EVL Sinutec – Dlouhý kopec

EVL Sinutec – Dlouhý kopec

Dlouhý kopec je význačnou krajinnou dominantou nad obcí Sinutec o rozloze přes 31 ha. Celý vrch je významným prameništěm pro oblast Sinutce, hlavně pro studánku sv. Víta nad kaplí stejného jména v Sinutci u památné lípy. Jedná se o území s travinnými společenstvy stepního charakteru a keřovými společenstvy, uprostřed polí.

Těleso Dlouhého kopce je tvořeno protáhlým hřbetem z olivinického leuticitu, který obklopují slínovce a jílovce. Podobně, jako ostatní okolní vrchy, je i tento kopec třetihorního neovulkanického původu.

Na jižním svahu kopce se nachází cenná suchomilná společenstva rostlin a na ně vázané široké spektrum mnohdy endemických druhů živočichů, převážně bezobratlých. Na úpatí kopce se vyskytují křovinné formace. Severní a východní svahy tvoří lesní porosty. Z floristického hlediska je zde významný výskyt pelyňky pontického, seselu fenyklového, bělozářky liliovité, divizny fialové, hlaváčku jarního, kozince dánského, kavylů (Ivanova, sličného, tenkolistého) či kozince rakouského. Předmětem ochrany této evropsky významné lokality je přástevník kostivalový. Vyskytuje si zde i široké spektrum motýlů, např. okáč skalní, soumračník žlutoskvrnný či modrásek východní. Zdejší biotopy jsou kvalitním hnízdištěm pro naše druhy strnadů, lindušek a ťuhýků.

Biologicky zajímavými lokalitami jsou roztroušené ostrůvky (remízky) stepiček pod Sinutcem, které jsou důležitou migrační zónou mezi jednotlivými EVL nejen pro motýly. Právě projekt LIFE+ díky vhodným managementovým opatřením může dokázat, že tyto zatím opomíjené lokality jsou biologicky velice vzácné a v dnešní kulturní krajině unikátní. Hlavním způsobem managementu v EVL Sinutec-Dlouhý kopec je pastva, které předcházelo vyřezávání nežádoucího náletu křovin v západní části kopce, a sekání s mulčováním v části východní. I požár, který v roce 2012 lokalitu postihl, by mohl být považován za vhodný management při obnově stepí. Podrobnosti o této lokalitě a vhodném způsobu péče o zdejší cenná společenstva můžete také najít v Managementovém plánu projektu LIFE+ v sekci ke stažení.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt