Ohlédnutí za rokem 2012 a průběžná zpráva projektu

Ohlédnutí za rokem 2012 a průběžná zpráva projektu

15.1.2013

Projekt LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ slaví druhé narozeniny. A jaký byl druhý rok projektového života?

Vše důležité, co se v projektu událo v minulém roce je shrnuto v následujícím textu. Vyčerpávající souhrn informací naleznete v průběžné zprávě, kterou jsme odevzdávali Evropské komisi v prosinci 2012 (anglicky). Mapové přílohy jsou ke stažení zde.

 

Nejdůležitější události a cíle dosažené projektem v roce 2012

Největším úspěchem je postup managementových opatření na stepních lokalitách na Lounsku a následný zlepšující se stav stepních společenstev a zvětšení jejich rozlohy. Rozsah managementových opatření v krajině se již po druhém roce projektu blíží jeho cílům či je překračuje. V rámci zajištění dlouhodobé udržitelnosti dosažených cílů pomáháme začlenit projektové lokality do agro-environmentálních dotačních schémat. Úspěšně začala a rozvíjí se práce s veřejností.

 

Žádost o podstatnou změnu

4.10.2012 jsme k EK podali Žádost o podstatnou změnu, která ještě nebyla schválena.

Hlavními důvody jejího podání jsou:

  • zahrnutí nových lokalit a rozšíření stávajících (zástupci EK již navštívili v květnu 2012)
  • zahrnutí reintrodukce sysla na Písečný vrch a rekonstrukce spojovacího pásu mezi koloniemi sysla do aktivity C6
  • rozšíření aktivit D

Jde o rozšíření aktivit při zachování původního rozpočtu i doby trvání projektu.

 

Plnění jednotlivých aktivit projektu

 

 

A1 – Zlepšení znalostí pracovníků a spolupracujích subjektů

Pořádali jsme řadu kurzů a seminářů pro pracovníky i spolupracující subjekty, zaměřující se na:

  • projektový management, účetnictví a ekonomiku
  • biologii, biodiverzitu a ochranu přírody

Uskutečnili jsme dvě studijní cesty na Slovensko

Aktivita běží dle plánu.

A2 – Příprava plánů péče pro projektové lokality

Zpoždění ze strany dodavatele, plány jsou aktuálně dokončovány.

A3 – Příprava plánů péče pro cílové druhy

Dokončeno. Plány jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.ochranaprirody.cz/life

A4 – Příprava technické dokumentace

Závisí na A2, bude dokončeno do poloviny r.2013.

A5 – Získání nezbytných povolení

Probíhá průběžně podle situace vyvstávající během vyjednávání a provádění managementových opatření. Většina povolení již byla obdržena.

A6 – Propojení izolovaných stepních oblastí a rekonstrukce přístupových cest pro dobytek

Dokončena cesta mezi Oblíkem a Srdovem.

Díky změně vlastníka půdy je stále v jednání rekonstrukce cesty mezi Brníkem a Srdovem a také se mění trasa přístupové cesty na Křížové vršky – bude dokončena na podzim 2013, s použitím ekonomičtějšího přístupu.

 

B1 – Nákup půdy

Část úspěšně dokončena. V Žádosti o podstatnou změnu žádáme o vyjmutí konkrétní parcely, kterou nový vlastník již nechce prodat, a o její nahrazení jinou, stjeně hodnotnou půdou o stejné či vyšší výměře. Díky této komplikaci žádáme o prodloužení aktivity do konce r.2014.

B2 – Bezplatný převod státní půdy

Většina aktivity úspěšně dokončena. Pozemek v EVL Křížové vršky – Malý vrch – Šibeník a část lokality Mlýnský vrch byla v rámci historického vyrovnání majetku převedena obci Libčeves. Pracovníci projektu obci pomáhají uzavírat smlouvy o hospodaření na těchto pozemcích tak, aby byly plněny cíle projektu.

Díky mimořádně dlouhé administrativní proceduře Pozemkového fondu musela být aktivita B2 prodloužena (měla být dokončena do konce r.2011).

B3 – Nájem půdy

Uzavírány jsou dva typy nájemních smluv za účelem plnění cílů projektu:

  • vlastník je AOPK ČR, která pronajímá pozemky soukromým subjektům, které na nich hospodaří
  • vlastníkem jsou obce: pomáháme uzavírat smlouvy mezi obcemi a soukromými zemědělci a začleňovat parcely do agro-envi dotačních schémat, aby byla zajištěna udržitelnost cílů projektu.

 

 

C1 – Vyřezávání křovin

2011: vyčištěno 90 ha půdy

2012: vyčištěno 70 ha půdy (23 smluv s dodavateli) v 6 evropsky významných lokalitách a 4 menších územích.

  • opatřením předcházela řada jednání se soukromými vlastníky (53 vlastníků)
  • na nově vyčištěných plochách následuje pastva, aby se zabránilo zmlazování keřů

Detaily ploch, kde proběhnul v roce 2012 management, jsou zobrazeny na mapě, viz příloha.

C2 – Obnovní pastva

2011: přepaseno 76 ha

2012: 63 ha pastvy financováno projektem, dalších 13 ha zdarma a okolo 63 ha z agro-environmentálních dotací. Pastva proběhla ve 4 evropsky významných lokalitách a jednom menším území.

Detaily ploch, kde proběhnul v roce 2012 management, jsou zobrazeny na mapě, viz příloha.

C3 – Oplocení lokalit bez pastvy

2012: proběhlo oplocení ploch se živnými rostlinami chráněných druhů motýlů, aby se zabránilo vstupu ovcí a koz a spasení

C4 – Odstranění invazních druhů dřevin

V roce 2011 a 2012 odstraňován akát a borovice černá. Probíhá vyjednávání o rekonstrukci lesa – EVL Raná-Hrádek.

C5 – Rekonstrukce ovocných sadů

2012: Po přípravách a teréním průzkumu začala výsadba prvních 200 ovocných stromků do starého třešňového sadu pod Oblíkem. V roce 2013 bude vysazeno dalších 450 stromků, jde především o rouby z místních třešní. Uzavřena víceletá smlouva (2012-2015) na sázení a následnou péči o ovocné sady.

C6 – Kosení, mulčování

Koseny jsou především plochy s výskytem sysla obecného v EVL Raná-Hrádek (v r.2012 to bylo 12 ha na Rané)

V Žádosti o podstatnou změnu žádáme o zahrnutí dalších dílčích aktivit pod C6 – reintrodukci sysla obecného na Písečný vrch a rozšíření travního pásu spojujícího syslí kolonie na Rané a letišti Hrádek.

 

 

D1 – Zvýšení povědomí veřejnosti, seznámení s projektem

V Žádosti o podstatnou změnu bychom chtěli aktivity D1, D3, D4 a D5 prodloužit, protože si myslíme, že práce s veřejností a propagace ochrany stepních lokalit je pro projekt zásadní.

2012: pořádána byla řada aktivit – semináře,, „Soboty ve Středohoří“, exkurze na projektové lokality pro děti, dospělé i odborníky, vzdělávací program, putovní výstava, Slavnosti stepí, prezentace projektu na akcích pro veřejnost, články v tisku a rozhlasové vstupy, propagační materiály.

D2 – Webové stránky

Aktivita probíhá dle projektu, stránky průběžně aktualizovány.

D3 – Příprava informační brožury a info panelů o projektu

Brožura „Stepi na Lounsku je vytištěna“

Info panely jsou momentálně instalovány k projektovým lokalitám, na místě budou před sezónou 2013.

V Žádosti o podstatnou změnu žádáme o snížení počtu výtisků brožury určené pro odborníky a chceme navýšit množství info letáků pro veřejnost, která o ně projevila velký zájem.

D4 – Zapojení místních zemědělců do dotačních schémat

Identifikovali jsme půdu vhodnou pro agro-envi dotace, kontaktovali zemědělce a pomohli vyřídit žádosti. Tato aktivita pomáhá zajistit udržitelnost projektu.

D5 – Prezentace výsledků projektu, Laymanova zpráva

Výsledky jsou již viditelné, prezentujeme je v tisku, rádiu, na konferencích, podíleli jsme se na TV dokumentu o syslovi.

 

E1 – Management

Tým sestává ze 6 zaměstnanců – 3 plné úvazky, dva poloviční a jeden částečný (0,2).

Peníze ušetřené za nájem prostor kanceláří byly využity na nákup nábytku.

E2 – Monitoring

Monitoring cílových druhů a habitatů probíhá průběžně.

E3 – Účetnictví, audit

Účetní systém je stejný jako v posledním reportovacím období, příští rok se pravděpodobně změní.

V roce 2012 proběhl interní audit a výběrové řízení na externího auditora. Počátkem roku 2013 bude proveden externí audit za účetní období 2011-2012.

 

 

Předpokládaný pokrok do další zprávy

Bude záležet zejména na schválení Žádosti o podstatnou změnu. Během dalšího období bychom se rádi soustředili na práci s veřejností.

 

Bude dokončena projektová dokumentace (plány pro lokality a technická dokumentace) a do podzimu 2013 přístupové cesty pro dobytek.

Managementové aktivity budou nadále probíhat dle plánu, případně dle schválené Žádosti o postatnou změnu.

 

Dopad projektu

Přímý

Pozitivní dopad managementových opatření na na stepní společenstva a cílové druhy: sysla obecného, Stenobothrus eurasius, Chazara briseis, Polyommatus damon, Stipa zaleskii, Callimorpha quadripunctari.

Nepřímý dopad

Mnoho obcí se projektem inspiruje a snaží se motivovat zemědělce i obyvatele k tomu, aby cíle projektu přijali za své. Některé obce se již přihlásily jako zájemci o pomoc s přípravou příštích Slavností stepí. Obec Bělušice chce zahrnout projektové lokality do jimi připravované informační stezky.

 

Finance

Ve většině kategorií jsme dodrželi rozpočet, s výjimkou kategorie Vybavení, kde jsme rozpočet přesáhli o 382 EUR. O přesun financí do kategorie Vybavení máme zažádáno v Žádosti o podstatnou změnu.

V Žádosti o podstatnou změnu žádáme o další přesuny finančních prostředků – z kategorie Externí asistence do kategorie Osobní náklady (v projektu bylo vyplněno nesprávně) a přesun v rámci kategorie Externí asistence z aktivity C1 na aktivity D (práce s veřejností).

Překročili jsme 30% práh čerpání finančních prostředků.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt