Projektové aktivity na Slovensku

A – prípravne aktivity, zpracovanie plánov péče  

A.3 Príprava Programu záchrany (PZ) pre žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone)

Od 1.1.2014 je v platnosti novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorého ustanovenia budú zapracované do PZ. Bol spracovaný návrh PZ, ktorý bol predložený expertom na pripomienkovanie.

Program záchrany Colias myrmidone bol vypracovaný v zmysle aktuálne platnej legislatívy. V nasledujúcom období sme riešili pripomienky a požiadavky MŽP SR. Schválený bol na Porade vedenia Ministerstva životného prostredia SR dňa 25.02.2016.

Spracovaný program záchrany zahŕňa:

- hlavné faktory ohrozenia druhu a biotopov a možností ich eliminácie,
- charakteristiku žiaduceho priaznivého stavu pre každú populáciu,
- detailný opis najnutnejších nápravných opatrení na zlepšenie súčasného stavu,
- detailnú analýzu nákladov a prínosov v súvislosti s realizáciou navrhovaných opatrení.

Program záchrany je dôležitý aj pre usmernenie činnosti a manažmentu druhu a biotopov aj v období po skončení projektu.

Program záchrany žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone)


A.4 Príprava Menežmentových plánov pre lokality SKUEV Pavúkov jarok, SKUEV Kobela a SKUEV Čachtické Karpaty v slovenskej časti projektového územia

Boli spracované návrhy menežmentových plánov pre SKUEV Pavúkov jarok a SKUEV Čachtické Karpaty. Návrh menežmentového plánu pre SKUEV Kobela je pripravený na interne pripomienkovanie. Po tomto pripomienkovaní bude plán a jeho opatrenia diskutovaný so všetkými dotknutými účastníkmi (vlastníci a užívatelia pozemkov, príslušné štátne inštitúcie apod.).

Programy starostlivosti  pre SKUEV Pavúkov jarok a SKUEV Kobela sú schválené a platné od mája 2014.

Programy starostlivosti obsahujú:

- podrobnú charakteristiku územia vrátane súčasného stavu ohrozenia druhov a biotopov európskeho významu,
- stanovenie cieľového priaznivého stavu pre lokality a územia,
- analýzu hlavných príčina faktorov ohrozenia a návrhy na ich minimalizáciu,
- analýzu nákladov a prínosov súvisiacich s realizáciou opatrení.

Programy starostlivosti slúži na zabezpečenie a usmernenie dlhodobého manažmentu dotknutých území na desať rokov, teda aj po skončení projektu.

Program starostlivosti CHA Pavukov jarok – SKUEV0369 - textová časť

Program starostlivosti CHA Pavukov jarok – SKUEV0369 - mapa chráneného územia

Program starostlivosti o PR Kobela - SKUEV0379 - textová časť

Program starostlivosti o PR Kobela - SKUEV0379 - mapa chráneného územia

A.5 Príprava Plánov ochranárskych opatrení pre projektové locality na Slovensku

Bol realizovaný monitoring aktuálneho stavu vybraných lokalít (Holubyho kopanice, Brezovská dolina, Žalostinná, Krivoklátske lúky, Krivoklátske bradlá, Záhradská, Krasín, Vršatské bradlá, Nebrová, Tematínske kopce, Brezovské Karpaty, Buková) a pripravené návrhy Plánov ochranárskych opatrení pre územia európskeho významu SKUEV Buková a SKUEV Brezovské Karpaty. Tieto plány budú slúžiť ako vodítko pri plánovaní a realizácii menežmentových opatrení na ochranu biotopov a druhov.

V roku 2015 bol zrealizovaný zber dát na prípravu plánov starostlivosti.

V roku 2016 finalizujeme posledné úpravy plánov starostlivosti na ochranu lokalít s výskytom cieľových druhov.


A.6 Príprava a schválenie technickej dokumentácie a potrebných povolení na vybudovanie Menežmentového centra pri Správe CHKO Biele Karpaty

Potrebné dokumenty boli pripravené a predložené zodpovedným orgánom na posúdenie a schválenie.

V procese verejného obstarávania bola vyhodnotená a vybratá ako najlepšia ponuka na spracovanie technickej dokumentácie Manažmentového strediska Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej obchodná spoločnosť SIENA, s.r.o. Trenčín. S touto spoločnosťou bola uzatvorená Zmluva o dielo v priebehu januára 2015. V máji 2016 obchodná spoločnosť SIENA, s.r.o. Trenčín predložila projekt stavby "Manažmentové stredisko Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej", vyhotovený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom Bystrickým. V súčasnej dobe sa pripravuje verejné obstarávanie pre zabezpečenie inžinieringu stavby.

B – nájom a odkúpenie pozemkov 

B.2 Odkúpenie pozemkov za účelom vybudovania a obnovy pastevnej infraštruktúry v slovenskej časti Bielych Karpát

V schválenom projekte je plánovaný výkup minimálne 2 ha pozemkov v projektovom území. Na základe praktických skúseností požiadala BROZ o zvýšenie tejto výmery na 15-20 ha. Táto žiadosť bola schválená EK.

Doposiaľ bolo v rámci projektu odkúpených do vlastníctva BROZ ca 10 ha (100 618 m2) pozemkov. Ďalšie pozemky sú v jednaní so súčasnými vlastníkmi. Ide o časovo zdĺhavý proces keďže v niektorých prípadoch stale nie sú vysporiadané a ukončené dedičské konania.

Pozemky sa hľadajú hlavne v SKUEV Holubyho kopanice, ktoré sú najväčšou projektovou lokalitou a zároveň ležia aj v centre slovenskej časti projektového územia. V rámci projektu sat u plánuje obnova tradičnej pastvy na ploche 150 ha. Odkúpené pozemky boli spásané tradičným spôsobom v minulosti a majú vybudované prístupové komunikácie pre mechanizmy. Od 90-tych rokov 20. storočia sú opustené a nevyužívané. Skutočnosť, že na týchto pozemkoch existovala v minulosti pastevná infraštruktúra znižuje náklady na jej obnovu a zároveň aj urýchľuje proces získavania äradných povolení na jej obnovu, napr. budovanie prístupových ciest, oplotenia, prístreškov a napájadiel pre zvieratá, apod.

V rámci projektu boli na 5 ha vykonané menežmentové opatrenia, najmä odstránenie starých porastov, vyčistenie od náletovej a krovinnej vegetácie. V roku 2014 budú tieto plochy oplotené, bude na nich zabezpečená pitná voda pre zvieratá a bude na nich obnovená pastva. V druhej polovici roka 2014 budú menežmentové opatrenia realizované aj na zvyšných 5 ha tak, aby mohla byť pastva obnovená v roku 2015.

Od začiatku projektu bolo postupne zakúpených 10,76 hektárov pozemkov, situovaných v území európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice. Miesto bolo starostlivo vybrané za účelom zimného ustajnenia viacerých plemien zvierat. V minulosti slúžili pozemky na pastvu a nachádza sa tu (aj keď zničená) základná infraštruktúra na pastvu, ktorú sme zrekonštruovali ako napríklad stabilné oplotenie alebo studne. Lokalita je ľahko dostupná po spevnenej ceste, takže zvieratá môžu byť ľahko transportované na pastviny a je možné ju rozdeliť na viacero menších lokalít za účelom oddelenia rôznych plemien  a stád zvierat cez zimu vzhľadom na rozdielne podmienky chovu. Predpokladáme nákup ďalších 5,6 hektárov do konca projektu po ukončení prebiehajúcich dedičských konaní. Tieto pozemky však prijímateľ už užíva po dohode s majiteľmi a budú zakúpené do konca projektu.

C – konkrétne opatrenie aneb manežment lokalít  

slider


C.5 Obnovný menežment nelesných biotopov v slovenskej časti Bielych Karpát a v Považskom Inovci

Bol skontrolovaný stav lokalít a uskutočnili sa stretnutia s miestnymi hospodármi a užívateľmi pozemkov, počas ktorých sa pozornosť venovala najmä rozsahu a miesta realizácie plánovaných menežmentových opatrení. Výsledky stretnutí boli zapracované do podkladov na verejné obstarávanie na zabezpečenie menežmentových opatrení na lokalitách.

Predpokladaný začiatok realizácie menežmentových opatrení je v júli 2014.

V roku 2015 sa podarilo úspešne a komplexne ukončiť dlhotrvajúci proces verejného obstarávania manažmentových prác. 31. marca 2015 bola uzatvorená Zmluva o dielo s realizátorom prác – firmou D.M. IMPROVE s.r.o., so sídlom v Kováčovej. Následne v priebehu celého roka 2015 prebiehali jednotlivé typy manažmentových zásahov -    odstraňovanie drevín, pastva a kosenie:

Odstránenie drevín (marec – apríl 2015) na projektových územiach:
C5 Holubyho kopanice - Grúň, Holubyho kopanice - Baricovie lúky, Holubyho kopanice -  Moravské Lieskové - zjazdovka, Holubyho kopanice - Židové, Holubyho kopanice - Dúbravy, Holoubyho kopanice - Révajci, Holubyho kopanice - Chromovec, Holubyho kopanice -  Plevovec, Krivoklátske lúky, Tematínske vrchy a Kobela v rozsahu 52,9 hektárov.

Kosenie (jún - september 2015) na projektových územiach:
C5 Holubyho kopanice - Baricovie lúky, Žalostiná - Štefanová, Žalostina - Bučkova jama, Krivoklátske lúky, Tematínske vrchy, Záhradská, Kobela, Pavúkov jarok a Nebrová v rozsahu 31 hektárov.

Pastva (apríl - september 2015) na projektových územiach:
C5 Holubyho kopanice - Moravské Lieskové - zjazdovka, Holubyho kopanice - Španie, Holubyho kopanice - Židové, Holubyho kopanice - Révajci a Krasín v rozsahu 56 hektárov.

1 DSC_9365

Menežmentové práce pokračujú aj v roku 2016. V zimnom období - október 2015 až marec 2016 prebiehalo opakované odstraňovanie drevín ako aj prvý zásah na projektových územiach C5 Holubyho kopanice - Grúň, Holubyho kopanice - Baricovie lúky, Holubyho kopanice - Moravské Lieskové - zjazdovka, Holubyho kopanice - Židové, Holubyho kopanice - Dúbravy, Holubyho kopanice - Révajci, Holubyho kopanice - Chromovec, Holubyho kopanice - Plevovec, Žalostiná - Štefanová, Krivoklátske bradlá, Krivoklátske lúky, Krasín, Nebrová,  Vršatecké bradlá, Záhradská, Kobela a Pavúkov jarok celkovo na ploche s výmerou 68,3 hektára.

V apríli sme začali s pastvou a v neskoršom jarnom období aj s kosením, ktoré bude realizované až do konca septembra 2016. Na projektových lokalitách C5 Holubyho kopanice Moravské Lieskové - zjazdovka, Holubyho kopanice - Španie, Holubyho kopanice - Židové, Holubyho kopanice - Révajci a Krasín budeme pásť na celkovej výmere 56 ha.

Kosenie je naplánované na projektových lokalitách C5 Žalostiná - Štefanová, Žalostiná - Bučkova jama, Tematínske vrchy a Pavúkov jarok v celkovej výmere 12 ha.

C.6 Obnova biotopov pasením na slovenskej strane Bielych Karpát

Bolo zakúpených 40 ks oviec plemena Suffolk a 5 ks plemena Pôvodná valaška. Obidve plemená sú vhdoné do podmienok projektového územia a sú obľúbeným plemenom u miestnych chovateľov.

DSC_5099-2 DSC_8757a

Pastva bola zabezpečená na 152,10 ha na nasledovných lokalitách:

SKUEV0367 Holubyho kopanice – lokality: Hložníky (9,58 ha), Chromovec (3,97 ha) a Grúň (3,7 ha). SKUEV0372 Krivoklátske lúky, SKUEV0373 Krivoklátske bradlá, SKUEV0376 Vršatské bradlá – celková rozloha 128,9 ha.

Lokality: Biely vrch (30 ha), Vršatské bradlá pod Babkami (14,2 ha), Sedlo Chmeľovej (11 ha), Pod Hradnou skalou (6,6 ha), Pod vykrývačom (10,6 ha), Máňova veľká (4 ha), Máňova malá (1,4 ha), Krivoklátske lúky (6,1 ha), Nohavicová lúka (20,7 ha), Za tiesňavou (19,3 ha), Babiná – škrapy (4,6 ha), Oproti Babinej (11 ha).

V auguste sa BROZ zúčastnila národnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex v Nitre, ktorej súčasťou bola aj národná výstava hospodárskych zvierat. V novembri sa BROZ zúčastnila na workshope vo Vápenkách (ČR), ktorý organizovala partnerská organizácia  a na ktorom boli prezentované výsledky z monitoring motýľov v projektovom území, realizovaných menežmentových opatrení na projektových lokalitách a nový Program rozvoja vidieka pre ČR.

V rámci activity bolo zakúpené vybavenie na zabezpečenie pastvy (elektrické ohradníky, napájadla, apod.) a špeciálny minitraktor s prídavnými zariadeniami (kosačka, mulčovačka, apod.) na zabezpečenei menežmentu na ťažko dostupných miestach.

Počas projektu sme obnovili až 259.65 hektárov vhodných biotopov pre cieľové druhy motýľov v nasledovných lokalitách v územiach európskeho významu alebo v blízkych tzv. nášľapných kameňoch, ktoré prepájajú lokality s výskytom motýľov: 

SKUEV0367 Holubyho kopanice – 120, 7 hektárov

SKUEV0371 Žalostiná – 5, 95 hektárov

SKUEV0372 Krivoklátske lúky – 28, 2 hektárov

SKUEV0373 Krivoklátske bradlá – 34, 9 hektárov    

SKUEV0376 Vršatské bradlá – 69, 9 hektárov

Na niektorých miestach bolo potrebné lokality vyčistiť od sukcesnej vegetácie a na všetkých bola inštalovaná pastevná infraštruktúra (elektrické oplôtky, prístrešky alebo napájadlá atď.). Pasenie je extenzívne, mozaikovým alebo rotačným spôsobom, ktorý vyhovuje cieľovým druhom motýľov. Lokality vypása 218 zvierat zakúpených z projektu, presnejšie 106 oviec, 45 kôz a 67 kráv, na mnohých lokalitách sme nadviazali spoluprácu s miestnymi hospodármi, ktorí po vyčistení a inštalovaní infraštruktúry pasú na lokalitách vlastné stáda zvierat.                                   

Celkový cieľ projektu vypásať 150 hektárov bol prekročený a v súčasnosti úspešne vypásame 259, 65 hektárov.

 

C.7 Podpora obnovného menežmentu nelesných biotopov na lokalitách v Malých Karpatoch

Bol skontrolovaný aktuálny stav lokalít a identifikovaní všetci dotknutí vlastníci a úžívatelia pozemkov na projektových lokalitách. Boli pripravené podklady pre verejné obstarávanie, vrátane mapových podkladov s konkrétnymi návrhmi menežmentových opatrení.

Predpokladaný začiatok realizácie menežmentových opatrení je v júli 2014.

Na všetkých projektových lokalitách v Malých Karpatoch s výskytom cieľových druhov motýľov bol vykonaný obnovný manažment biotopov. Na jednotlivých lokalitách sa uskutočnili výruby náletových drevín a kríkov, kosenie a extenzívna pastva.

V UEV Buková prebehlo kosenie na výmere 7 ha a odstraňovanie náletových drevín a kríkov na výmere 1 ha. V UEV Brezovské Karpaty bol vykonaný výrub náletových drevín a kríkov na výmere 12 ha a začala sa extenzívna pastva na výmere 4 ha. V UEV Čachtické Karpaty sa odstránili kroviny a náletové dreviny na výmere 14 ha a prebehlo kosenie na výmere 2 ha. V území začala v roku 2015 aj extenzívna pastva na 4 ha, ktorá pokračuje aj v roku 2016 na výmere 5 ha.

odstraňovanie náletov V Čachtických Karpatoch pasenie v Brezovských Karpatoch mapa s navrhovanými opatreniami v programe starostlivosti

Na všetkých projektových lokalitách v Malých Karpatoch s výskytom cieľových druhov motýľov bol vykonaný obnovný manažment biotopov. Na jednotlivých lokalitách sa uskutočnili výruby náletových drevín a kríkov, kosenie a extenzívna pastva.

V UEV Buková prebehlo kosenie na výmere 7 ha a odstraňovanie náletových drevín a kríkov na výmere 1 ha. V UEV Brezovské Karpaty bol vykonaný výrub náletových drevín a kríkov na výmere 12 ha a začala sa extenzívna pastva na výmere 4 ha. V UEV Čachtické Karpaty sa odstránili kroviny a náletové dreviny na výmere 14 ha a prebehlo kosenie na výmere 2 ha. V území začala v roku 2015 aj extenzívna pastva na 4 ha, ktorá pokračuje aj v roku 2016 na výmere 5 ha.


C.8 Vybudovanie menežmentového centra pre biotopy a druhy pri Správe CHKO Biele Karpaty

V roku 2013 bola spracovaná dokumentácie pre verejného obstarávanie na vybudovanie centra.

Na základe verejného obstarávania bolo v r. 2015 z prostriedkov projektu zakúpené nasledovné vybavenie Strediska manažmentu pre biotopy a druhy pri Správe CHKO Biele Karpaty:

- automobily - Škoda YETI a ISUZU D-Max
- traktor REFORM METRAC H7 SX s príslušenstvom
- mulčovač
- čelná disková kosa
- štiepkovač
- pásový obracač/zhŕňač
- minibalíkovač
- jednonápravový príves
- jednonápravový nosič náradia AEBI CC66 s príslušenstvom
- oceľové kolesá
- mulčovač
- protibežná žacia kosa
- disková kosačka
- pásový zhŕňač/obracač
- balíkovač na seno
- drtič na biomasu
- pôdna fréza
- pasívny zhŕňač sena
- dvojnápravový prívesný vozík PORTHOS B-2
- dvojnápravový prívesný vozík ATLAS B-2
- jednonápravový prívesný vozík, 2 ks         

Vybavenie menezmentového strediska (autá) oddychuje po nárocnom dni (Škoda YETI a ISUZU D-max 02) Využitie techniky na realizáciu manažmentových opatrení - kosenie (traktor REFORM METRAC H7 SX )

Zakúpené vybavenie sa využíva na realizáciu manažmentových opatrení na všetkých projektových lokalitách, ako pracovníkmi Správy ChKO Biele Karpaty, tak aj externými menežérmi projektu.

C.9 Špeciálne ochranárske opatrenia zamerané na ohrozené druhy motýľov a ich metapopulácie na slovenskej strane Bielych Karpát

Boli zrealizované stretnutia s dotknutými vlastníkmi a užívateľmi, zamerané na plánované menežmentové opatrenia a ich rozsah. Výsledky boli zapracované do podkladov pre verejné obstarávanie.

Od termínu uzatvorenia zmluvy s hlavným realizátorom prác firmou D.M.IMPROVE s.r.o., so sídlom v Kováčovej (marec 2015) boli v projektových územiach realizované nasledovné manažmentové opatrenia:

Odstránenie drevín (marec – apríl 2015) na projektových územiach:
C9 Dolná Chvojnica, Moravské Lieskové - sady, Žihľavník a PR Beckovské Skalice v rozsahu 21,8 ha.

Kosenie (jún - september 2015) na projektových územiach:
C9 PR Beckovské Skalice na výmere 3,0 hektáre.

Pastva (apríl - september 2015) na projektových územiach:
C9 Hájnica - kóta, Chúmy, Moravské Lieskové - sady, Žihľavník, U Lipnických, Stehlíkovské a PR Beckovské Skalice na výmere 78 hektárov.

Realizácia manažmentových opatrení - pastva na lokalite C9 Beckovské Skalice Realizácia manažmentových opatrení - pastva na lokalite C9 Chúmy

Práce pokračujú aj v roku 2016. V zimnom období (október 2015 - marec 2016) prebiehalo opakované odstraňovanie drevín a prvý zásah na projektových územiach C9 Dolná Chvojnica, Hájnica - kóta, Chúmy, Moravské Lieskové - sady, PP Babiná, Žihľavník, U Lipnických, Stehlíkovské, Čachtice - kameňolom a PR Beckovské Skalice boli odstránené dreviny v rozsahu 55 hektárov.

V mesiaci apríl 2016 sme začali s pastvou, ktorá bude realizovaná až do konca septembra 2016. Na projektových lokalitách C9 Hájnica kóta, Chúmy, Moravské Lieskové - sady, PP Babiná, Žihľavník, U Lipnických, Stehlíkovské a PR Beckovské Skalice plánujeme celkovú výmeru pastvy na 85 hektároch.

D.2 Informačno-propagačné brožúry


ŠOP SR Správa CHKO Biele Karpaty vydala v rámci projektu LIFE Motýle ČR – SR v máji 2016 sadu piatich informačných brožúr formátu A5, každú v náklade 2000 kusov.

Kobela

Brožúra približuje územie európskeho významu a prírodnú rezerváciu Kobela pri Novom Meste nad Váhom, jej prírodné pomery, výskyt biotopov a druhov európskeho významu a návrh opatrení praktickej ochranárskej starostlivosti o jednotlivé časti územia (Program starostlivosti). Opatrenia sú zamerané aj na cieľové druhy motýľov priadkovec trnkový (Eriogaster catax) a spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria).

Pavúkov jarok

Brožúra približuje územie európskeho významu a chránený areál Pavúkov jarok pri Starej Turej, jeho prírodné pomery, výskyt biotopov a druhov európskeho významu a návrh opatrení praktickej ochranárskej starostlivosti o jednotlivé časti územia (Program starostlivosti). Opatrenia sú zamerané aj na cieľové druhy motýľov modráčik krvavcový (Phengaris (Maculinea ) teleius,) modráčik bahniskový (Phengaris (Maculinea) nausithous), ohniváčik veľký (Lycaena dispar) a spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria).

Spoznajme vzácne druhy motýľov

Brožúra predstavuje 10 vzácnych druhov motýľov, na ktoré je zameraný projekt LIFE Motýle ČR – SR najmä z hľadiska bionómie, ekológie, biotopu a starostlivosti o lokality. Väčší priestor je venovaný „vlajkovému druhu“ jasoňovi červenookému (Parnassius apollo).

Program záchrany žltáčika zanoväťového

Brožúra popisuje najohrozenejší druh motýľa spomedzi projektových druhov a program opatrení na jeho záchranu. Hlavné zásady praktickej starostlivosti o lokality s výskytom žltáčika zanoväťového sú doplnené príkladmi už realizovaných opatrení.

Ochrana motýľov v Bielych Karpatoch

Stručne popisuje motýle ako významnú bioindikačnú skupinu, ich diverzitu v Bielych Karpatoch a faktory ohrozenia. Podrobnejšie sa venuje ochrane biotopov motýľov, hodnotí jednotlivé spôsoby starostlivosti o travinné, krovinové, lesné a skalné biotopy s výskytom motýľov a navrhuje optimálnu starostlivosť o krajinu Bielych Karpát, aby aj naďalej bola pohostinná pre motýle.

foto_brozury_v trave kobela pavukspoznajme zachrana ochrana

   

E – riadenie projektu a monitoring          

E.2 Monitoring vplyvu projektu na cieľové druhy a ich biotopy

V roku 2013 bol zrealizovaný monitoring cieľových druhov motýľov podľa jednotnej metodiky. Monitoring sa uskutočnil na týchto lokalitách: Krivoklátske lúky, Krivoklátske bradlá, Vršatské bradlá, Nebrová, Babiná, Brezovská dolina, Holubyho kopanice, Tematínske vrchy, Záhradská, Kobela, Pavúkov jarok, Hájnica-kóta, Chúmy, Beckovské skalice, Čachtice – kameňolom, Krasín, U Lipnických, Stehlíkovské, Žihľavník, Moravské Lieskové – sady, Plevovec, Buková, Žalostiná, Dolná Chvojnica, Čachtické Karpaty a Brezovské Karpaty.

foto č. 1 Foto č. 2
"Oznacovanie jasonov cervenookých na projektových lokalitách (tu Vrsatec) je súcastou systému strázenia pred vykrádacmi a monitoringu populácie."


Získané údaje budú spracované do apríla 2014. Ak to bude možné, bude odhadnutá aj veľkosť lokálnej populácie cieľových druhov.

Intenzita lietania ako aj početnosť a diverzita druhov boli v sezóne 2013 výrazne ovplyvnené na dané obdobie neobvyklým počasím. Preto bude opakovaný monitoring realizovaný aj v roku 2014.

Monitoring bol ďalej realizovaný v r. 2014, ktorý bol tiež z hľadiska počasia nepriaznivý a nevhodný na monitorovanie cieľových druhov.

V r. 2016  sa realizoval záverečný monitoring projektu za pomoci šiestich externých mapovateľov. Výsledky monitoringu budú spracované do konca r. 2016 vo forme záverečnej správy. Záverečná správa bude obsahovať:

- údaje o veľkosti populácií, ekológii a populačnej dynamike cieľových druhov motýľov,
- vyhodnotenie stavu ohrozenosti cieľových druhov motýľov,
- záverečné zhodnotenie výsledkov projektu.

Reportáž o monitoringu motýľov zde (44:33 - 46:17)

E.3. Účtovníctvo

Účtovníctvo je samostatne vedené pre ŠOP SR a BROZ a zabezpečujú ho príslušní zamestnanci obidvoch organizácií v rámci režijných nákladov projektu. Účtovné doklady sú označované kódom projektu a sú k dispozícii k nahliadnutiu.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt