realizace projektu s názvem „Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“.

Projekt je zaměřen na realizaci obnovního managementu ve zvláště chráněných územích ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Jižní Morava. Jedná se o lokality PP Anenský vrch, PR Liščí vrch, PP Lom Janičův vrch, PR Milovická stráň, navrhovaná PP Na Cvičišti v CHKO Pálava, PP Růžový kopec, PR Svatý kopeček, PR Šibeničník, PR Turold, určené lokality mimo MZCHÚ v CHKO Pálava, NPR Lednické rybníky, NPR Děvín-Kotel-Soutěska, NPP Dunajovické kopce, NPP Pastvisko u Lednice, NPP Pouzdřanská step – Kolby, NPR Tabulová, NPR Větrníky.

 

Cíl projektu:

Realizací projektu je podpořena biodiverzita a zachování jedinečných společenstev vázaných na nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, mokřadních luk, teplomilných doubrav a suťových a lužních lesů. Dále probíhá i monitoring a osvětová činnost vázaná na projekt.

 

Realizovaná opatření:

  • Likvidace invazních a expanzivních rostlin
  • Obnova nelesních biotopů sečením a pastvou
  • Výsadba stanovištně původních dřevin
  • Ořez stromů
  • Odstranění černé skládky
  • Monitoring prováděných opatření

 

Finanční prostředky:

Předpokládané výdaje projektu čerpané z EU činí 26 008 337 Kč.

 

Fotografie:

Jedna z biologicky nejcennějsích lokalit ČR Pouzdřanská step - Kolby Kaple Svatého Šebestiána na Svatém kopečku Lužní ekosystémy vázané na aluvium dolního toku řeky Dyje - NPP Pastvisko u Lednice Mozaika širokolistých a úzkolistých suchých trávníků, bylinných lemů a nízkých xerofilních křovin - NPP Dunajovické kopce Stepní lada s lemovými společenstvy a roztroušenými teplomilnými křovinami - PP Anenský vrch Vápencový lom Janičův vrch

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt