E - Celkový průběh a monitoring projektu

 

E.1 Management projektu

Na začátku projektu byl vybrán projektový tým zaměstnaný v rámci projektu, viz projektový tým, kontakty. Žadatel (AOPK ČR) umožní účast odborníků na projektu (především botanika, zoologa, geologa a GIS a IT specialistu). Externí dodavatelé a zakázky na technické vybavení budou soutěženy ve veřejných výběrových řízeních.

Od počátku projektu byla Evropské komisi podána zahajovací zpráva, 3 xprůbežná zpráva, zpráva podávána v polovině projektu a v roce 2013 jsme odevzdali na základě proběhlého auditu finanční zprávu. Poslední průběžná zpráva byla odeslána v dubnu 2016.  Na podzim 2012 jsme také podali žádost o podstatnou změnu projektu. Evropská komise naši žádost přijala na jaře 2013. Díky ušetřeným financím jsme rozšířili práci s veřejností a do projektu jsme zahrnuli dvě nové lokality Písečný vrch (68,12 ha) a Malý vrch u Třtěna (18,19 ha). Rozšířeny byly nášlapné kameny Odolický vrch (o 4,63 ha) a Bílé stráně pod Milou (o 9,3 ha). V rámci stávajícího rozpočtu projektu tak bude podpořena větší rozloha a komplexnější síť stepních stanovišť v zemědělské krajině Lounska. V roce 2015 jsme také zažádali o prodloužení projektu, které bylo bez problémů ještě tentýž rok schváleno.

E.2 Monitoring vlivu projektu na cílové druhy organismů

Dopad managementových opatření na populace cílových druhů a habitatů bude sledován pomocí průzkumů na definovaných monitorovacích plochách. Postupovat se přitom bude podle metodiky AOPK ČR. Monitoring je nezbytný pro sledování plnění cílů projektu a jeho výsledky také umožňují upravovat management lokality dle aktuální potřeby cílového druhu.

Na počátku projektu byly vytyčeny monitorovací plochy. Zároveň proběhlo jejich snímkování, které se opakovalo v polovině a bude se opakovat na konci projektu. Probíhá také monitoring cílových druhů projektu: saranče Stenobothrus eurasius je monitorována každé dva roky (naposledy 2015), přástevník kostivalový každoročně (na různých lokalitách) a sysel obecný každoročně ve spolupráci se Záchrannými programy AOPK ČR.

E.3 Účetnictví projektu

Na jaře 2013 proběhl externí audit za roky 2011 a 2012. V následujících letech proběhl vždy začátkem roku audit roku předchozího. V květnu 2017 proběhl poslední závěrečný audit, který zahrnoval celé období realizace projektu.

E.4 Plán ochrany přírody po ukončení projektu

Navazující plán managementu projektových lokalit na následujících 10 let byl zpracován v roce 2015. Před skončením projektu proběhla jeho aktualizace.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt