D - Veřejné povědomí a prezentace výsledků projektu

 

D.1 Představení projektu jako celku, uvedení do problematiky ochrany stepních společenstev a vysvětlení managementových opaření

Prezentace projektu v různých formách (přednášky, exkurze) různým cílovým skupinám zlepší povědomí veřejnosti o problematice stepí a usnadní realizaci opatření i po skončení samotného projektu, kdy bude muset být čerpáno z jiných zdrojů.

Největší akcí pro veřejnost jsou každoročně konané Slavnosti stepí na Rané, které se konaly již popáté i v roce 2016, a to 14. května. Návštěvníci této akce se dozvěděli mnoho nového o stepích Lounska a užili si doprovodný program. Průběžně také probíhají exkurze na projektové lokality, účastní se jich děti z mateřských škol, žáci základních škol i studenti středních a vysokých škol či široká laická veřejnost. Školám dále nabízíme přednášky o stepích Lounska, jejich ochraně a druzích na nich žijících. V obcích na Lounsku pořádáme výstavy o stepích a projektu. Možnost shlédnout je měli již obyvatelé a návštěvníci Rané, Bělušic a Chožova. Ve školách proběhlo již pěr ročníků výtvarné soutěže (účast přes 500 dětí ze 32 škol a klubů). Dále proběhla vědomostní soutěž. Z dalších akcí pro veřejnost můžeme jmenovat např. vydání CWG (geocaching); pohlednic, které namalovaly děti v rámci výtvarné soutěže; pexesa "Stepi Lounského středohoří" a karetní hry "Černý Petr", ve které jsou rovněž použity vítězné obrázky z výtvarné soutěže; syslího komiksu. Mnohé ze zmiňovaných výstupů si můžete stáhnout zde.

O dalších akcích, které v rámci projektu LIFE+ proběhly nebo se teprve chystají se můžete dočíst v aktualitách.

D.2 Vytvoření a správa internetových stránek projektu

Internetové stránky představují široce využívaný komunikační kanál a umožňují rychle sdělovat novinky z projektu veřejnosti.

Internetové stránky pravidelně aktualizujeme. V lednu 2014 byl založen oficiální facebookový profil projektu (https://www.facebook.com/stepi.lounskeho.stredohori?ref=bookmarks).

D.3 Zhotovení informační brožury, informačních panelů a jejich instalace

Informační panely budou umístěny na přístupových cestách k EVL Oblík-Srdov-Brník a EVL Raná-Hrádek, a tak vizuálně atraktivní formou informovat o projektu návštěvníky těchto turisticky vyhledávaných lokalit. Informační brožury a významu stepí, problematice ochrany a stepní flóře a fauně poskytnou zájemcům podrobnější informace. Cílovou skupinou jsou návštěvníci infocenter, místní neziskové organizace, obce, účastníci přednášek a exkurzí apod.

V rámci projektu LIFE+ již bylo vydáno několik informačních brožur a letáků. Brožura o stepích "Stepi na Lounsku"  (dostupná také anglicko-německá verze) a "Sysel obecný - hlodavec, který nesyslí" o kriticky ohroženém syslu obecném jsou vytištěny a distribuovány veřejnosti. Rovněž jsou k dispozici v elektronické podobě v sekci ke stažení. V roce 2013 byl vytištěn leták Stepi Lounského středohoří - projekt LIFE+ a v roce 2014 byly vydány další čtyři – Nepůvodní druhy rostlin v Českém středohoří, Ovocné stromy v krajině Českého středohoří, Sysel obecný - kriticky ohrožený obyvatel stepí a Lounské středohoří - motýlí ráj. V roce 2013 dále bylo nainstalováno 5 informačních cedulí u přístupových cest k lokalitám Raná-Hrádek, Oblík-Srdov-Brník (2x), Vrch Milá a Kamenná slunce. K dispozici jsou také mobilní informační panely k projektu, jednotlivým aktivitám a druhům. V roce 2014 byly vyrobeny dva roll-up bannery s informacemi o CHKO a projektu LIFE+.

D.4 Zapojení místních zemědělských subjektů do existujících dotačních schémat

Administrativní pomoc zemědělcům se žádostmi o zapojení do agroenvironmentálních dotačních titulů. Tato aktivita slouží k zajištění managementových opatření (především pastvy) z jiných zdrojů. Díky tomu lze předpokládat, že na cenných stepních lokalitách bude probíhat vhodný management i po skončení projektu.

Průběžně podporujeme místní zemědělce ve vstupu do Agroenvironmentálních dotačních schémat. Díky tomu byla nová půda registrována jako půdní bloky, což přispívá k dlouhodobé udržitelnosti péče o daná projektová území a také šetří rozpočet projektu.

 Od roku 2016 je do půdních bloků zařazeno přes 140 ha ploch, na kterých došlo díky realizovaným opatřením v rámci projektu (vyřezání nežádoucích dřevin, kosení, pastva) k takovému zlepšení stavu, že je možné péči o ně zajistit ze zemědělských dotací. Jedná se o pozemky v EVL Oblík-Srdov-Brník, EVL Raná-Hrádek, EVL Hořenec-Čičov, EVL Sinutec-Dlouhý kopec a na lokalitých Písečný vrch a Malý vrch u Třtěna.

Od roku 2017 by měly být do zemědělských dotací zařazeny další pozemky o celkové výměře přesahující 30 ha, a to především v EVL Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník a dále na bílých stráních pod Milou.    

D.5 Prezentace výsledků projektu, Laymanova zpráva

Výsledky projektu budou prezentovány odborníkům na konferencích a seminářích, kde si také bude možné vyměnit zkušenosti s pracovníky z podobných probíhajících projektů. Výsledky projektu budou zveřejňovány v tiskových zprávách, v regionálním i národním tisku, na internetu a v televizních a rozhlasových reportážích.  Obyvatelé dotčené oblasti a členové místních samospráv se s výsledky projektu seznámí také během exkurzí do terénu. Výstupem projektu bude i tištěná Laymanova zpráva.

Výsledky projektu byly prezentovány v místním i celostátním tisku (např. Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Mostecký deník, apod.), rozhlase i televizních zprávách,  dále na různých setkáních a konferencích (např. setkání zemědělců AOPK ČR 2012, konference k ochraně sysla v Polsku, seminář Pastva v krajině, setkání botaniků, setkání zoologů, konference k ukončení projektu LIFE+ atd.). Seznamováni jsou s nimi také účastníci terénních exkurzí, výstav a přednášek. Byla také vydána Laymanova zpráva.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt