Projektové aktivity v České republice

A – přípravné aktivity, zpracování plánů péče  

A.1  Zpracování Plánů záchranných opatření pro projektové lokality v české části Bílých Karpat

EVL_Čertoryje

Na základě odborných podkladů a dosavadních zkušeností s managementem budou zpracovány plány léče pro lokality v EVL Bílé Karpaty, EVL Čertoryje a stepping stones (nášlapné kameny).

Byly  zpracovány podkladové studie a inventarizační průzkumy v EVL Bílé Karpaty, EVL Čertoryje a stepping stones. Dále byl zpracován přehled projektových lokalit, který obsahuje jejich charakteristiku, předmět ochrany a navržený způsob péče. Na jeho základě je každoročně pro jednotlivé lokality detailně navrhován management.

Plány péče pro jednotlivé lokality naleznete v sekci "Ke stažení".

A.2 Zpracování plánů managementu pro cílové druhy

Cílem aktivity je zpracování plánů péče o cílové druhy motýlů.

Do konce roku 2012 bylo zpracováno 9 studií pro cílové druhy motýlů. Jedná se o druhy Colias myrmidone (žluťásek barvoměnný), Eriogaster catax (bourovec trnkový), Phengaris arion (modrásek černoskvrnný), Phengaris alcon (modrásek hořcový), Phengaris nausithous (modrásek bahenní), Phengaris teleius (modrásek očkovaný), Parnassius mnemosyne (jasoň dymnivkový), Euplagia quadripunctaria (přástevník kostivalový) a Lycaena dispar (ohniváček černočárný) . Dále byly zpracovány studie dvou druhů hořců - pro Gentiana pneumonanthe (hořec hořepník) a Gentina cruciata (hořec křížatý). Studie obsahují ekologii a rozšíření druhu na území Bílých Karpat v historii i v současnosti. Dále navrhují speciální způsob managementu pro posílení populací jednotlivých druhů.

V roce 2013 byly na základě studií zpracovány pro tyto druhy plány péče.

P1050732 jasoň dymnivkový na rozrazylu
hořec křížatý (Gentiana cruciata)

B – nájmy a nákupy pozemků 

B.1 Pronájem pozemků pro zajištění ochrany cílových druhů motýlů

Dlouhodobý pronájem pozemků je vhodným způsobem, jak zajistit udržitelnost projektových výsledků.

Na území Bílých Karpat již bylo pronajato celkem 232,735 hektarů pozemků, k dalším 5,57 hektarům byl získán souhlas s údržbou. Tato aktivita byla na základě souhlasu EK prodloužena o tři roky do 31. 12. 2015. Důvodem je nutnost získat nájmy na většinu výměry projektových lokalit nad rámec stanovený v návrhu projektu a v partnerských dohodách mezi AOPK ČR a oběma ČSOP. Toto přispěje k lepší komunikaci s vlastníky.

Důvodem prodloužení akce do konce roku 2015 je také to, že v katastrálním území Kněždub v NPR Čertoryje je naplánovaná digitalizace a to bude obnášet uzavření nových nájemních smluv s vlastníky, protože původní nájemní smlouvy přestanou kvůli přečíslování celého katastru platit.Prodloužení termínu ani další uzavírání nájmů nebude vyžadovat zvýšené náklady nad rámec rozpočtu projektu, protože v současné době nejsou finance na tuto aktivitu zcela vyčerpány.

Souhrnný seznam pronajatých pozemků ZO ČSOP Jadernička a ZO ČSOP Bílé Karpaty_2015 21.8 kB
Souhrnný seznam pronajatých pozemků ZO ČSOP Bílé Karpaty_2016 242,4 kB

 

C – konkrétní opatření aneb management lokalit  

C.1 Zavedení a zlepšení tradičního managementu na nelesních biotopech v EVL Bílé Karpaty, EVL Čertoryje a stepping stonech mimo oblast jižního Valašska

Jedná se o provádění managementu vhodného pro udržení a posílení populací cílových druhů motýlů. Jde především o kosení luk v různých termínech (mozaiková seč), ponechávání biopásů, odstraňování náletových dřevin, ořez hrází a pastvu v EVL Bílé Karpaty a EVL Čertoryje v jižní části CHKO Bílé Karpaty. Větší část prací je zadávána místním zemědělcům. Část provádí ve vlastní režii přidružený příjemce ZO ČSOP Bílé Karpaty, který v rámci projektu obdržel prostředky na nákup vhodné techniky. Hranici mezi aktivitami C1 a C2 tvoří obec Strání, neboť na jihu probíhá management ve spolupráci s ZO ČSOP Bílé Karpaty, na severu s ZO ČSOP Jadernička.

Rozsah managementu v aktivitě C.1 v letech 2011-2012

Rozsah managementu v aktivitě C.1 v letech 2013-2014

Rozsah managementu v aktivitě C.1 v letech 2015-2016

 

Přidružený příjemce ZO ČSOP Bílé Karpaty realizoval v rámci této akce 2 veřejné soutěže:

Dne 12. 7. 2012 byla zveřejněna veřejná zakázka s názvem "Horský nosič nářadí / Horský traktor".  S výhercem výběrového řízení ZÁLESÍ, a.s. Luhačovice byla uzavřena kupní smlouva dne 17. 8. 2012 na dodávku zemědělské techniky. Byla zakoupena níže uvedená zemědělská technika, kterou bylo realizováno mozaikovité kosení zájmových lokalit:

-          svahový nosič AEBI TERRATRAC

-          diskový žací stroj Ziegler

-          obraceč shrnovač Supe 230

-          Lis na kulaté balíky Pony 100

-          Jednoosý nosič nářadí AEBI

-          Prstová žací lišta 1,6 m

-          Diskový žací stroj1,35 m

-          Shrnovač píce 2,2 m

-          Horský traktor BCS Volcan

-          čelní žací stroj BCS Rotex

-          shrnovač píce Pottinger

DSC_0169 DSC_1244 P1000341

Další veřejná zakázka s názvem "Provoz techniky za účelem údržby trvalých travních porostů" byla zveřejněna dne 27. 7. 2012. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od uchazeče Petr Říha, Vnorovy, s nímž byla na dobu trvání projektu do roku 2016 uzavřena smlouva o dílo dne 31. 8. 2012.  

 

C.2 Zavedení a zlepšení tradičního managementu na nelesních biotopech na území  jižního Valašska

V rámci aktivity C2 je prováděn management v oblasti jižního Valašska (EVL Kalábová a stepping stones ve střední a severní části CHKO Bílé Karpaty). Kosení luk je na základě plánů péče pro jednotlivé lokality realizováno v různých termínech, na některých lokalitách probíhá pastva. V menší míře jsou odstraňovány náletové dřeviny. Na většině území provádějí opatření místní zemědělci, o část lokalit pečuje přidružený příjemce ZO ČSOP Jadernička, který v rámci projektu obdržel prostředky na nákup vhodné techniky.

Rozsah managementu v aktivitě C.2 v letech 2011-2012

Rozsah managementu v aktivitě C.2 v letech 2013-2014

Rozsah managementu v aktivitě C.2 v letech 2015-2016

 

Přidružený příjemce ZO ČSOP Jadernička na základě výběrového řízení zakoupil z prostředků projektu níže uvedenou techniku s příslušenstvím, která umožní kosit jinak těžko dostupné pozemky:

horský traktor Reform Mounty 100 V

příslušenství k traktoru:

-           čelně nesená rotační lišta,

-           Pottinger Novalpin 301 T

-           shrnovač Pottinger Eurotop 461

-           lis na kulaté balíky Deutz Fahr FM 235 R

-           čelní nakladač Hydrac Euro Kipp ViTec s kleštěmi TB 160

-           valník Pronar T022

-           luční brány

 

jednoosý nosič nářadí Reform 9

příslušenství k nosiči:

-           prstová žací lišta

-           pásový obraceč a shrnovač Reform

-           malý lis na kulaté balíky MP 550

-           motorová benzinová pila Husqvarna 560 XP

-           motorová benzinová pila Husqvarna 395 XP

-           křovinořez Stihl FS 490 C EM – 2 kusy

 Mounty + nakladac Hydrac Reform 9 + lista

 

C.3 Navržení a aplikace agroenviromentálních opatření pro jednotlivé vzácné biotopy.

Od počátku projektu AOPK ČR vyvíjela snahy o implementaci výsledků a zkušeností z projektu do agroenvironmentálních opatření v rámci zemědělských dotaci. AOPK ČR se od roku 2010 účastnila pracovní skupiny založené ministerstvem zemědělství pro potřeby přípravy nového programového dokumentu Programu rozvoje venkova.

Byly vytvořeny pracovní skupiny, které se věnovaly tvorbě nových návrhů Agroenvironmentálních opatření. V roce 2014 byl vládou schválen Program rozvoje venkova, který obsahuje dotační tituly pro nové programové období. Na základě podkladů tohoto projektu je mezi nimi zařazen nový dotační titul „Modrásek na travních porostech“, kde se předpokládá časná seč a ponechání vyššího podílu nepokosených ploch na půdních blocích. Koncem roku 2014 bylo toto opatření na základě výsledků monitoringu v akci E2 navrženo pro konkrétní půdní bloky a bylo projednáno s jednotlivými zemědělci.

 

C.4 Speciální opatření pro ohrožené druhy motýlů a jejich metapopulace na české části Bílých Karpat

Cílem speciálních opatření pro některé cílové druhy motýlů je vytvoření podmínek pro posílení jejich populací. Zaměřena jsou především na podporu populací živných rostlin.

Na základě naplánovaných opatření byly provedeny zásahy na vytipovaných lokalitách zaměřené na podporu konkrétních druhů. V letech 2012-2015 např. na lokalitě Lipiny v k.ú. Nivnice proběhlo obkosování živné rostliny hořce hořepníku, na lokalitách Drahy v k.ú. Horní Němčí a v k.ú. Bylnice byly obkoseny hořce křížaté. Dále v k.ú. Vyškovec v lokalitě PR Ve Vlčí  a přilehlém okolí byla realizována opatření na podporu jasoně dymnivkového. V k ú. Bohuslavice nad Vláří byla provedena pozdní seč s ohledem na výskyt modráska bahenního a očkovaného, totéž bylo provedeno v PR Machová.

Gentiana cruciata Drahy 2008-08-21b
obkosování hořců
 

D – prezentace projektu       

Propagace projektu probíhá formou řady aktivit, z nichž nejvýznamnější jsou setkání s místními zemědělci, vlastníky a uživateli pozemků, každoroční setkání se starosty obcí a prezentace na pravidelných akcích v regionu, jako jsou Horňácké kosení v Malé Vrbce, Ozvěny Horňácka s bělokarpatskými biodožínkami ve Velké nad Veličkou, Den Země ve Veselí nad Moravou a festival ekofilmů TSTTT v Uherském Hradišti. Dále jsou pro veřejnost pořádány exkurze v rámci Dnů otevřených dveří na loukách.

D.1 Akce na zvyšování povědomí veřejnosti

 1. a)     Semináře pro vlastníky a uživatele pozemků

Semináře na téma Problémy managementu s ohledem na zájmové druhy rostlin a živočichů.

Semináře probíhají každoročně v prosinci pro zemědělce na Vápenkách a pro drobné zemědělce a uživatele či vlastníky pozemků ve Štítné nad Vláří. Členové projektového týmu na nich prezentují současný stav projektu a cíle jednotlivých aktivit. Na těchto seminářích účastníci obdrží propagační materiálu o projektu.

 1. b) Setkání se starosty CHKO Bílé Karpaty

Tradiční setkání se starosty CHKO Bílé Karpaty s pracovníky Správy CHKO probíhají každoročně v listopadu na Lopeníku. Na setkání starostové získají aktuální informace o ochraně přírody v CHKO Bílé Karpaty (management, LIFE+, kácení dřevin). Také obdrží informační materiály nejen k projektu LIFE+

 1. c)    Dny otevřených dveří na loukách Bílých Karpat

Exkurze pro širokou veřejnost po cenných lokalitách v Bílých či Bielých Karpatech s ukázkami zájmových druhů rostlin a živočichů, především motýlů.

 1. d)     Informování o projektu na různých tradičních akcích

Projektová kampaň probíhá na osvědčených a již tradičních akcích:

 • Ekojarmark ke Dni Země ve Veselí nad Moravou
 • Horňácké kosení v Malé Vrbce
 • Ozvěny Horňácka ve Velké nad Veličkou
 • Konference Týká se to také tebe v Uherském Hradišti.

 

Ekologická výchova v regionu Bílé Karpaty a okresech Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín

 1. a)     ekologický výukový program "Tajemství louky"

Zpracování výukového programu „Tajemství louky“ probíhalo v měsících leden – březen 2013. Od dubna do června 2013 bylo pilotní ověřování výukového programu především na pobytových programech v Envicentru Nová Lhota. Během prázdnin byla na základě pilotního testování dokončena metodika pro cílové skupiny s vnitřní a venkovní variantou.  

 1. b)     výuka "Tajemství louky"

V období od dubna do konce června 2013 probíhalo pilotní testování výukového programu během kterého bylo odučeno celkem 862 žáků, celkem se jednalo o 4112 účastníko/hodin. Za celé období projektu se výukového programů zúčastnilo
2 837 žáků z plánovaných 2 400. O vzdělávací program je velký zájem i po skončení projektu.

Jedinečnou animaci Louky a motýli si můžete prohlédnout zde.   youtube-logo

Další informace o umělecké tvorbě (animační soustředění v Bílých Karpatech) získáte na stránkách ZUŠ


Propagace projektu v zahraničí:

Projekt Motýli ČR – SR byl prezentován posterem o velikosti A0 na konferenci: 13th Eurasian Grassland Conference Management and Conservation of Semi-natural grasslands: from theory to practice Sighişoara, Romania 20. – 24. září 2016.

Konference se zúčastnila delegace několika pracovníků z projektů LIFE+ z ČR:  Motýli ČR – SR a Stepi Lounského Středohoří. Na posteru byly shrnuty cíle a aktivity našeho projektu v anglickém jazyce. Všichni účastníci Evropské konference měli možnost přečíst a poslechnout si informace o různých projektech, které byli realizovány v současné době především v Evropských zemích. V rámci konference se konala jednodenní exkurze na významné lokality v jižní

Poster_web DSC_0147
DSC_0045 DSC_0154

 

V sobotu 5.11.2016 byl představen projekt Motýli ČR-SR studentům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zástupci ZO ČSOP Bílé Karpaty. Účastníkům kurzu (studentům) Ivana Jongepierová představila projekt a další aktivity v Bílých Karpatech hodinovou přednáškou.

DSC_0279 LIFE - přednáška - kopie DSC_0282 LIFE - přednáška - kopie DSC_0288 LIFE - přednáška - kopie

 
D.2 Propagační materiály

Propagační desky s klipem s motivem hlavních projektových lučních druhů - motýlů a jejich živných rostlin v barevném provedení.

Desky s klipem jsou postupně distribuovány na výše uvedených akcích. Jsou rovněž k vyzvednutí v budově ZO ČSOP Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.

luční desky s klipem
Komix modrasek_FINAL-1
V listopadu 2012 byly vytištěny 2 tabule o velikosti A1 se základními informacemi o projektu, které byly pověšeny v budově ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY ve Veselí nad Moravou a v budově Správy CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích. Spolu s nimi byl připraven informační roll-up baner o velikosti 85 cm x 200 cm, který je využíván pro propagaci na jednotlivých akcích, konaných v rámci projektu.


Horňácké kosení_propagace LIFE + a časopisu BK roler_motýli ČR-SR

K propagaci projektu byl v lednu 2012 vytvořen 1 poster formátu A3, který byl vystavován na různých akcích a nyní je umístěn v hlavním vchodu budovy ČSOP Bílé Karpaty.

V roce 2013 byly vytištěny dvě tabule o velikosti A1 pro slovenské partnery o projektu. Tabule jsou umístěny v terénu u lokalit v CHKO Biele Karpaty.

info poster_motyle_final_SROzvěny Horňácka_propagační trička a cedule LIFE+

V roce 2013 bylo pro všechny pracovníky pracujících na projektu vyhotoveno 50 ks triček s modráskem černoskvrným. Trička slouží k propagaci projektu na různých akcích pro veřejnost.

V listopadu 2014 bylo z projektu částečně hrazeno vytištění časopisu Bílé – Biele Karptaty č. 2/2014, které se v tomto čísle věnuje realizaci různých projektových aktivit v ČR a i na Slovensku. Časopis je ke stažení zde

titulní strana časopisu  V roce 2016 vyšla publikace s názvem Zásady péče o významné druhy motýlů Bílých Karpat v nákladu 2 500 kusů.
Publikace je ke stažení zde

 titul_metodika_motyli      

ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST


V prosinci 2016 vznikla s podporou projektu A4 publikace (20 stran) Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku. Publikace je ke stažení zde

Layman´s report CZ Layman´s report - uvnitř


V rámci projektu ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce 2016 produkovala krátký film v délce 17 min s názvem Krajina pro motýly.
Film byl natočen firmou Skyfilm – Ivanem Stříteským a vypálen na DVD v počtu 1000 ks. DVD filmu je distribuováno jakou součást Zprávy pro veřejnost – Layman´s report. Premiéra filmu proběhal dne 6.4.2017 ve Veselí nad Moravou, kde byl promítán základním školám jako součást přednášky o motýlech Bílých Karpat.
Máme přislíbeno, že film bude odvysílán Českou televizí na podzim 2017. Také plánujeme film promíta
t veřejnosti v budoucím Domu přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou.


nahled_potisku-bila                                              youtube-logo


Film vznikl v české a slovenské verzi a veřejnost si jej může prohlédnout na YouTube na těchto odkazech:

Krajina pro motýly - česká verze
Krajina pre motýle - slovenská verzeV rámci projektu vznikl druhý krátký film s názvem Bílé Karpaty – Tajuplný svět, technologií 2D a 3D, v délce 20 min.
Film byl natočen firmou AV Pro v.o.s. režisérem Markem Srbou, ve spolupráci AOPK a ČSOP BK.

Motto filmu: Bílé Karpaty - podmanivé pohoří na hranicích se Slovenskou republikou, kde doposavad vládne příroda. Pomocí filmové technologie ožívají zdánlivě nehybné houby a rostliny. Podíváte se zblízka na fascinující svět hmyzu a na tradiční hospodaření člověka v krajině pralesů a druhově bohatých luk.

Film také plánujeme promítat v budoucím Domu přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou. Film vznikl v české a anglické verzi a veřejnost si jej může prohlédnout na YouTube na těchto odkazech:

Bílé Karpaty - Tajuplný svět

OBAL DVD 170323-1

 

Články v tisku o projektu 

 

Hoferková E. (2012): LIFE = lepší život pro motýly. – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 14-15.
časopis ke stažení zde

Konečná K. (2013): Life blíže dětem. Učíme se od mala. –Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 1: 8.
časopis ke stažení zde

Stano D. (2013): Zožerú nám kravy motýĺov? – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 1.
časopis ke stažení zde

Petrů M. (2013): Zájemci putovali po loukách. – Hodonínsko, 5 Plus 2, 29. srpna.
časopis ke stažení zde

Uřičář J. (2014): Naši denní motýli – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 1: 18.
časopis ke stažení zde

Pešout P. (2014): Jak zaplatit péči o přírodu a krajinu? – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 1.

Petrů M. (2014): Děti odhalují tajemství louky – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 6.

Ambrozek L. (2014): Motýli v poločase – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 8-9.

Ambrozek L. (2014): LIFE – co na to zemědělci? – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 13.

Vávrová Ľ. (2014): Pastva oviec a ochrana motýľov – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 14.

Říhová J. (2014): Moderní kosení luk – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 15.

Jongepierová I. (2014): Jak se měly rekultivovat Čertoryje – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 18.

Bezděčka P. (2014): O chytré housence – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 23-24.
časopis ke stažení zde

Ambrozek L. (2014): Ve stínu motýlých křídel - Krása našeho domova, podzim-zima: 16-18.
časopis ke stažení zde
 

Ambrozek L. (2015): Ve stínu motýlých křídel Aneb projekt LIFE+ v Bílých Karpatech, 3: 11-15.
časopis ke stažení zde

Rajcová K. (2015): LIFE na Slovensku ožil – Bílé–Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 14.

Chytrý M.(2015): Světový botanici obdivují naše louky, Bílé – Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 7.

Hoferková E. (2015): Hospodaření v CHKO aneb jak to vidí zemědělci, Bílé – Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí, 2: 12-13.
časopis ke stažení zde 

Petrů M. (2016): Tajemství louky a další čtyři programy v Karpatech - Mrkvička, 2: 5.
časopis ke stažení zde 

Ambrozek L.(2016): 20 let biosférické rezervace Bílé Karpaty, Ochrarana přírody 6/2016, kulérová příloha IV-VI.
článek ke stažení zde

TV reportáže

Videoreportáž o Horňáckém kosení 2016, Publikováno na Youtube  19. 6. 2016
František Gajovský na točil amatérskou videoreportáž z Horňáckého kosení - XVII. ročníku kosení orchidejových luk na Horňácku v Malé Vrbce.
Dostupné zde

Televize Slovácko, Veselský zpravodaj – Publikováno 28. 4. 2016
Dostupné zde
Reportáž ze dne 28.4.2016 z již 18. ročníku Ekojarmarku, tradičně konaného v rámci oslav Dne Země.

Televize Slovácko, Veselský zpravodaj ­­– úterý 17. týden 2015 (21.4.–24.4.2014)
Dosupné zde
Reportáž ze dne 16. dubna 2015 z již 17. ročníku Ekojarmarku, tradičně konaného v rámci oslav Dne Země.

Televize Slovácko, Veselský zpravodaj ­­– úterý 16. týden 2014 (11.4.–15.4.2014)
Dostupné zde
Reportáž ze dne 12. dubna 2014 z již 16. ročníku Ekojarmarku, tradičně konaného v rámci oslav Dne Země.

Televize Slovácko Veselský zpravodaj – 17. týden 2013 (17.4.–24.4.2013)
Dostupné zde
Reportáž ze dne 20. dubna 2013 z již 15. ročník Ekojarmarku, tradičně konaného v rámci oslav Dne Země.

Česká televise, Folklorika, 22.9.2012, Ruční kosení luk
Dostupné zde
Ruční kosení luk nejen jako tradiční způsob péče o krajinu, ale také jako příležitost k setkání a sdílení atmosféry zpříjemněné muzikou a zpěvem. Režie P. Stodůlka
Reportáž České televize ze dne 15. června 2012 z akce Horňácké kosení v Malé Vrbce.

E – řízení projektu a monitoring          

E.1  Projektový tým

Na projektu spolupracují 4 přidružení příjemci vedení koordinujícím příjemcem AOPK ČR. Všichni se scházejí zhruba čtvrtletně na řídícím výboru, kde se řeší průběh a postup projektu. Na úrovni koordinujícího příjemce byl sestaven projektový tým ve složení projektový manažer, finanční manažer, asistentka projektového manažera, zemědělec a zoolog (podrobnější údaje a kontakty viz kapitoly Projektový tým).

řídící výbor Škrdlovice  Řídící výbor a kontrola z EU

Tento tým řídí celý projekt, hlídá výstupy, odsouhlasuje je, účastní se dohledu v terénu a zčásti i přebírání prací. Každý přidružený příjemce ustavil svůj projektový tým, který se pravidelně schází. Jednotlivé týmy jsou v neustálém kontaktu (email, telefon) s projektovým týmem. V počátečních fázích projektu proto byly detailně nastaveny podmínky vzájemné spolupráce, které jsou popsány v partnerských dohodách.

V termínech jsou podávány Evropské komisi zprávy o průběhu projektu.

E.2  Monitoring

Monitoring motýlů monitoring

Monitoring denních motýlů bude proveden během trvání projektu celkem třikrát. Jeho cílem je shromažďovat údaje o výskytu významných druhů denních motýlů, které budou dále využity pro stanovení optimálního způsobu managementu a vyhodnocení celkových výsledků projektu.

V roce 2011 proběhl poprvé na celém území české části Bílých Karpat monitoring motýlů, zaměřený na cílové druhy i další vzácné druhy denních motýlů. Území Bílých Karpat bylo pro potřeby monitoringu rozděleno na 87 mapovacích čtverců (3 x 2,8km) a během sezóny (duben – září) každý měsíc navštíveno odborníky. Celkem bylo získáno 9 386 údajů o výskytu motýlů. Výsledky byly zpracovány do podoby GIS vrstvy (shp).

Výstupem projektu bude monitorovací zpráva obsahující data o velikosti, ekologii a dynamice  populací, zhodnocení stavu ochrany cílových druhů a finální zhodnocení výsledků projektu. 

V letech 2013 a 2015 proběhl monitoring znovu. V roce 2013 bylo získáno 10136 údajů, v roce 2015 pak 8991 údajů o výskytu cílových druhů i dalších vzácnějších druhů denních motýlů. Podrobnější informace o výsledcích monitoringu jsou k dispozici v kapitole Ke stažení.

E.4  Audit – na konci projektu

Jednou ze základních povinností programu LIFE+ je provádění nezávislého auditu za účelem kontroly čerpání finančních prostředků v souladu s vnitrostátními právními předpisy, účetními pravidly příjemců, dohodou o grantu a pokyny vydanými Komisí.

S ohledem na množství projektových partnerů a rozsah projektu je audit prováděn průběžně po jednotlivých letech realizace projektu. Audit zajišťuje nezávislá společnost MGI Hájek, Kočová & spol., s.r.o. Na podkladě dílčích ročních zpráv bude po ukončení realizace projektu zpracována závěrečná auditní zpráva, která bude předložena Komisi se závěrečnou zprávou projektu.

Poslední dílčí auditní zpráva za rok 2015 byla provedena na začátku roku 2016, a konstatovala, že ve všech níže uvedených bodech bylo jednáno v souladu se všemi relevantními právními akty.


Došlo k ověření toho, zda:

- byla v projektu vedena oddělená analytická evidence

- byly účtovány pouze způsobilé výdaje

- způsobilé výdaje byly uhrazeny v souladu s právními podmínkami a ve stanoveném termínu

- došlo ke správnému zaúčtování případných příjmů

- předmět dotace odpovídal schválenému plnění

- použité zdroje financování projektu odpovídaly podmínkám právního aktu

- byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu

Auditní zpráva za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 konstatovala, že ve všech výše uvedených bodech bylo jednáno v souladu se všemi relevantními právními akty.

Na Slovensku probíhá audit samostatně, tj. na konci projektu bude proveden audit za celé období realizace projektu za slovenskou stranu.

E.5 Plán „Co dál“ ( After-LIFE Plan) aneb Co se bude dít po roce 2016…

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt