C - Konkrétní ochranná opatření

 

C.1 Vyřezávání křovin na stepních stanovištích

Vzhledem k absenci pastvy v minulosti bylo nutné ze stepních stanovišť nejprve odstranit rozrůstající se dřeviny (křoviny a mladé stromy).  Křoviny byly odstraňovány pomocí motorových pil a křovinořezů, v některých případech byly pařízky chemicky ošetřeny pro potlačení zmlazení. Zachovány zůstaly staré ovocné stromy a skupiny dřevin sloužící jako úkryt pro stepní živočichy.

Na projektových lokalitách bylo vyčištěno od nežádoucích dřevin a jejich zmlazení 90 ha v roce 2011, 70 ha v roce 2012, 83 ha v roce 2013, 42 ha v roce 2014, 49 ha v roce 2015, 44 v roce 2016 a 38 ha počátkem roku 2017. Na některých pozemcích proběhl výřez opakovaně. Na většině vyčištěných ploch proběhla následně pastva smíšeným stádem ovcí a koz, případně kosení, které pomohly v potlačení zmlazení nežádoucích dřevin. 

C.2 Obnovní pastva

Pastva ovcí je tradičním způsobem hospodaření na stepích. Při absenci pastvy dochází k rychlé degradaci stepi (zarůstání) a poklesu populací cílových i dalších vzácných stepních druhů. V rámci projektových lokalit byla zavedena pastva smíšeným stádem ovcí a koz, které okusem zabraňovaly zmlazování vykácených dřevin.

V roce 2011 probíhala obnovní pastva na ploše 76 ha na lokalitách Raná-Hrádek, Oblík-Srdov-Brník, Hořenec-Čičov, Všechlapy-Kamýk a Odolický vrch (44 ha podpořeno v rámci projektu, 32 ha bylo financováno ze zemědělských dotací). V roce 2012 se páslo již na 127 ha (63 ha podpořeno v rámci projektu, 51 ha bylo financováno ze zemědělských dotací a 13 ha bylo vypaseno bezplatně). Nově byla zavedena pastva na lokalitě Sinutec-Dlouhý kopec. V roce 2013 probíhala pastva celkem na ploše 135 ha (60 ha podpořeno v rámci projektu, 61 ha bylo financováno ze zemědělských dotací a 14 ha bylo vypaseno bezplatně) na lokalitách Raná-Hrádek, Oblík-Srdov-Brník, Hořenec-Čičov, Sinutec-Dlouhý kopec, Všechlapy-Kamýk, Odolický vrch a Písečný vrch. V roce 2014 se spásalo 225 ha (132 ha podpořeno v rámci projektu, 72 ha bylo financováno ze zemědělských dotací a 21 ha se vypáslo bezplatně), oproti roku 2013 se páslo navíc na Křížových vršcích, Velkém a Malém vrchu u Třtěna, Kamenných sluncích, Bílých stráních pod Milou, na Bílých stráních pod Oblíkem a na Písečném vrchu. V roce 2015 probíhala pastva na ploše 237 ha (148,5 ha podpořeno v rámci projektu, 70 ha bylo financováno ze zemědělských dotací a 19 ha se vypáslo bezplatně), navíc se páslo na lokalitě Libeš. V roce 2016 probíhala pastva na ploše 228 ha (70 ha podpořeno v rámci projektu, 131 ha bylo financováno ze zemědělských dotací a 27 ha se páslo bezplatně).

C.3 Vyplocení ploch bez pastvy a výsev živných rostlin

Požadavky na ochranu jednotlivých druhů se mohou dostávat do konfliktu. Kriticky ohrožený modrásek ligrusový (Polyommatus damon), na rozdíl od většiny stepních druhů pastvu nesnáší, neboť pro svůj vývoj vyžaduje vzrostlé porosty vičence. Vičenec je ale pro ovce velmi lákavou potravou a jeho porosty bylo na území, kde probíhala pastva, třeba vyplocovat.

V roce 2012 byly vyploceny plochy s výskytem vičence na východním a severním úpatí kopce Raná (celkem 4 oplůtky) a na Bílých stráních pod Oblíkem. V roce 2013 byl proveden výsev živných rostlin na úpatí Rané na ploše 0,95 ha. V roce 2014 by 0,4 ha a vyseto 20 kg vičence ligrusu, tato plocha byla oplocena. V roce 2015 byla zorána další část o ploše 0,1 ha a vyseto dalších 50 kg semen. V roce 2016 byla zorána plocha 0,1 ha a vyseto dalších 50 kg semen

C.4 Odstranění invazních dřevin

Na projektových lokalitách byly v rámci projektu také eliminovány invazní druhy, tedy druhy nepůvodní a rychle se šířící na úkor druhů původních ale méně schopných konkurence. Jednalo se především o borovici černou, trnovník akát, kustovnici cizí a šeřík obecný.

V roce 2011 byly odstraněny invazní dřeviny v rozsahu 5 ha v EVL Oblík-Srdov-Brník a EVL Třtěnské stráně. V roce 2012 proběhlo odstranění invazních dřevin na ploše 8 ha v EVL Oblík-Srdov-Brník, EVL Třtěnské stráně a EVL Raná-Hrádek. V roce 2013 proběhlo opětovné vyřezání porostů trnovníku akátu na v EVL Třtěnské stráně a nově také na lokalitě Malý vrch u Třtěna (celkem 1,8 ha). V roce 2014 byly redukovány invazní dřeviny v EVL Oblík-Srdov-Brník a na Kamenných sluncích, a to na celkové ploše 2 ha. V roce 2015 proběhla další likvidace invazních dřevin na lokalitě v EVL Oblík-Srdov-Brník a EVL Třtěnské stráně (celkem 1 ha). I v roce 2016 probíhala likvidace invazních dřevin - v EVL Oblík-Srdov-Brník a EVL Raná-Hrádek (celkem 2,25 ha)

C.5 Obnova starých sadů, dosadba regionálních odrůd ovocných dřevin

V projektové oblasti se nacházely zbytky starých extenzivních vysokokmenných sadů. V rámci projektu byly zbaveny křovin, jimiž rychle zarůstaly a doplněny o mladé stromky regionálních odrůd ovoce. Zajištěna byla také následná péče o zasazené stromky a řez stávajícíh stromů. Extenzivní sady jsou historickou součástí místní krajiny a důležitým biotopem pro řadu vzácných, na ně vázaných, živočichů.

V roce 2011 bylo dokončeno odkřovinění rozsáhlého sadu, tzv. třešňovky, pod Oblíkem. Zmlazování keřů omezuje pastva. V roce 2012 bylo vysazeno 200 mladých stromků. Dosadba dalších 450 stromků proběhla na podzim 2013. Péče o nově vysazené stromky byla zajištěna do konce roku 2015 víceletou smlouvou. Byla také provedena inventarizace sadu a je zřejmé, že velká část stromů je starých a ve velmi špatném stavu (takové stromy poskytují vhodné prostředí pro řadu bezobratlých), nebo mrtvých. V dubnu roku 2015 došlo k poškození části vysazených stromků nehlídaným stádem ovcí a koz. Náhrada škody byla již zaplacena, náhradní výsadba proběhne v říjnu 2017.  Na staré stromy v ovocných sadech bylo nainstalováno v roce 2015 celkem 37 budek. Na podzim 2016 proběhla kontrola a oprava/doplnění ochran vysazených stromků, na jaře 2017 pak řez a další kontrola ochran.

C.6 Obnovní kosení travních porostů, mulčování

Kosení probíhalo na projektových lokalitách, kde není vhodná nebo možná pastva. Dále byly koseny nově odkřoviněné plochy potlačení výmladnosti a odstranění stařiny.

V EVL Raná-Hrádek proběhlo v zimě 2012 mulčování jako příprava na kosení nových ploch pro sysla obecného. Plochy, kde žijí kolonie sysla, jsou během vegetační sezóny pravidelně koseny tak, aby výška travního porostu nepřesáhla 15 cm. V roce 2012 bylo koseno celkem 28 ha v EVL Raná-Hrádek a 0,6 ha v okolí slaniska v EVL Třtěnské stráně. V roce 2013 proběhlo kosení na 67 ha (26 ha podpořeno z projektu, 41 ha bylo financováno ze zemědělských dotací). Kromě lokalit s výskytem sysla obecného v okolí Rané se kosilo na řadě menších lokalit (např. Mlýnský vrch, Kamenná slunce, Třtěnské stráně, Milá, Bílé stráně pod Milou a pod Oblíkem, Křížové vršky), kde zatím nebylo možné zajistit pastvu z důvodu špatné přístupnosti nebo nedostatečného množství ovcí a koz v okolí. V roce 2014 proběhlo kosení na 103 ha (59 ha zajištěno z projektu, 44 ha bylo financováno ze zemědělských dotací), oproti předchozímu roku byly zahrnuty i lokality v EVL Sinutec-Dlouhý kopec a Kamýk, naopak vypuštěny byly Kamenná slunce a Malý vrch u Třtěna. V roce 2015 proběhlo kosení na 91,7 ha (55,7 ha zajištěno z projektu, 36 ha bylo financováno ze zemědělských dotací), oproti předchozímu roku nebyly zahrnuty lokality v EVL Sinutec-Dlouhý kopec a Kamýk, BS pod Milou, BS pod Oblíkem a lokality v EVL Hořenec – Číčov. V roce 2016 bylo pokoseno 62 ha ploch.

 

Od roku 2017 byly do zemědělských dotací zařazeny další pozemky o celkové výměře přesahující 25 ha. 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt