EVL Raná – Hrádek

EVL Raná – Hrádek

EVL Raná-Hrádek zahrnuje oblast o rozloze 169 ha, jejíž hranice začínají ranvejí letiště u Hrádku a dále zahrnují celý masív kopce Raná. Jedná se o oblast s dochovanými zbytky přirozených xerotermních travinných společenstev s mnoha zástupci teplomilných a suchomilných druhů rostlin a živočichů. Jádrem oblasti je NPR Raná (tzv. Malá boule).

Travnaté porosty jsou bohaté na velké množství zvláště chráněných druhů rostlin jako například tařici skalní, bělozářku liliovitou, kozinec bezlodyžný, kozinec rakouský a kozinec dánský, hlaváček jarní, koniklec luční český, diviznu brunátnou, hořec brvitý, kavyl Ivanův nebo kavyl tenkolistý. Unikátem Rané je speciální forma kavylu sličného – kavyl sličný lysý, celosvětově známá jen z tohoto místa.

Na suchomilná společenstva skalních stepí, kavylových stepí a přilehlých pastvin je vázáno mnoho obratlovců i bezobratlých. Ze zajímavějších druhů obratlovců (zjištěno celkem 65 druhů) se zde vyskytují např. užovka hladká, z ptáků strnad zahradní, linduška úhorní, bělořit šedý. Nachází se zde v České republice jedna z nejsilnějších populací kriticky ohroženého sysla obecného. Z pavouků zde můžeme v časném podzimu spatřit drobného černo-červeného pavouka stepníka rudého. Z 637 zjištěných převážně nočních druhů motýlů bylo 12 vyhodnoceno jako nových pro ČR nebo pro Čechy. Z denních druhů motýlů je zde významný výskyt okáče skalního, okáče metlicového, modráska východního, modráska ligrusového nebo třeba soumračníka žlutoskvrnného. Ze 485 dosud zaznamenaných druhů brouků jsou zde velmi početní střevlíci (zjištěno celkem 123 druhů), z nich významní jsou např. Harpalus cisteloides hurkai (endemit Lounského středohoří), chrobák pečlivý a mnozí další.

Ukončení pastvy skotu a ovcí koncem 80. let způsobilo šíření vysokých trav (např. ovsíku vyvýšeného) za současného ústupu mnoha vzácných druhů rostlin i živočichů. Pastva ovcí byla obnovena v r. 2000 a množství vzácných druhů se opět zvyšuje. 

V projektu LIFE+ byly již na mnoha hektarech provedeny managementové práce, jako například odstranění nežádoucího náletu křovin a dřevin, kosení a následná pastva apod. Podrobnosti o této lokalitě a vhodném způsobu péče o zdejší cenná společenstva můžete také najít v Managementovém plánu projektu LIFE+ v sekci ke stažení.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt