Projektové aktivity

 

Projekt LIFE+ "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v jihozápadní části Českého středohoří" byl složen z několika dílčích aktivit:

A. Přípravné aktivity

Přípravné aktivity projektu LIFE+ zahrnovaly vzdělávání pracovníků projektu v dané oblasti a také v komunikaci, protože projekt byl z velké části založen na komunikaci mezi vlastníky či nájemci pozemků, dodavateli prací, ale také na informovanosti a vzdělávání široké veřejnosti. V rámci přípravných aktivit vznikly i plány péče o projektové lokality a cílové druhy, které můžete najít v sekci ´Ke stažení´. V neposlední řadě se do přípravných prací zařadila i příprava technické dokumentace projektu a získání potřebných povolení pro některé činnosti jako je např. kácení dřevin či umístění informačních cedulí.

B. Pronájem/nákup pozemků a platby za práva k užívání

V mnohých případech je jediným způsobem, jak zajistit fungující péči o dané pozemky, jejich výkup či dlouhodobý pronájem či převod státních pozemků. Všechny tyto otázky řešila právě tato aktivita.

C. Konkrétní ochranná opatření

Aby nedocházelo k další degradaci stepních stanovišť vlivem dlouhodobé absence vhodného managementu, byla v této části projektu řešena konkrétní opatření, která byla na stepních lokalitách provedena. Jednalo se o odstraňování nežádoucího náletu křovin, obnovní pastvu či kosení a mulčování, odstraňování invazních dřevin, obnovu starých sadů a také o vyplocení ploch bez pastvy a výsev živných rostlin.

D. Veřejné povědomí a prezentace výsledků projektu

Velikou úlohou projektu LIFE+ bylo i šíření povědomí o stepích, o jejich významu, potřebném managementu i možném ohrožení. Pro veřejnost Správa CHKO České středohoří připravovala nejrůznější akce (např. Slavnosti stepí, exkurze, přednášky a prezentace, výstavy, soutěže) a vydávala informační, vzdělávací i propagační materiály. Nedílnou součástí této aktivity projektu bylo i zapojení místních zemědělských subjektů do dotačních titulů a tím zajištění následné péče o stepní společenstva i po skončení projektu LIFE+.

E. Celkový průběh a monitoring projektu

Tato část projektu se zabývala provozními věcmi, účetnictvím, ale i monitoringem vlivu projektu a plánem na zajištění udržitelnosti ochrany přírody po ukončení běhu projektu.

 

Konkrétní managementová opatření:

Odkřoviňování

Pastva

Výsev živných rostlin

Likvidace nepůvodních a invazních druhů

Kosení a mulčování

Obnova extenzivních sadů

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt