Stepičky pod Sinutcem

 

Stepičky pod Sinutcem (stepping stone)

Celkem čtyři roztroušené ostrůvky (remízky) ležící vprostřed polí severovýchodně od obce Sinutec jsou významným propojovacím prvkem mezi rozlehlejšími evropsky významnými lokalitami v okolí a tvoří tak důležitou migrační zónu pro mnoho druhů živočichů.

Z floristického hlediska se zde setkáváme s pozůstatky stepní vegetace, najdeme zde například hlaváček jarní, koniklec luční český, trýzel škardolistý apod. Fauna zde zatím nebyla blíže studována.

V rámci projektu LIFE+ by tyto doposud zcela opomíjené lokality měly být více přiblíženy stepnímu charakteru, a to díky odstraňování nežádoucího náletu křovin či kosení a mulčování; na dvou lokalitách již tyto zásahy proběhly.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt