EVL Oblík-Srdov-Brník

EVL Oblík - Srdov - Brník

Evropsky významná lokalita Oblík-Srdov-Brník se rozkládá na ploše o celkové rozloze 335 ha západně od obce Chraberce a východně od obce Raná a zahrnuje tři výrazné vrchy: Oblík (509 m n. m.), Srdov (482 m n. m.) a Brník (471 m n. m.).

Stejně jako jiné kopce lounského středohoří byly i tyto vrcholy vytvářeny třetihorní vulkanickou činností. Těleso Oblíku je tvořeno nefelinitickým bazanitem, Srdov s Brníkem olivinickým nefelinitem.

Ve vegetačním krytu Oblíku převládají širokolisté a úzkolisté suché trávníky, nad jižním a západním úpatí vlastního kopce se vyskytují suťové lesy. Oblast všech tří kopců je cenným územím pro studium stepní flory a fauny. Vyskytují se zde suchomilná společenstva rostlin a na ně vázaných živočichů. Na malém území se zde setkáváme se stepními formacemi, které je možné vidět až např. v Rusku v úseku od jižního Uralu po Kaspické moře. Ze zvláště chráněných druhů jsou zde hojné: hlaváček jarní, divizna brunátná, bělozářka liliovitá, modřenec tenkokvětý, ovsíř stepní, několik druhů kavylů (k. Ivanův, k. sličný, k. chlupatý, k. tenkolistý a další), kozinec bezlodyžný, chrpa chlumní, lilie zlatohlávek. Rostou zde i vzácné druhy jako orsej blatoucholistý nebo křivatec pomořanský. Vyskytuje se zde také vzácný dřín evropský, většinou v keřovité formě.

Z plazů se v rezervaci vyskytuje např. užovka hladká, druhově početní ptáci jsou zastoupeni strnadem zahradním, linduškou lesní, bělořitem šedým či dudkem chocholatým. Celkem bylo v EVL Oblík-Srdov-Brník zjištěno 81 druhů obratlovců. Zcela výjimečná je zejména fauna bezobratlých, představovaná mnoha zvláště chráněnými a velmi vzácnými druhy a poddruhy, z nichž některé jsou dokonce endemické (nikde jinde než v daném území se nevyskytující). Z motýlů můžeme jmenovat běláska ovocného, lišaje pryšcového a přástevníka mařinkového, z brouků roháče obecného, chrobáka vrubounovitého či ozbrojeného, několik druhů majek, střevlíky Leistus montanus kultianus, Parazuphium chevrolati rebli (endemit Oblíku) atd. Evropsky významné druhy živočichů zastupují motýl přástevník kostivalový a saranče Stenobothrus eurasius, z rostlin je to kavyl olysalý.

Mimo managementových opatření, jakými jsou odkřoviňování a pastva, zde v rámci projektu LIFE+ již proběhla revitalizace starých cest, které umožňují přehánět stáda ovcí a koz po celé oblasti a obnova starých extenzivních sadů. Podrobnosti o této lokalitě a vhodném způsobu péče o zdejší cenná společenstva můžete také najít v Managementovém plánu projektu LIFE+ v sekci ke stažení.

  

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt