EVL Vrch Milá

EVL Vrch Milá

Vrch Milá ležící severovýchodně od obce Milá je osamělým vrchem zvonovitého tvaru s nadmořskou výškou 510 m n. m. Nachází v jihozápadním cípu Českého středohoří. Podobně jako okolní kopce, je i vrch Milá neovulkanickým tělesem, tvořeným olivinickým nefelinitem. Na takovýto výhřevný podklad jsou úzce vázána teplomilná rostlinná společenstva.

Vegetace na samotném vrchu Milá, ale i v celé EVL o rozloze přes 5 ha je velice různorodá - od štěrbinové vegetace skal přes travinné a keřové formace stepního a lesostepního charakteru až po přirozený listnatý les s převahou dubu. Rozmístění různých vegetačních typů závisí na morfologii a expozici svahů. Ze vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin zde můžeme najít hlaváček jarní, bělozářku liliovitou, chrpu chlumní, kozinec bezlodyžný, violku brunátnou nebo koniklec luční český. Také zárazy, nezelené rostliny, stojí za povšimnutí, nejvzácnější z nich je záraza namodralá. Za zmínku stojí i jeřáb milský, endemit s výskytem pouze v PR Milá.

Ze zoologického hlediska jsou v EVL Milá významní jak četní zástupci bezobratlých vázaných na na teplá a suchá společenstva skalních stepí, tak i v unikátním klimaxovém lesním porostu na severním svahu kopce. Bylo zde zjištěno například 65 druhů tesaříků, z nichž někteří jsou velmi vzácní. Výskyt vzácných koprofágních brouků chrobáka pečlivého, Aphodius scrutator Onthophagus gibbulus je pravděpodobně již minulostí vzhledem k dlouhému přerušení pastvy skotu v okolí rezervace. Z motýlů se zde vyskytují oba naši otakárci i vzácný okáč skalní a okáč metlicový, které můžeme vidět i na jiných kopcích lounské části Českého středohoří. Ze zajímavějších druhů obratlovců (zjištěno celkem 96 druhů) se zde vyskytují např. užovka hladká a zmije obecná, z ptáků chřástal polní, holub doupňák, dudek chocholatý, lejsek černohlavý, pěnice vlašská, kvíčala obecná, bělořit šedý, slavík obecný a strnad zahradní, ze savců třeba bělozubka šedá.

Nejvhodnějším managementem pro stepní lokality v EVL Vrch Milá je extenzivní pastva smíšeného stáda koz a ovcí, což komplikuje fakt, že se jedná o lesní pozemky, kde je pastva ze zákona zakázána. Neméně důležitým zásahem pro zlepšení stavu stepních společenstev je redukce nežádoucího křovinného náletu. Podrobnosti o této lokalitě a vhodném způsobu péče o zdejší cenná společenstva můžete také najít v Managementovém plánu projektu LIFE+ v sekci ke stažení.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt