EVL Všechlapy - Kamýk

EVL Všechlapy – Kamýk

Evropsky významná lokalita Všechlapy-Kamýk o rozloze 12 ha se nachází severně od obce Libčeves a její dominantou je výrazný vrch s nadmořskou výškou 437 m. n. m.

Kuželovitý vrch je tvořen leucitickým nefelinitem a olivinickým bazanitem, obklopen je slínovci. Na vrcholu a ve středních i horních částech příkrých svahů se nacházejí četné ledovcem modelované skalky s mrazovými trhlinami. V dolních částech svahu jsou balvanové haldy a suťový plášť porušený sesuvy.

Svahy Kamýku jsou porostlé teplomilnou stepní vegetací, kde se místy vyskytují i křovinné formace. Východní úbočí kopce je porostlé lesem s listnatými dřevinami. Mezi významné druhy květeny se řadí například pelyněk pontický, pcháč bělohlavý, kostřava walliská, mochna písečná, vlnice chlupatá, rozrazil rozprostřený, sesel fenyklový, hlaváček jarní, koniklec luční český, divizna brunátná apod.

EVL Všechlapy-Kamýk je další z významných lokalit výskytu termofilního hmyzu (např. přástevníka kostivalového) vázaného právě na lesostepní společenstva. Dále se zde vyskytuje např. otakárek ovocný, modrásek východní, soumračník proskurníkový, okáč skalní apod.

I na této lokalitě došlo v uplynulých letech kvůli absenci pastvy k zarůstání a postupné degradaci zdejších biotopů, velký podíl na tom mělo i umělé zalesnění. V rámci projektu LIFE+ zde již došlo k odstranění části nežádoucího náletu křovin a k obnovení pastvy. Podrobnosti o této lokalitě a vhodném způsobu péče o zdejší cenná společenstva můžete také najít v Managementovém plánu projektu LIFE+ v sekci ke stažení.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt