Cílové druhy a biotopy

 

Charakteristika biotopů zahrnutých do projektu:

Projekt LIFE+ "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v jihozápadní části Českého středohoří", zkráceně „Stepi Lounského středohoří“ byl zaměřen na obnovu, rozvoj a udržitelnost stepních stanovišť. Stepní trávníky na svažitých nebo skalnatých kopcích Lounského středohoří jsou z hlediska biologie a ochrany přírody hodnotné vzhledem k mimořádně vysoké druhové pestrosti rostlinných i živočišných druhů. Vznik a rozvoj tzv. kulturní stepi souvisí jednak s odlesňování krajiny, které v minulosti proběhlo a jednak s následným dlouhodobým zemědělským využíváním krajiny (zejména extenzivní pastvou na neoraných místech), které měly za následek šíření těchto teplomilných společenstev. Setkáváme se zde s velmi pestrou mozaikou stanovišť od vysloveně lučního typu přes suché stepní trávníky až po skalní výchozy a kamenité sutě.

Lounské stepi jsou nápadné zejména v době květu jarních druhů rostlin, jako je hlaváček jarní, koniklec luční, len rakouský, kozinec bezlodyžný, kozinec dánský, bělozářka liliovitá nebo divizna fialová a mnoho dalších. Převažující skupinou rostlin jsou však stepní trávy rodu kavyl, včetně velmi vzácných druhů jako je kavyl olysalý nebo kavyl Smirnovův. Unikátem je zde tráva ovsíř stepní, jejíž výskyt byl zjištěn již v roce 1902 a stal se již tehdy důvodem k vyhlášení lounské městské rezervace Raná.

Na teplomilné a suchomilné druhy rostlin jsou vázána velmi specifická společenstva živočichů od známějších hlodavců, jako je po celé Evropě stále vzácnější sysel obecný či křeček polní, až po stovky druhů zcela nenápadných brouků, motýlů, sarančat či pavouků. Například jen na vrchu Oblík bylo registrováno neuvěřitelných více než 1 500 druhů hmyzu a přibližně 300 druhů pavoukovců.

Stepní stanoviště jsou snadno zranitelná, zejména kvůli absenci hospodaření, kdy vlivem sukcese dochází k poměrně rychlému zarůstání lokalit konkurenčně silnějšími druhy, nejprve bylinami, poté i křovinami jako jsou trnky, hlohy či šípky a později může vzniknout řídký až souvislý lesní porost s převahou dubu, lípy, lísky a jasanu. Cílem projektu LIFE+ bylo zachování bezlesí s bohatým spektrem společenstev rostlin a živočichů, které je podporováno pravidelnou pastvou a dalšími typy managementových zásahů (jako např. kosením či mulčováním, odstraňováním invazních druhů apod.) v kombinaci s turistikou nebo sportovními aktivitami široké veřejnosti.

 

Cílové druhy:

Kavyl olysalý

Přástevník kostivalový

Saranče Stenobothrus eurasius

Sysel obecný

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt