EVL Třtěnské stráně

EVL Třtěnské stráně

Evropsky významná lokalita Třtěnské stráně patří typově do tzv. bílých strání, tvořených podkladem slínů a slínovců, na několika místech s vystupující opukou. Jižně orientovaná, přes jeden kilometr dlouhá stráň nacházející se severně od obce Třtěno byla v minulosti několikrát zalesňována nepůvodními dřevinami. Její rozloha je necelých 13 ha.

Důvodem ochrany je výskyt kriticky ohroženého jitrocele přímořského, charakteristického pro subhalofilní vegetaci. Bohatý výskyt jitrocele přímořského je podmíněn vysokým množstvím vápenných solí v půdě. Typickým jevem na Třtěnských stráních jsou i malá zásaditá slaniska, která jsou v oblasti Českého středohoří obrovským unikátem. Z dalších vzácných druhů se vyskytují kozinec rakouský, kozinec bezlodyžný, vlnice chlupatá, ledenec přímořský, bahnička jednoplevá, len tenkolistý apod.

Zoologický průzkum nebyl dosud detailně proveden, ale přítomná rostlinná společenstva a jejich druhová skladba napovídají, že se zde bude vyskytovat dosti významná fauna teplomilných a suchomilných bezobratlých a motýlů, např. hnědásek černýšový, lišaj pryšcový, modrásek vičencový, modrásek východní atd.

Redukce některých dřevin a křovin (např. pámelníku bílého, trnovníku akátu, jasanu ztepilého apod.) pomáhá ke zvýšení četnosti populace jitrocele a jiných vápnomilných rostlin. Management na této lokalitě v rámci programu LIFE+ je zaměřen hlavně na odstranění nepůvodních a náletových dřevin a bylin, vyřezávání a následné mulčování travnatých částí. Podrobnosti o této lokalitě a vhodném způsobu péče o zdejší cenná společenstva můžete také najít v Managementovém plánu projektu LIFE+ v sekci ke stažení.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt