AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova nelesních biotopů >> LIFE+ Stepi Lounského středohoří

LIFE+ Stepi Lounského středohoří

Lounská část Českého středohoří je z přírodovědného hlediska jednou z nejvýznamnějších oblastí České republiky. Stepi se zde obvykle nacházejí na jižních svazích vulkanických kopců, kde je půda velmi mělká a kamenitá a klima extrémně suché a horké. Proto nejsou vhodné k pěstování plodin či zalesňování a lidé je po mnoho staletí využívali k pastvě. Pastva především ovcí a koz zabraňuje zarůstání dřevinami (dnes často nepůvodními) a pomáhá šířit semena rostlin. Na projektovém území nachází domov celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Ve větru se vlnící stříbrný plášť, který stepi každý červen oblékají, tvoří „vousaté“ trávy - kavyly. Roste zde všech sedm českých druhů, některé velmi vzácné. Rozeznat je od sebe je ale pro laika téměř nemožné. Naopak žlutě svítící hlaváček jarní či silně ohrožený koniklec luční český snadno pozná každý návštěvník.

Chráněných rostlin zde najdeme celou řadu, ale nejdelší seznam by vytvořili bezobratlí obyvatelé stepních trávníků. Kolem vrcholků kopců se prohánějí velcí a výrazně zbarvení motýli otakárek ovocný a otakárek fenyklový. V srpnu a září mile překvapí setkání s krásně zbarveným pavoukem stepníkem rudým, který běhá po cestách a kamenech. Mezi nejvzácnější patří setkání se živočichy, pro které naše stepi představují jedno z posledních útočišť v Čechách – jako jsou motýli okáč skalní, modrásek ligrusový, modrásek východní, hnědásek černýšový či český poddruh saranče skalní.

Termín realizace projektu: od 1.1.2011 do 31.3.2017.

Cíl projektu:

  • zajištění péče o stepní biotopy evropského významu s využitím tradičních způsobů hospodaření, zejména pastvy ovcí a koz
  • zvýšení početnosti populací cílových druhů a celkové druhové pestrosti pomocí obnovních a managementových opatření
  • zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku teplomilných společenstev a druhů, péče o ně a jejich trvale udržitelného využívání

Výsledek projektu:

  • vytvoření funkční struktury teplomilných stanovišť se zastoupením ploch různých velikostí a charakteru (od rozsáhlých klíčových ploch až po drobné stepní fragmenty, se  zastoupením různých sukcesních stádií) rozmístěných v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině JZ části Českého středohoří. Aktivně byla dotčena plocha cca 320 ha.
  • zvětšení plochy funkčních stepních biotopů pro vybrané cílové druhy organismů a vytvoření předpokladů pro zlepšení komunikace v rámci metapopulací cílových druhů. Nárůst funkčních ploch stepí, zejména společenstva 6210 (Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích Festuco Brometea) a  6110 vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
  • seznámení veřejnosti s problematikou stepí v zemědělsky obhospodařované krajině a s významem tradičních forem hospodaření, zapojení místních zemědělských subjektů do péče o lokalitu

Koordinující příjemce:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kofinancující subjekt:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 1 394 382 €, z toho výše příspěvky z EU činila 50 %.

Fotografie:

NPR Oblík před realizací výřezu nežádoucích dřevin NPR Oblík po realizací výřezu nežádoucích dřevin NPR Raná pastva ovcí a koz NPR Raná výsev vičence Pravidelné pořádání Slavnosti stepí Hlaváček jarní

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt