EVL Hořenec – Číčov

EVL Hořenec – Číčov

Číčovský kopec ležící severozápadně od obce Hořenec je územím s travinnými společenstvy stepního charakteru a keřovitými společenstvy vytvořenými sukcesí (tj. postupným neřízeným přírodním zarůstáním). Rozkládá se na ploše o rozloze necelých 21 ha. Ochranný režim je zaměřen právě na rostlinná a živočišná společenstva stepního charakteru.

Velkou zvláštností Českého středohoří je výskyt minerálu aragonitu - modifikace uhličitanu vápenatého, jehož tzv. hořenecký typ zde vytváří podlouhlé jehlicovité i robustnější, většinou žlutě zabarvené krystaly. Tyto útvary vznikly při vulkanické činnosti, kdy se nízce temperované látky ochladily průchodem porézními tufy a minerál vykrystaloval. Vnitřní stavbu kopce částečně odkrývají drobné lůmky při úpatí severního a východního prudkého svahu.

Charakteristickými zástupci teplomilných společenstev stepí na Číčově jsou koniklec luční český s neobyčejně hojným výskytem, hlaváček jarní, dále zde potkáme například kavyl vláskovitý, kostřavu walliskou, mochnu písečnou, modřenec tenkokvětý rozrazil klasnatý nebo sesel fenyklový. Ze zoologického hlediska je v EVL Hořenec-Číčov je předmětem ochrany motýl přástevník kostivalový, setkáme se zde dále například s okáčem skalním, okáčem metlicovým, sarančí slámovou či soumračníkem žlutoskvrnným, hojná je zde i ještěrka obecná.

Po ukončení pastvy ovcí na Číčově v minulém století docházelo k silnému zarůstání stepních trávníků ovsíkem, řízená pastva ovcí a koz byla obnovena v roce 1998. V rámci programu LIFE+ již proběhlo odstranění nežádoucího náletu křovin a dále je prováděna pravidelná pastva. Podrobnosti o této lokalitě a vhodném způsobu péče o zdejší cenná společenstva můžete také najít v Managementovém plánu projektu LIFE+ v sekci ke stažení.

Číčov byl oblíbeným relaxačním místem malíře, grafika a ilustrátora Kamila Lhotáka. Pod Číčovem byly točeny části filmového zpracování Máchova Máje, jedná se většinou o scény s katem a se šibenicí.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt