EVL Křížové vršky

EVL Křížové vršky

Jihozápadně od obce Libčeves se nachází tři vrchy vystupující z okolního zarovnaného terénu: Křížové vršky (386 m n. m.), Malý vrch (375 m n. m.) a Šibeník (344 m n. m.) a dohromady utváří evropsky významnou lokalitu Křížové vršky o rozloze zhruba 18 ha. Předmětem ochrany EVL Křížové vršky jsou druhově bohaté suché stepní trávníky a nízké teplomilné křoviny.

Křížové vršky jsou neovulkanické kužely na vypreparované augitové žíle s drobnými skalkami a mrazovými srázy ve sloupcovitě odlučné hornině – čediči, se suťovým pláštěm porušeným sesuvy. Jsou to výrazné kupy, které vystupují ze zarovnaného povrchu na křídových horninách.

Ve vegetačním krytu Křížových vršků převládají úzkolisté suché trávníky a keřové porosty (nízké teplomilné křoviny se skalníky) – tvoří pás, který lemuje západní úpatí kup a směrem k vrcholu plynule přechází v jednotlivě roztroušené keře. Na vrcholu se vyskytuje i bazifilní vegetace efemér (jednoletých rostlin, které vyžadují zásadité prostředí) a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého. V sedlech mezi kopci se vyskytují mezofilní ovsíkové louky a pole. Z chráněných rostlin zde najdeme např. hlaváček jarní, diviznu brunátnou, koniklec luční český, kozinec bezlodyžný a dokonce i kavyl olysalý, sličný a Ivanův či ledenec přímořský.

Fauna Křížových vršků je podobná fauně větších kopců, např. v EVL Oblík-Srdov-Brník, je zde velké bohatství bezobratlých – více než 100 druhů střevlíkovitých a motýlů. I zde se vyskytuje vzácná skalní saranče Stenobothrus eurasius. Z motýlů můžeme jmenovat modráska východního či okáče skalního.

Na Křížových vršcích byly točeny stěžejní scény Máchova Máje v jeho filmovém zpracování.

Podobný charakter jako Křížové vršky má i Mlýnský vrch, který je pokračováním linie kopců Křížových vršků směrem k Libčevsi.

Stepní společenstva byla ohrožena absencí vhodného hospodaření a s tím souvisejícím zarůstáním křovinami, zejména hlohy a šípky. V rámci projektu LIFE+ zde již proběhlo odstranění náletových křovin a krátkodobá pastva smíšeného stáda koz a ovcí, kterou je i do budoucna potřeba každoročně opakovat nebo kombinovat s kosením travních porostů. Podrobnosti o této lokalitě a vhodném způsobu péče o zdejší cenná společenstva můžete také najít v Managementovém plánu projektu LIFE+ v sekci ke stažení.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt