Dosažené výsledky

Bez názvu

V rámci projektu  LIFE+ "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v jihozápadní části Českého středohoří" jsme se zavázali splnit různorodé cíle. Všechny zásadní cíle se nám podařilo splnit.

kolaz

Níže najdete stručný přehled:

A. Přípravné aktivity

Cíl:

 • zpracování managementových plánů pro projektové lokality, jejichž cílem bylo vyhodnocení současného stavu a návrh opatření během trvání projektu

Výsledky:

 • pro všechny lokality byly zpracovány managementové plány, ke stažení zde

_______________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • plány péče pro cílové druhy (přástevník kostivalový, saranče skalní, sysel obecný)           

kolaz_2
         

Výsledky:

 • plány péče pro cílové druhy byly zpracovány a jsou ke stažení zde

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • propojení izolovaných stepních lokalit průhony

2016_03_18_Křížové vršky_průhon_PS (6)

Výsledky:

 • v rámci projektu bylo vyčištěno a odkřoviněno více než 2 km průhonů; hlavně se jedná o následující cesty/průhony:
  • propojení lokalit Oblík a Srdov
  • propojení EVL Oblík - Srdov- Brník s EVL Křížové vršky, Šibeník, Malý vrch
 • byly vyčištěny i menší cesty vedoucí z vesnic, pro lepší přístup na lokality

B. Pronájem/nákup pozemků a platby za práva k užívání

Cíl:

 • pronájem a výkup cenných pozemků (výkup 11,7 ha)

Výsledky:

 • v rámci projektu bylo vykoupeno větší množství pozemků, než bylo plánováno. Většina z nich byla pronajata k zemědělskému hospodaření v souladu s požadavky ochrany přírody
 • dále byly v rámci této aktivity zprostředkovány pronájmy pozemků mezi jejich vlastníky a zemědělskými subjekty. Jednalo se o celkovou výměru přes 120 ha.

C. konkrétní ochranná opatření

Managementová opatření byla provedena minimálně jednou na pozemcích o celkové výměře více než 320 ha.

Odkřoviňování

Cíl:

 • odstranění křovin na cca 110 ha plochy (na 275 ha opakovaná opatření)

1 2009 Oblík před a po

Výsledky:

 • během projektu byly odstraněny nežádoucí dřeviny na cca 222 ha zarůstajích stepních ploch

Pastva

Cíl:

 • zlepšení kondice cílových druhů

Pastva-pod_Srdovem-1

Výsledky:

 • pozitivní vliv na cílové druhy projektu - sysla obecného, přástevníka kostivalového, saranče skalní a kavyl olysalý
 • významný nárůst početnosti sysla obecného v okolí vrchu Raná (ze 150 odhadovaných jedinců v roce 2011 na odhadovaných 500 v roce 2016)

 • mírný nárůst celkového počtu jedinců je také u druhu saranče skalní

 • populace kavylu olysalého byla v průběhu projektu stabilní

 •  

  u přástevníka kostivalového došlo v roce 2014 k několikanásobnému nárůstu pozorovaných jedinců a následně pak k  poklesu; pravděpodobnými příčinami byly průběhy počasí a množství přirozených nepřátel
 •  populace okáče skalního byla během projektu stabilní
 • z dalších druhů se např. podařilo se zvýšit populaci kavylu tenkolistého na Oblíku a nově prokázat jeho výskyt na vrchu Číčov. Velmi pozitivním výsledkem byl objev a posílení nové populace kriticky ohroženého druhu ovsíř stepní na Rané

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • zajištění pastvy na 100ha ve dvouletém cyklu

pastva_pred_po

Výsledky:

 • v rámci projektu bylo jednou či vícekrát zajištěno přepasení pozemků o výměře přesahující 220 ha

 

Výsev živných rostlin

Cíl:

 • výsev vičence ligrusu pro podporu modráska ligrusového (Polyommatus damon)

kolaz_3

 

Výsledky:

 • výsevy a dosevy vičence ligrusu proběhly na několika plochách o celkové výměře více než 2 ha

vičencové pole

 • modrásci ligrusoví byli pozorováni i na nově vyseté ploše, entomologové zde nalezli jak dospělé jedince, tak i vajíčka

Likvidace invazních a nepůvodních druhů

Cíl:

 • eliminace zdrojů invazivních dřevin, které se šíří na vzácné stepní biotopy
  • odstranění invazivních druhů v EVL Oblík - Srdov - Brník (1,5 ha)
  • odstranění invazivních druhů v EVL Raná - Hrádek (3 ha)
  • odstranění invazivních druhů v EVL Třeňské stráně (3 ha)

Výsledky:

 • invazní dřeviny odstraněny na ploše přibližně 14 ha
 • likvidace nepůvodních druhů křovin proběhla na navržených lokalitách ve větším měřítku, než se předpokládalo
 • inavazní druhy byly odstraněny navíc oproti předpokladu i z nášlapných kamenů Malý vrch u Třtěna a Kamenná slunce.

koláž_4

Obnova extenzivních sadů

Cíl:

 • zachování a pokračování starých extenzivních vysokokmenných sadů na cca 23 ha

Výsledky:

 • třešňový sad pod Oblíkem je více méně bezzásahovou oblastí, co se stromů týče, jelikož každé stádium vývoje stromů (mladé stromky, suché polorozpadlé kmeny) je domovem různých druhů bezobratlých

sady pod oblíkem

 • sad je pasen stádem ovcí, aby byla zajištěna péče o cenná stepní společenstva a omezil se růst nežádoucích dřevin

pastva v třešnovce

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • výsadba nových původních druhů ovocných stromků

Výsledky:

 • v roce 2012 a 2013 bylo v rámci sadu vysazeno 650 stromků původních ovocných odrůd

dosadba_1

 • na jaře 2015 byly některé vysazené stromky poškozeny smíšeným stádem ovcí a koz; vzniklá škoda byla uhrazena a nové stromky byly vysazeny na podzim 2017

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • instalace budek pro ohrožené druhy ptáků

instalace budek

Výsledky:

 • na podzim 2015 bylo v sadu instalováno 37 hnízdních budek (z toho 20 tzv. sýkorníků, 10 tzv. špačkovníků, 5 tzv. dudkovníků a 2 speciální budky typu Manfred pro dudky)

budky

 • všechny instalované budky, s výjimkou spec. budek pro dudky, byly hned v prvním roce obsazeny; nepodařilo se prokázat zahnízdění krutihlavů ani dudků

Kosení

Cíl:

 • podpora a vytvoření vhodných podmínek pro chráněné druhy živočichů, např. sysla obecného a podpora vzácných stanovišť

Výsledky:

 • na úpatí vrchu Raná byly vybrány plochy, pro specifický management pro podporu sysla obecného; jednalo se o vícenásobné kosení během vegetační sezóny, aby výška travního porostu nepřesáhla 15-20 cm
 • kosení na dalších projektových lokalitách pomohlo potlačit zarůstání křovinami, mozaikovitá seč zajistila příznivé podmínky pro vývoj bezobratlých živočichů

koseni_pred_po

koseni

 

D. Veřejné povědomí a prezentace výsledků projektu

Cíl:

 • zvyšování povědomí veřejnosti o teplomilných habitatech a druzích, informování o projektu a jeho cílech

Výsledky:

 • v rámci projektu se pořádaly různé akce:
  • Slavnosti stepí
  • seminář pro pedagogy
  • Pod rouškou tmy
  • Sinutecké kuropění aj.

salvnosti stepi

 • bylo vyhlášeno několik soutěží:
  • výtvarná
  • vědomostní
  • fotografická

1.místo 1.kategorie1.místo 2.kategorie1. místo 3. kategorie

 • putovní výstava o projektu LIFE+ (obce Raná, Chožov, Bělušice, Oblastní muzeum v Lounech)
 • trvalá expozice v Oblastním muzeu v Lounech (vernisáž proběhla v březnu 2017)
 • v rámci projektu proběhla řada exkurzí, přednášek a seminářů, byla uspořádána konference

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • vytvoření a administrace webových stránek

Výsledky:

 • v rámci stránek AOPK byly vytvořeny samostatné podstránky LIFE+ a pro oslovení zejména mladší generace byl založen i facebookový profil

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

Výsledky:

 • v rámci projektu se vydalo 5 druhů skládaček, 2 brožurky, různé propagační předměty pro děti aj.

brozura_syselbrozura_stepiskladacky

 • v rámci Lounského středohoří bylo umístěno několik infotabulí

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • podpora místních farmářů při zařazování do dotačních titulů

Výsledky:

 • proběhl seminář „Pastva v krajině – finance, zkušenosti, inspirace“, kde se účastníci mohli seznámit s právními aspekty chovu ovcí a koz, praktickými opatřeními, administrativou dotačních programů, možností odbytu vlny a masa atd.
 • úzká spolupráce s hospodařícími subjekty, díky níž bylo po skončení projektu zařazeno přes 170 ha trvalých travních porostů do zemědělských dotací

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • prezentace výsledků projektu a Laymanova zpráva

CHKO_CS_LAYMANS_REPORT_WEB

Výsledky:

 • výsledky projektu byly průběžně prezentovány na přednáškách a seminářích
 • v dubnu 2016 proběhla konference věnována shrnutí výsledků projektu LIFE+
 • průběh projektu byl sdílen pomocí webových stránek a facebookového profilu
 • jako povinná součást projektu vznikla i tzv. Laymanova zpráva (Závěrečná zpráva o výsledcích projektu LIFE+)

E. Celkový průběh a monitoring projektu

Cíl:

 • efektivní administrativa projektu

Výsledky:

 

 • projekt během realizace neměl žádné významné potíže
 • v průběhu projektu proběhlo několik personálních změn, které však neovlivnily bezproblémový průběh projektu

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • monitoring dopadů projektu na cílové druhy

Výsledky:

druhy                   *N=neprobíhal monitoring

Kavyl olysalý

 • populace je stabilní jak na lokalitě Oblík, tak na kopci Brník
 • zlepšená je nyní pokryvnost kavylu na lokalitě Brník, a to díky odkřovinění lokality
 • v rámci EVL Oblík - Srdov - Brník se vyskytuje cca 80 trsů kavylu olysalého

Přástevník kostivalový

 • populace je stabilní s výkyvy v počtech pozorovaných jedinců

Saranče skalní (Stenobothrus eurasius bohemicus)

 • monitoring z roku 2015 ukázal velice dobrý stav populace a mírný nárůst v počtu pozorovaných jedinců

Sysel obecný

 • velikost populace sysla obecného se každým rokem zvětšuje
 • odhad z roku 2016 je cca 500 jedinců v okolí vrchu Raná (bez letiště Hrádek)

Modrásek ligrusový

 • v rámci monitoringu 2016 bylo v rámci jedné návštěvy pozorováno maximálně 15 jedinců, což je proti letům 2013 - 2015 zřetelný pokles
 • pravděpodobně zde působí dynamická fluktuace a nelze vyloučit ani další negativní vlivy (odchyty sběrateli nebo nepřízeň počasí)
 • v roce 2016 byli modrásci ligrusoví pozorováni na nově vyseté ploše a entomologové zde nalezli i jejich vajíčka

Okáč skalní

 • populace je stabilní
 • V roce 206 byl tento druh pozorován na třech různých kopcích (Raná, Oblík, Dlouhá hora), zatímco v roce 2015 byl spatřen pouze na Rané

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • tvorba AfterLIFE Conservation plan

Výsledky:

 • AfterLIFE Conservation plan je managementový plán akcí, které poběží po skončení projektu a měly by zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost
 • tento plán je k nahlédnutí je zde

 

 V rove 2016 byli modrásci ligrusoví pozorováni na nově vyseté ploše a entomologové zde nalezli i jejichV rove 2016 byli modrásci ligrusoví pozorováni na nově vyseté ploše a entomologové zde nalezli i jejich

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt