A - přípravné aktivity

 
A.1 Zvýšení vzdělání a kvalifikace pracovníků žadatele a spolupracujících subjektů

Aktivita zahrnovala školení v efektivní komunikaci, biologii stepních druhů a účetnictví evropských projektů. Cílovou skupinu tvořili pracovníci projektu a spolupracující subjekty (obce, místní zemědělci a dodavatelé odborných terénních prací).

Většina školení proběhla na počátku projektu (ekologie sysla obecného, přírodní hodnoty Lounska, komunikační školení pro projektový tým a pro spolupracující subjekty, školení k administrativě projektu, ekonomickému a finančnímu řízení projektu apod.). V dubnu 2012 proběhla studijní cesta pro pracovníky projektu a spolupracující subjekty na projektu LIFE+ po Bílých Karpatech a na Slovensko a v roce 2014 proběhla druhá studijní cesta do Skotska. Pracovníci projektu se průběžně účastnili potřebných školení, např. školení k Programu péče o krajinu, k záchraně regionálních ovocných odrůd, ke zlepšení komunikace, školení zaměřující se na grafické dovednosti či environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu apod.).

A.2 Vypracování plánů péče pro projektové lokality

Cílem aktivity bylo shromáždění odborných dokumentů k projektovým lokalitám, jejich minulému managementu a jeho vlivu na lokality. Na jejich základě vznikl nový soubor doporučení managementových opatření pro dobu trvání projektu. Managementové plány pro projektové lokality byli optimální syntézou požadavků na ochranu lokálních populací nejen cílových druhů projektu LIFE+.

Všechny plány péče jsou zpracovány a jsou k dispozici v sekci ke stažení.

A.3 Vypracování plánů péče pro cílové druhy organismů

Na základě shromážděných dokumentů o bionomii, distribuci, ohrožení a managementu cílových druhů byly zpracovány plány péče pro jednotlivé druhy v rámci jejich výskytu (historickém, současném a potenciálním) na lokalitách projektu LIFE+. Podobně jako v aktivitě A.2 proběhla interní oponentura těchto plánů a drobné každoroční úpravy.

Plány péče pro cílové druhy (saranče Stenobothrus eurasius, motýl přástevník kostivalový a sysel obecný) jsou zpracované a k dispozici v sekci ke stažení. Péče o kavyl olysalý nevyžaduje zpracování samostatného plánu péče.

A.4 Zhotovení projektové dokumentace

Projektová dokumentace definuje konkrétní managementová opatření, způsob jejich provedení, lokalizaci, rozsah, frekvenci apod. Projektová dokumentace se opírá o výstupy aktivit A.2 a A.3 a byla rovněž zpracována externím dodavatelem.

Technická dokumentace je k dispozici v sekci ke stažení.

A.5 Získání nezbytných úředních povolení

Pro realizaci některých aktivit projektu (např. kácení invazních dřevin či umístění informačních cedulí) bylo nutné získat úřední povolení.

Všechna potřebná povolení byla získávána průběžně dle aktuálních potřeb projektu. 

A.6 Propojení izolovaných stepních ploch a zajištění přístupu k nim obnovením původních průhonů

Všechny plánované přístupové cesty byly obnoveny.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt