Informace o akcích

TISKOVÉ ZPRÁVY Z REALIZOVANÝCH AKCÍ V PRŮBĚHU CELÉHO PROJEKTU

 

2016

 • Setkání zhotovitelů

   

  V úterý 13. prosince 2016 se v penzionu Žítková uskutečnil další z plánovaných seminářů pro bělokarpatské zhotovitele. Letos se už naposled konal pod záštitou projektu LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku.

  Po přivítání všech zúčastněných ředitelkou Správy CHKO Bílé Karpaty, Jiřinou Gaťákovou, představila Eliška Hoferková nový projektový záměr LIFE+, který by se mohl stát zdrojem finančních prostředků pro další praktické zásahy na podporu ohrožené přírody Bílých Karpat.

  Poté začal hlavní přednáškový blok, který si pro přítomné zhotovitele připravili pracovníci Správy CHKO Bílé Karpaty. Karel Fajmon představil některé vzácné druhy rostlin a živočichů, kvůli kterým se v posledních letech provádí zvláštní nebo upravený management, a nastínil důvody nevhodnosti mulčování pozemků. Zájem zúčastnění projevili také o téma Jedinečnosti Bílých Karpat, jež prezentoval Libor Ambrozek.

  Podstatnou součástí setkání byly odpovědi pracovníků Správy CHKO na přímé dotazy zúčastněných zhotovitelů a obecná diskuse o některých problémech.

  Za všechny příspěvky účastníkům a přednášejícím děkujeme.

  IMG_8952 IMG_8954

  IMG_8960

 

 • Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků

  V úterý 6. prosince 2016 se v restauraci U Větrného mlýna v Kuželově uskutečnilletošní seminář pro bělokarpatské zemědělce, uživatele a vlastníky pozemků. Tentokrát se konal už naposled pod záštitou projektu LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku.

  Po přivítání všech zúčastněných a úvodním slovu ředitelky Správy CHKO Bílé Karpaty, Jiřiny Gaťákové, následoval přednáškový program věnovaný novinkám a aktuálním i tradičním tématům společným pro ochranu přírody a zemědělce v regionu. Eliška Hoferková představila nový projektový záměr LIFE+.Velkému zájmu se, jako již tradičně, těšil příspěvek zástupce Ministerstva zemědělství, Josefa Makovského – Zkušenosti s Programem rozvoje venkova–. Byl inspirací pro bohatou otevřenou diskuzi, při níž byly připomenuty nejpalčivější problémy, s nimiž se potýkají zemědělci hospodařící převážně v I. zóně odstupňované ochrany CHKO, zejména silně kontroverzní požadavek dotačních titulů na minimální zatížení dobytčími jednotkami, spojený také s hromaděním chlévské mrvy (kvůli nemožnosti hnojení na většině dotčených pozemků v CHKO), jež je tak pro zemědělce v této oblasti časovanou bombou. Odpovědí na námitky bylo, že žadatel si musí zodpovědět předtím, než vstoupí do závazku, zda je nebo není ochoten, lépe řečeno schopen, plnit dotační podmínky. Stávající situace nutí zemědělce k úvahám, jestli jim stojí peníze, které z dotačních titulů dostanu, za to, jaké budou mít problémy, a jestli nejsou schopni hospodařit s podobnou ekonomickou bilancí bez dotací tím, že zvýší intenzitu v rámci nějakých možností, které jdou dohodnout. Dotaz, zda je systém ochoten reagovat na aktuální stav mezi zemědělci na území  CHKO, byl zodpovězen tak, že problémy lze je řešit nástroji, které jsou tomu uzpůsobené. Je potřeba podrobně zpracovat konkrétní připomínky týkající se agroenvironmentálních opatření (AEKO) a ekologického zemědělství. Na tato a podobná témata by účastníci diskutovali ještě dlouho, leč bylo nutno přejíti k dalším bodům programu.

  Následovala přednáška Kláry Čamské z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, která představila projekt spolupráce se zemědělci Pegasus. O důvodech zvláštních požadavků na hospodaření v chráněných územích, zahrnujících též vysvětlení veskrze odmítavého postoje Správy CHKO k mulčování pozemků, pohovořili pracovníci Správy CHKO Bílé Karpaty – Tomáš E. Vondřejc a Karel Fajmon.

  Po přednáškových blocích následovaly odpovědi odborníků na přímé dotazy zúčastněných zemědělců i zástupců Správy CHKO a pokračovala diskuze o palčivých problémech.

   Za účast na diskuzi i všechny příspěvky účastníkům a přednášejícím děkujeme.

  IMG_8895 IMG_8904
  IMG_8918

 

 • Setkání se starosty obcí Bílých Karpat

  8. a 9. prosince 2016 na Lopeníku a v regionu Bílých Karpat proběhlo každoroční setkání pracovníků Správy CHKO Bílé Karpaty se starosty obcí.

  IMG_8934 IMG_8937
  IMG_8940

 

 • Otevřené dny na louce

  V sobotu 20. srpna 2016 se konala exkurze Otevřené dny na louce ve Velké nad Veličkou v NPR Zahrady pod Hájem. Termín byl přizpůsoben tradičním Biodožínkám, spojeným s  folklorním festivalem Ozvěny Horňácka.

  Začínalo se u kostela ve Velké nad Veličkou, kde byl představen projekt Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, díky jemuž se exkurze uskutečnila. Rovněž zde byli představeni průvodci – pan Ladislav Tomčala a Marie Petrů.

  Tato exkurze byla věnovaná nejen zdejším loukám, ale i genofondovému sadu starých a místních odrůd. Jednou z možností jak ve vlastnících pozemků obnovit zájem o údržbu zdejších pozemků je totiž právě sadaření. Staré sady jsou nejen nedílnou součástí zdejší krajiny, ale také domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. A tak prvotní snaha o vypěstování vlastního ovoce na marmelády, kompoty či destiláty může mít velký dopad na vzhled krajiny a její druhové bohatství.

  Více než dvacet zájemců sledovalo pana Tomčalu, který názorně ukazoval, jak pečovat o mladé i staré stromky, kdy je prostřihávat, ořezávat, jak ekologicky zamezit napadení škůdci i proč jsou staré a místní odrůdy lepší než odrůdy moderní. Nejmenší účastníci si zahráli pomologické kvarteto. Společně s účastníky jsme si pak ukázali některé základní luční rostliny a hlavně vysvětlili, že postupné, tzv. mozaikovité kosení je velmi důležité nejen pro motýly, ale všechny bezobratlé živočichy. Po celou vegetační sezónu jsou tak zajištěny zdroje potravy i úkryty. Naprosto nevhodné je ale mulčování, kterým dochází nejen k poškození travního porostu, ale především přímé likvidaci hmyzu.

  Po skončení exkurze se již účastníci mohli přesunout na blízké náměstí na probíhající biojarmark nebo ke sledování folklorního programu.

  IMG_8462
    IMG_8477

  IMG_8488  IMG_8494

 

 • Horňácké kosení

  Také v letošním roce jsme od brzkých ranních hodin 18. června 2016 v areálu Horňáckého kosení na louce připravili pro návštěvníky stánek, ve kterém byl prezentovaný projekt LIFE + Motýli ČR - SR. V 10.00 hodin probíhala exkurze " Otevřené dny na louce". Naši průvodci Ivana Jongepirerová, Jan W. Jongepier, Petr Večeřa a Milan Zpěvák po bedlivém zvážení vybrali vhodnou trasu a vytipovali místa s výskytem orchidejí a jiných druhů rostlin a pak se tato místa obcházela s účastníky. Během exkurze proběhlo několik zastavení s odborným výkladem o druzích, které byly během exkurze nalezeny. Největší zájem při exkurzi byl zejména o přítomné orchideje. V letošním roce mezi ně patřily např. tořič čmelákovitý, vemeník dvoulistý a rudohlávek jehlancovitý. Co se týká motýlů, bylo zde možné spatřit například okáče bojínkového, modrásky, ohniváčka, babočku kopřivovou, babočku admirál, bělásky a další.

  Exkurze se zúčasnilo více než 40 zájemců.

  Účastníci byli seznámeni s historií krajiny, s jejím současným stavem a hospodařením v ní. Většina účastníků se zájmem a nadšením přivítala akci tohoto typu, kdy bylo možno seznámit se blíže s krásnou krajinou a poznat vzácné druhy rostlin, řadu motýlů a jiného hmyzu. Důkazem toho byly i časté a velmi zajímavé dotazy ve stánku.

  IMG_7947 IMG_7952 

  IMG_7962 IMG_7940 IMG_7945


 • Festival ekologického zemědělství - TSTTT

  Příznivci ekologického zemědělství a biopotravin se setkali na dalším tradičním semináři pro veřejnost, který se koná vždy jako doprovodná akce ekologického festivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe) v Uherském Hradišti. V letošním roce to bylo opět v netradičním červnovém čase, v sobotu 11. června 2016. Název byl Odpoledne s ekologických zemědělstvím. Představeny byly principy ekologického zemědělství, ekofarma Jarošov, v podobě prezentace, ale také produktů. Ke zhlédnutí byly 2 zajímavé filmy (Farmář a jeho princ a dokument Milujeme brambory). Také v letošním roce nechyběla ochutnávka bioproduktů.

  Účastníkům semináře byly prezentovány postupy prací v projektu Motýli ČR – SR.

 P1310247 P1310249

 

 • Otevřené dny na louce - exkurze na Slovensko (okolí obce Vrbovce, PR Veterník a okolí), 21.5.2016

  V sobotu ráno, krátce po sedmé hodině jsme se vydali na slovenskou stranu Bílých Karpat, kde nás ve Vrbovcích čekal náš průvodce, místní znalec Jiří Holožka. Přestože je specializací ornitolog, v provázených místech, především na velké louce na vrcholu kopce Žalostiná, nás ochotně seznamoval také s místními vzácnostmi z říše rostlin. Orientovat se v záplavách květů nám pomáhali též odborní i laičtí botanici z řad účastníků.

  Naší další zastávkou byla přírodní rezervace Veterník nad městem Skalica. Zdejší svahy představují ideální podmínky především pro rostliny teplomilné a suchomilné. Účastníci obdivovali kosatec různobarvý, len žlutý, kavyl Ivanův, vstavač vojenský aj. Také místní živočichové se nám představili ve své kráse. Celé okolí PR Veterník je obklopené svahy, na kterých se od středověku pěstuje vinná réva, známá červená Skalická frankovka.

  Děkujeme všem účastníkům za zájem o pohled na Bílé Karpaty z jiné strany

  DSCF1022 P1060262 IMG_0241          
 • Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty připravilo pro vybrané třídy 2. stupně ZŠ Uherský Ostroh výukový program na téma „Tajemství louky“. Výukový program proběhl 13. dubna 2016. Akce se uskutečnila v rámci projektu rozkvetlá knihovna a celkem se jí zúčastnilo 40 žáků.

Tajemství louky Tajemství louky Tajemství louky 

 • V rámci oslav Dne Země jsme 23. dubna 2016 ve spolupráci se ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselským kulturním centrem a městem Veselí nad Moravou připravili již 18. ročník Ekojarmarku. Pro letošní “plnoletý“ ročník byly zvoleny prostory v areálu Panského dvora ve Veselí nad Moravou.  V našem stánku byl prezentován projekt LIFE. Velkým lákadlem, především pro rodiny s dětmi, byly interaktivní prvky ze vzdělávacího projektu Tajemství louky, zejména dojící trenažér.  Právě tato pomůcka byla soustavně v obležení, jak dětí, tak i rodičů. Další myšlenkou, která se prolínala celým odpolednem, byl ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. V přednáškovém sále probíhala ochutnávka bio produktů od paní Zajíčkové z Hostětína. Ve víceúčelovém sále měla nejdříve přednášku o zdravém stravování Margit Slimáková, dietoložka a propagátorka zdravé výživy. Později odpoledne ji vystřídala Karolína Kamberská, muzikantka, kuchařka a autorka dvou knížek o vaření. Během celého odpoledne probíhal na podiu také doprovodný hudební program. Pro děti jsme nově vytvořili Hledačku pro zvídavé hlavičky makovičky. Na jednotlivých stanovištích po slnění úkolu nebo vyluštění hádanky získali surovinu do receptu na slovácký PATENT, který byl odměnou na konci jejich hledání. Také tento ročník Ekojarmarku se v počtu návštěvníků vydařil.

  Ekojarmark 2016_stánek VIS Bílé Karpaty Ekojarmark 2016 

  Ekojarmark 2016_přednáška paní Margit Slimákové Dojení krávy děti zkoušely na trenažeru   

                                                                                                     
                                                                                              2015
 • Setkání zhotovitelů

  Ve středu 16. prosince 2015 se v penzionu Žítková uskutečnil další z plánovaných seminářů pro bělokarpatské zhotovitele. Také letos se konal pod záštitou projektu LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku.

  Po přivítání všech zúčastněných ředitelkou Správy CHKO Bílé Karpaty Jiřinou Gaťákovou promluvil na úvod projektový manažer Libor Ambrozek. Krátce shrnul stav projektu a novinky za uplynulý rok. K úspěchům patří zejména rozeběhnutí projektových managementových prací na Slovensku a také úspěšné odevzdání střednědobé zprávy z projektu a její akceptování ze strany zástupců Evropské unie.

  Poté začal hlavní přednáškový blok, který si pro přítomné zhotovitele připravili pracovníci Správy CHKO Bílé Karpaty – Tomáš E. Vondřejc a Ivana Jongepierová. Hlavním tématem byly informace o vzácných bezobratlých a seznámení s vhodnými způsoby péče o cenné travní porosty. Podstatnou součástí setkání byly odpovědi pracovníků
  Správy CHKO  na přímé dotazy zúčastněných zhotovitelů a obecná diskuse o některých problémech.

  Za všechny příspěvky účastníkům a také přednášejícím děkujeme.

 IMG_6002 IMG_6004 IMG_6014

 

 • Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků

  Ve středu 9. prosince 2015 se v penzionu U Černého potoka na Vápenkách uskutečnil další z plánovaných seminářů pro bělokarpatské zemědělce, uživatele a vlastníky pozemků. Také letos se konal pod záštitou projektu LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku.

  Po přivítání všech zúčastněných ředitelkou Správy CHKO Bílé Karpaty Jiřinou Gaťákovou promluvil na úvod projektový manažer Libor Ambrozek. Krátce shrnul stav projektu a novinky za uplynulý rok. K úspěchům patří zejména rozeběhnutí projektových managementových prací na Slovensku a také úspěšné odevzdání střednědobé zprávy z projektu a její akceptování ze strany zástupců Evropské unie.

  Poté začal hlavní přednáškový blok, který si pro přítomné zemědělce připravili odborníci z Ministerstva zemědělství a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací – Josef Makovský, Jaroslav Pražan a Klára Čamská. Hlavním tématem byly novinky v Programu rozvoje venkova na roky 2015–2020, týkající se agroenvironmentálních opatření (AEKO) a ekologického zemědělství. Důraz byl kladen na změny oproti předchozím obdobím a na zkušenosti z prvního roku tohoto programovacího období. Jedna z přednášek byla věnována výsledkům studie hodnotící příčiny zapojování se zemědělců do AEKO. Podstatnou součástí setkání byly odpovědi odborníků na přímé dotazy zúčastněných zemědělců i zástupců Správy CHKO a obecná diskuse o některých problémech.

  Za všechny příspěvky účastníkům a také přednášejícím děkujeme.
  IMG_5990 PC095633

  PC095635 PC095642

 

 • Setkání se starosty obcí Bílých Karpat
  Lopeník a regionální výrobci na území CHKO Bílé Karpaty, 26. – 27. listopadu 2015

  Výjezdní setkání se starosty obcí v CHKO Bílé Karpaty – Cesta za regionálními produkty

  Ve dnech 26. – 27. listopadu 2015 na Lopeníku a v regionu Bílých Karpat proběhlo každoroční setkání pracovníků Správy CHKO Bílé Karpaty se starosty obcí. V letošním roce setkání proběhlo netradiční formou, a to v podobě výjezdu na obhospodařované lokality území CHKO Bílé Karpaty, především katastru obce Štítná nad Vláří a města Brumov-Bylnice.  Se zástupci Ekofarmy Javorník jsme přímo v terénu absolvovali ukázku krajinných úprav, protierozních opatření, výsadbu zeleně a ovocných sadů. Následovaly exkurze do provozů ekofarmy, mlékárny, pekárny, pálenice a farmy. Další cesta za regionálními produkty směřovala do pivovaru Hrádek ve Slavičíně. Zde jsme absolvovali exkurzi, ve které nám byly představeny technologické části pivovaru, samotná výroba piva a také historie pivovarnictví ve Slavičíně.

  Po návratu na Lopeník proběhl blok na téma aktuální informace o ochraně přírody v CHKO Bílé Karpaty (management, LIFE+, kácení dřevin). 

  Všichni účastníci setkání obdrželi tašku s regionálními produkty.

  IMG_5805 DSC_0006 DSC_0001 IMG_5812 DSC_0002 IMG_5840

 • Otevřené dny na louce

  V sobotu 22. srpna 2015 se konala exkurze Otevřené dny na louce ve Velké nad Veličkou v NPR Zahrady pod Hájem. Termín byl přizpůsoben tradičním Biodožínkám, spojeným s  folklorním festivalem Ozvěny Horňácka.

  Začínalo se u kostela ve Velké nad Veličkou, kde byl představen projekt Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, díky jemuž se exkurze uskutečnila. Rovněž zde byli představeni průvodci – pracovníci VIS Bílé Karpaty (Marie Petrů, DiS. a Mgr. Petr Večeřa).

  Tato exkurze byla věnovaná nejen zdejším loukám, ale i přilehlému genofondovému sadu a blízkému okolí. Jednou z možností, jak ve vlastnících pozemků obnovit zájem o údržbu zdejších pozemků, je právě sadaření a pochopení širších historicko-kulturních souvislostí. Louky a přilehlé sady jsou nejen nedílnou součástí zdejší krajiny, ale také domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. A tak prvotní snaha o vypěstování vlastního ovoce na marmelády, kompoty či destiláty může mít velký dopad na vzhled krajiny a její druhové bohatství.
  Součástí exkurze byla i ukázka některých netradičních aktivit a metod používaných při realizaci výukového programu Tajemství louky. 

  Asi 25 účastníků si vyzkoušelo připravené aktivity (orchidejové pexeso) a vyslechlo příběh o opilování orchidejí hmyzem. Botanici pak ukázali některé základní luční rostliny, včetně vzácných polních plevelů, a hlavně vysvětlili, že postupné, tzv. mozaikovité kosení je velmi důležité nejen pro motýli, ale všechny bezobratlé živočichy. Po celou vegetační sezónu jsou tak zajištěny zdroje potravy i úkryty. Naprosto nevhodné je ale mulčování, kterým dochází nejen k poškození travního porostu, ale především přímé likvidaci hmyzu.

  Exkurze byla připravena a vedena podle zásad interpretace, o čemž svědčila i jednotná "linka" během celé exkurze a způsob zahájení i ukončení exkurze - ochutnávka místního produktu, který měl svůj původ v genofondovém sadu NPR Zahrady pod Hájem.

  Po skončení exkurze se již účastníci mohli přesunout na blízké náměstí na probíhající biojarmark nebo ke sledování folklorního programu.

  Biojarmark - Ozvěny Horňácka Biojarmark - Ozvěny Horňácka_2Exkurze - Otevřené dny na louce_2Exkurze - Otevřené dny na louce

  Od brzkých ranních hodin jsme 13. června 2015 v areálu Horňáckého kosení na louce nachystali stánek, ve kterém byl prezentovaný projekt LIFE + Motýli ČR - SR. V 10.00 hodin probíhala exkurze " Otevřené dny na louce". Našimi osvědčenými průvodci v letošním roce byli RNDr. Ivana Jongepirerová a Ing. Jan W. Jongepier. Trasa exkurze probíhala po bedlivé úvaze obou lektorů, kdy byla předem vytipována místa s výskytem orchidejí a jiných druhů rostlin a pak se tato místa obcházela s účastníky. Během exkurze proběhlo několik zastavení s odborným výkladem o druzích, které byly během exkurze nalezeny. Největší zájem při exkurzi byl zejména o přítomné orchideje. V letošním roce mezi ně patřily např. tořič čmelákovitý, vemeník dvoulistý a rudohlávek jehlancovitý. Co se týká motýlů, bylo zde možné spatřit například okáče bojínkového, modrásky, ohniváčka, babočku kopřivovou, babočku admirál, bělásky a další.

  Účastníci byli seznámeni s historií krajiny, s jejím současným stavem a hospodařením v ní. Většina účastníků se zájmem a nadšením přivítala akci tohoto typu, kdy bylo možno seznámit se blíže s krásnou krajinou a poznat vzácné druhy rostlin, řadu motýlů a jiného hmyzu. Důkazem toho byly i časté a velmi zajímavé dotazy ve stánku.

Horňácké kosení stánek VIS 2015-06-13a  P1140517  P1140515  

 • Příznivci ekologického zemědělství a biopotravin se setkali na dalším tradičním semináři pro veřejnost, který se už řadu let koná vždy jako doprovodná akce ekologického festivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe) v Uherském Hradišti. V letošním roce opět v netradičním červnovém čase, v sobotu 13. června 2015. Součástí programu byly zajímavé přednášky např. úrodnost půdy a její život, prezentace ekofarmy Zdeňka Miklase atd. Nechyběla ani tradiční ochutnávka biopotravin. Účastníkům byly prezentovány postupy prací v projektu Motýli ČR – SR.

 P1140527  P1140529  P1140530  

 • Otevřené dny na louce – exkurze Slovenské bradla 23. 5. 2015

  V sobotu ráno, krátce před půl devátou nás v Pruském čekal zástupce obecního úřadu pan Peter Pecúš. Seznámil nás se zajímavostmi obce a kostela. Další naše cesta vedla do obce Lednice, na zříceninu Lednického hradu, který je v současné době v rekonstrukci. Vstup do hradu byl sice uzavřen, ale i tak jsme si udělali malou procházku okolo hradního bradla. V lese jsme se ukryli před mírným deštěm a obdivovali první orchideje, především okrotici bílou. Na vápencovém bradle kvetly tařice skalní a lomikámen vždyživý. Bradlo jsme obešli ze zadní stany a mohli jsme porovnat louky, které byly v minulosti zrekultivované, zajímavostí byly také pestré louky se vstavači mužskými.

  Na druhé straně doliny jsme se podél Lednické skalky přesunuli na teplomilnou louku a pastvu s podkovkou chocholatou, která je na vápencových bradlách běžná, ale v České republice patří mezi kriticky ohrožené druhy. Viděli jsme také drobné ostřice ptačí nožky a z orchidejí vstavače mužské a bledé.

  Další naše cesta vedla do obce Krivoklát, přešli jsme Krivoklátskou tiesnavu, kde je bradlo potokem rozdělené na dvě části. Vydali jsme se cestou na Krivoklátské louky a měli možnost poznávat rozsáhlé pěnovcové prameniště.

  Naší poslední zastávku byl Vršatec. Za mírného deště jsme se podívali na zříceninu Vršateckého hradu a přivoněli k měsíčnici trvalé. Průvodkyně nám prozradila, že původně zde rostlo množství vzrostlých smrků. Před námi se již začínali objevovat zdi a základy hradu. Na jeho stěnách místo obrazů visí krásně kvetoucí tařice skalní. Pastvina pod částí Vršatce, která se nazývá Lví hlava je vyčištěná a oplocená, připravena pro kozy, ty zde každým dnem budou udržovat bezlesí, nutné pro vyskytujícího se jasoně červenookého.

  obr.obr.obrobr

 • Ekojarmark - Oslavy Dne Země

  V sobotu 18. dubna proběhl tradiční v pořadí již 17. ročník ekojarmarku u příležitosti Oslav Dne Země. Akce se konala nově na prostranství za ZUŠ a Kinem. Připraven byl bohatý program - ekologicky zaměřené přednášky (solární energie, ochutnávka hmyzích specialit atd.), živá hudba, stánky regionálních výrobců či organizací a další. Návštěvníkům byly poskytnuty informace o výukovém programu Tajemství louky a jeho pomůckách, informace o připravovaných exkurzích (rozdány pozvánky) a nabízených službách.

   obrobrobr.obrobr


  2
  014

 • Setkání se starosty obcí v CHKO Bílé Karpaty

  Ve dnech 11.–12. prosince 2014 se na Lopeníku konalo každoroční setkání se starosty obcí. Náplní bylo jako obvykle seznámení s aktuálními informacemi o ochraně přírody v CHKO. Pracovníci Správy CHKO Bílé Karpaty tak starostům představili jak přehled aktivit Správy v uplynulém roce, tak novinky, jež přináší nové období Programu rozvoje venkova (2014–2020), a novoty v rámci soustavy Natura 2000 nebo praktické aspekty legislativních změn, týkající se např. kácení dřevin mimo les. Pracovníci Vzdělávacího a informačního střediska také prezentovali první Interpretační plán CHKO Bílé Karpaty, vytvořený v rámci projektu Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty.

  Důležitým bodem byl projekt LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku (zkráceně Motýli ČR - SR). Hlavní příspěvek o tomto projektu přednesl projektový manager Libor Ambrozek, který kromě projektových novinek z posledního roku krátce shrnul všechny dosavadní aktivity v poločase realizace projektu. Po odborné entomologické stránce jej přednáškou o výsledcích mapování denních motýlů doplnil Jan Uřičář. Blok věnovaný projektu LIFE+ doplnila také Marie Petrů ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s., jež představila video inspirované výukovým programem Tajemství louky, který je jedním z výstupů projektu. Video sestavili žáci ze Základní umělecké školy Slunná Brno, a je odrazem toho, jak na ně samotné zmíněný výukový program zapůsobil a co v nich zanechal.

  Všichni zúčastnění starostové obdrželi pracovní desky s klipem a tématickým potiskem, které jsou dalším z výstupů projektu LIFE +Motýli ČR - SR. 


   P1140138 P1140148 P1140168 

 

 • Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků

  Ve středu 3. prosince 2014 se v penzionu U Černého potoka na Vápenkách uskutečnil další z plánovaných seminářů pro bělokarpatské zemědělce, uživatele a vlastníky pozemků. Také letos se konal pod záštitou projektu LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku.

  Projektový manažer Libor Ambrozek shrnul, co všechno se v rámci projektu udělalo v roce 2014, jak ze strany Správy CHKO, tak ze strany přidružených příjemců. Součástí přehledu managementových aktivit byly informace o výměrách trvalých travních porostů obhospodařovaných v letošním roce v CHKO Bílé Karpaty kosením (s rozlišením podle typu mechanizace) i výčet jednotlivých akcí na zvýšení povědomí o projektu a loukách jako takových mezi širokou veřejností. Jednu z projektových aktivit na osvětu fenoménu luk – výukový program Tajemství louky – představila Marie Petrů prostřednictvím videoanimace vytvořené dětmi ze základní umělecké školy Slunná Brno.

  Přítomné zemědělce ovšem nejvíce zajímaly prezentace odborníků z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Ministerstva zemědělství – Jaroslava Pražana a Josefa Makovského. Hlavním tématem byly novinky v Programu rozvoje venkova na roky 2015–2020, zejména nová nastavení a nové dotační tituly v rámci agroenvironmentálních opatření (AEKO) a ekologického zemědělství. Během diskuse přednášející také zodpověděli množství dotazů z řad zúčastněných zemědělců i pracovníků Správy CHKO. Aspekty ochrany přírody v novém Programu rozvoje venkova na závěr představil Jiří Klápště z Ministerstva životního prostředí.

  Za všechny příspěvky účastníkům a také přednášejícím děkujeme.obrobr

   

   

 • Setkání zhotovitelů

  V úterý 4. prosince 2014 ve Štítné nad Vláří v restauraci U sv. Jana proběhlo tradiční setkání zhotovitelů.

 obrobr

 • Otevřené dny na louce

  V sobotu 16. srpna 2014 se konala exkurze Otevřené dny na louce ve Velké nad Veličkou v NPR Zahrady pod Hájem. Termín byl přizpůsoben tradičním Biodožínkám, spojeným s  folklorním festivalem Ozvěny Horňácka.

  Začínalo se u kostela ve Velké nad Veličkou, kde byl představen projekt Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, díky jemuž se exkurze uskutečnila. Rovněž zde byli představeni průvodci – RNDr. Ivana Jongepierová, Ing. Jan W. Jongepier a pan Ladislav Tomčala.

  Tato exkurze byla věnovaná nejen zdejším loukám, ale i genofondovému sadu starých a místních odrůd. Jednou z možností jak ve vlastnících pozemků obnovit zájem o údržbu zdejších pozemků je totiž právě sadaření. Staré sady jsou nejen nedílnou součástí zdejší krajiny, ale také domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. A tak prvotní snaha o vypěstování vlastního ovoce na marmelády, kompoty či destiláty může mít velký dopad na vzhled krajiny a její druhové bohatství.

  Více než dvacet zájemců si sledovalo pana Tomčalu, který názorně ukazoval, jak pečovat o mladé i staré stromky, kdy je prostřihávat, ořezávat, jak ekologicky zamezit napadení škůdci i proč jsou staré a místní odrůdy lepší než odrůdy moderní. Botanici pak ukázali některé základní luční rostliny a hlavně vysvětlili, že postupné, tzv. mozaikovité kosení je velmi důležité nejen pro motýli, ale všechny bezobratlé živočichy. Po celou vegetační sezónu jsou tak zajištěny zdroje potravy i úkryty. Naprosto nevhodné je ale mulčování, kterým dochází nejen k poškození travního porostu, ale především přímé likvidaci hmyzu.

  Po skončení exkurze se již účastníci mohli přesunout na blízké náměstí na probíhající biojarmark nebo ke sledování folklorního programu.

  1111

 • Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty připravilo pro 1. stupeň ZŠ Vnorovy exkurzi na téma „Tajemství louky“. Exkurze proběhla 24. června 2014 Trasa měřila bezmála 3 km a bylo na ní rozmístěno 6 tematických stanovišť, na kterých jednotlivé skupiny žáků plnily úkoly. Celé akce se zúčastnilo přes 100 žáků.

  1111

 • Příznivci ekologického zemědělství a biopotravin se setkali na dalším tradičním semináři pro veřejnost, který se už řadu let koná vždy jako doprovodná akci ekologického festivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe) v Uherském Hradišti. V letošním roce opět v netradičním červnovém čase, v sobotu 14. června 2014. Součástí programu byly zajímavé přednášky např. představení ekofarmy Kozojedský dvůr s.r.o. Nítkovice, Ekofarmy Lípa u Zlína, systém distribuce potravin z farem. Byl promítnut inspirativní  dokument „Farmář, který slyší trávu růst“. Film vypráví o životě a práci bavorského ekologického zemědělce, který už v šesti letech pomáhal svému slepému tátovi na farmě a dnes stále hospodaří uprostřed zdánlivě neúrodných bavorských kopců. Účastníkům byly prezentovány postupy prací v projektu Motýli ČR – SR.

  111

 • Od brzkých ranních hodin jsme 14. června 2014 v areálu Horňáckého kosení na louce nachystali stánek, ve kterém byl prezentovaný projekt LIFE + Motýli ČR - SR. V 10.00 hodin probíhala exkurze " Otevřené dny na louce". Našimi osvědčenými průvodci v letošním roce byli RNDr. Ivana Jongepirerová a Ing. Jan W. Jongepier. Trasa exkurze probíhala po bedlivé úvaze obou lektorů, kdy byla předem vytipována místa s výskytem orchidejí a jiných druhů rostlin a pak se tato místa obcházela s účastníky. Během exkurze proběhlo několik zastavení s odborným výkladem o druzích, které byly během exkurze nalezeny. Největší zájem při exkurzi byl zejména o přítomné orchideje. V letošním roce mezi ně patřily např. tořič čmelákovitý, vstavač osmahlý a pětiprstka žežulník. Co se týká motýlů, bylo zde možno spatřit okáče bojínkového, modrásky, otakárka, ohniváčka, babočku kopřivovou, babočku admirál, bělásky a další.

  Účastníci byli seznámeni s historií krajiny, s jejím současným stavem a hospodařením v ní. Většina účastníků se zájmem a nadšením přivítala akci tohoto typu, kdy bylo možno seznámit se blíže s krásnou krajinou a poznat vzácné druhy rostlin, řadu motýlů a jiného hmyzu. Důkazem toho byly i časté a velmi zajímavé dotazy ve stánku.

  Horňácké koseníHorňácké koseníHorňácké koseníHorňácké koseníHorňácké kosení

 • Otevřené dny na louce - Exkurze po Bošácké Dolině

  25. května 2014 jsme se po roce opět vydali na botanickou exkurzi, tentokrát do Bošácké doliny. Krátce po deváté hodině ranní jsme dorazili do osady Španie a vydali se do sadu. Čekali nás členové o. s. Pangea Katka Tuhárská a Ludo Hass - zanícený ovocnář. Ředitelka sdružení Katka nám povyprávěla o sadu, jeho historii a plánech do budoucnosti a viděli jsme také některé zajímavé rostliny jako Vítod obecný (Polygala vulgaris) anebo Rozrazil lékařský (Veronica officinalis).

  Poté jsme pokračovali cestou po osadě Španie k maloplošnému chráněnému území Blažejová, které jsme přešli jen po hliněné cestičce, viděli jsme dokvétat prstnatce májové a páperníky na mokřinách, níže v sadu hlavinky horské.

  Autobusem jsme se následně vydali do osady Zábudišová, kde nás čekali bratři Struhárovi. Na Zábudišové existují informační tabule, dokonce místní turistické značení a udržované chodníky, dva nádherné staré stromy byly oceněny v soutěži Strom roku – hruška v roce 2006 na 1. místě v rámci Slovenska a stará „Zicháčkova“ oskoruše v roce 2012 na 3. místě. A také jsou zde pokračovatelé – mladé jabloně, hrušky, oskoruše – asi 300 jich má Jožko Struhár v katastru buď zaroubovaných a vysazených, nebo jsou to preštěpované pláňky. Ze Zabudišové jsme se vydali k Haluzickému kostelíku, který bývá nazýván také husitský, neboť je pravděpodobné, že jej měli určitou dobu v moci a sloužili v něm i svoje bohoslužby. U kostelíku jsme se rozdělili - část lidí vyšplhala na Hájnici k rozhledně, kde jsme viděli odkvetlé vstavače trojzubé a hlaváčky jarní, ostatní přešli Haluzickou soutěskou.

  Paní Anna Rídza nás čakala u místního muzea v Zem. Podhradí, kde jsme navštívili památný dům Jozefa Ľudovíta Holubyho, přírodovědce, historika, archeologa, národopisce a evangelického faráře,  a Ľudovíta Riznera, prvního slovenského bibliografa a vesnického učitele. Naší poslední zastávkou byl středoevropský architektonický unikát, evangelický kostel a.v. postavený v empírovém slohu, jehož projektantkou a stavitelkou byla v letech 1785-1801 Estera Rothutz, rozená Príleská.

  Exkurze_Bošáská dolinaExkurze_Bošáská dolinaExkurze_Bošáská dolinaExkurze_Bošáská dolinaExkurze_Bošáská dolina

 • Ekojarmark - Den Země

  V sobotu 12. dubna 2014 se uskutečnil již 16. ročník Ekojarmarku, tradičně konaného v rámci oslav Dne Země. Návštěvníkům byly poskytnuty informace o výukovém programu Tajemství louky a jeho pomůckách, informace o připravovaných exkurzích (rozdány pozvánky). Součástí byla zpětná vazba od žáků na výukovém programu (účast na Nové Lhotě), prodej desek s určovacím klíčem, komunikace se zástupci tisku, ekologická poradna (určování dřevin, kde kvetou orchideje).

  Reportáž TV Slovácko z akce si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz: Ekojarmark 2014 - Televizní reportáž.

Ekojarmark_Den ZeměEkojarmark_Den ZeměEkojarmark_Den Země

 
2013

 • Setkání zhotovitelů

  V úterý 10. prosince 2013 ve Štítné nad Vláří v restauraci U sv. Jana proběhlo setkání zhotovitelů.

      setkání zhotovitelůsetkání zhotovitelů

 

 • Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků

  Ve středu 20. prosince 2013 v penzionu U Černého potoka na Vápenkách se uskutečnil další z plánovaných seminářů pro bělokarpatské zemědělce, uživatele a vlastníky pozemků. Také letos se konal pod záštitou projektu LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku.

  Projektový manažer Libor Ambrozek shrnul jednotlivé aktivity, které se od začátku projektu uskutečnily. Koordinátor zemědělských aktivit Eliška Hoferková obeznámila přítomné s legislativními změnami v dotačním systému v roce 2014, Marie Petrů sumarizovala aktivity na zvýšení povědomí široké veřejnosti, Jan Uřičář představil zajímavosti ze života motýlů.

  Pro zúčastněné zemědělce ze severní a jižní části Bílých Karpat byl velkým „lákadlem“ příspěvek Josefa Makovského zástupce Ministerstva zemědělství. Tato přednáška podnítila velmi živou diskusi na téma aktuální stav přípravy nového Programu rozvoje venkova, zejména agroenvironmentálních opatření.

  Na problematiku agroenvironmentálních opatření navázala Klára Čámská z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Na závěr přednesl zástupce Ministerstva životního prostředí Roman Scharf příspěvěk na téma problematika agroenvi programů z pohledu ochrany přírody.

  Za všechny příspěvky účastníkům a také přednášejícím děkujeme.

  setkání zemědělcůsetkání zemědělcůsetkání zemědělců

   

 • Setkání se starosty obcí v CHKO Bílé Karpaty

  Ve dnech 28. – 29. listopadu 2013 se na Lopeníku konalo každoroční setkání se starosty obcí, jehož cílem bylo předávání aktuálních informací o ochraně přírody v CHKO. Tohoto úkolu se zhostili pracovníci Správy CHKO Bílé Karpaty. Během setkání byly také prezentovány projekty týkající se cestovního ruchu (Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty), environmentální výchovy (Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsku, Horňácku a Mikulovsku) a ochrany přírody (LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku) – představili pracovníci Vzdělávacího a informačního střediska.

  Nejvíce pozornosti během obou dnů bylo věnováno právě probíhajícímu projektu LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku byl prezentován ve dvou příspěvcích. Nejprve Eliška Hoferková informovala o aktuálním průběhu jednotlivých aktivit projektu. V dalším příspěvku pracovníci Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s. prezentovali průběh výukového programu Tajemství louky, který je jedním z výstupů projektu a jeho výuka probíhá v prostorech Ekocentra Karpaty v Nové Lhotě.

  Všichni účastníci semináře obdrželi pracovní desky s klipem a tématickým potiskem, které jsou dalším z výstupů projektu LIFE +Motýli ČR - SR.

  setkání se starostysetkání se starostysetkání se starostysetkání se starosty

 

 • Od 6. května do 3. července probíhal výukový program Tajemství louky. Program absolvovalo 862 žáků,  to je 4112 účastníkohodin.

výukový program Tajemství loukyvýukový program Tajemství loukyvýukový program Tajemství loukyvýukový program Tajemství louky

 

 • Otevřené dny na louce

  V sobotu 17. srpna 2013 se konala exkurze Otevřené dny na louce ve Velké nad Veličkou v NPR Zahrady pod Hájem. Termín byl přizpůsoben jedenáctému ročníku folklorního festivalu Ozvěny Horňácka, a exkurze tak byla pro zájemce možností dozvědět se před začátkem folklorního programu něco o bělokarpatských loukách.

  Začínalo se u kostela ve Velké nad Veličkou, kde byl představen projekt Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, díky jemuž se exkurze uskutečnila. Rovněž zde byli představeni průvodci – RNDr. Ivana Jongepierová, Jan W. Jongepier a Mgr. Karel Fajmon. Cestou do samotné NPR Zahrady pod Hájem seznámili lektoři účastníky s některými běžnějšími, ale méně známými druhy rostlin, které zrovna kvetly nebo byly nápadné svými plody. Byly to například tolice srpovitá (spolu se známou tolicí vojtěškou), kozinec cizrnovitý, máčka ladní, chrpa čekánek s chrpou luční nebo planá mrkev obecná. Názorně ukázány byly i některé keře s právě dozrávajícími plody. Většinou šlo o nejedlé až mírně jedovaté druhy jako řešetlák počistivý, krušina olšová nebo kalina tušalaj. Keře s jedlými plody byly zastoupeny vzácným suchomilným dřínem jarním, který byl nalezen už ve vlastní rezervaci. Tady byly po krátkém úvodním slovu o rezervaci a zdejším genofondovém sadu starých a místních odrůd ovocných dřevin účastníkům představeny další luční druhy, některé už odkvetlé a plodné, některé znovu vykvetlé v otavách. K běžnějším patřil jetel horský, šalvěj luční či trávy bezkolenec rákosovitý a třeslice prostřední, z bělokarpatských zvláštostí byl k vidění i po odkvětu nápadný jetel červenavý nebo v otavách vykvetlý hrachor širolistý a rozrazil vstavačovitý. Nejvzácnějšími zástupci byly len žlutý nebo orchidej pětiprstka žežulník, oba druhy však již v nenápadném odkvetlém stavu. Zvláštní exkurzní zastavení bylo na jednom políčku při dolním okraji rezervace. Na dříve zarůstajícím úhoru zde byla obnovena orba kvůli záchraně mizejících polních plevelů, jež potřebují pravidelné narušování půdy. Účastníci tak měli možnost na vlastní oči vidět několik kriticky a silně ohrožených druhů plevelů, které již na dnešních polích uvidí jen stěží – například koukol polní, prorostlík okrouhlolistý, vrabečnici roční, dejvorec velkoplodý, úporek pochybný nebo úporek hrálovitý.

  Exkurze končila zpátky u kostela, odkud se již účastníci mohli přesunout na blízké náměstí na probíhající biojarmark nebo ke sledování folklorního programu.

Otevřené dny na louceOtevřené dny na louceOtevřené dny na louce  

 • V sobotu 15. 6. v Malé Vrbce v areálu Horňáckého kosení, jsme si nachystali stánek ve kterém byl prezentovaný projekt, k prodeji nejnovější číslo časopisu Bílé/Biele Karpaty a rozdávaly se zdarma starší čísla tohoto časopisu. Po celou dobu akce byl vždy alespoň 1 pracovník přítomen u našeho stanoviště s informacemi.

  V 10:00 začala exkurze" Otevřené dny na louce". Provázela ji RNDr. Ivana Jongepierová a Mgr. Karel Fajmon. Začínalo se u dolního vstupu do areálu Horňáckého kosení na svahu kopce Výzkum.

  Při výkladu se oba lektoři velmi dobře a věcně doplňovali. Největší zajímavostí při exkurzi byly samozřejmě přítomné orchideje (tořič čmelákovitý, rudohlávek jehlancovitý a další) a další vzácné druhy jako např. len žlutý.  Nouze nebyla ani o přítomnost zástupců z hmyzí říše - k vidění zde byla řada brouků (kozlíček) motýlů (modrásek, okáč, otakárek a další).

  Kromě přírodních krás byli účastníci seznámeni také s historií krajiny a zejména s historií a současností lidského hospodaření na jednotlivých navštívených lokalitách.

  Většina účastníků byla velmi potěšena, že mohli nahlédnout do světa především rostlin. Důkazem toho byly i časté a velmi zajímavé dotazy.

  Reportáž České televize z akce si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz: Folklorika - Televizní reportáž.

Horňácké koseníHorňácké kosení

 Horňácké kosení

 • Tradiční seminář o ekologickém zemědělství se konal v netradičním změněném termínu ekofestivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe), a to v sobotu 8. června. Na programu byla řada zajímavých přednášek mezi nimiž nechyběla ani naše o projektu Motýli ČR - SR.  Promítnut byl také velmi zajímavý celovečerní dokument Symfonie půdy jako pozvánka na další ročník festivalu Life Science Film Festival, který už potřetí proběhne na ČZU v Praze

   TSTTTTSTTTTSTTT

 

 • Otevřené dny na louce

  V sobotu 25. května 2013 se konala botanická exkurze na Nedašovsku. Objednaným autobusem se vyjíždělo v 8 hodin z Veselí nad Moravou. Přímo zde nastoupilo 22 účastníků, 3 další jsme do autobusu přibrali cestou a v Nedašově se k nám přidalo ještě 6 zájemců.

  Začínalo se u farmy v Nedašově, kde byl projekt Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, díky jemuž se exkurze uskutečnila, představen a rovněž byli představeni průvodci RNDr. Ivana Jongepierová a Mgr. Karel Fajmon. Původní záměr vést trasu až na pohraniční hřeben (9 km, členitý terén) byl z důvodu nepříznivého a deštivého počasí upraven tak, aby měli účastníci z exkurze příjemný prožitek, ne touhu utéct do autobusu. Podle původního plánu se šlo přes PR Jalovcová stráň i PP Kaňoury, kde bylo k vidění snad všechno, co se v širokém okolí Nedašova na konci května dá zastihnout v květu. Zkrácená zpáteční trasa pak vedla Hrušovou dolinou, i tak jsme urazili celkem přes 7 km.

  Velkému zájmu se těšilo vysvětlení pojmu „ščagél“ neboli „glocek“ – blíže neurčená ze země trčící věc rostlinného původu, obvykle nepříliš atraktivního vzhledu. Kromě nejrůznějších ščagélů jsme ovšem v průběhu exkurze viděli mnohé ozdobně kvetoucí druhy rostlin. K nejzajímavějším patřila podkovka chocholatá a množství orchidejí – vstavač mužský, vstavač kukačka, bradáček vejčitý, prstnatec májový, nakvétající hlavinka horská či pětiprstka žežulník. Na jalovcové pastvině jsme měli možnost vidět také řadu dnes již vzácnějších pastvinných rostlin jako kociánek dvoudomý nebo různé vítody (v. obecný, v. ostrokřídlý a v. chocholatý). Ke konci exkurze jsme překvapivě zastihli v květu také černýš hajní časný, který je častější spíše v jižní části Bílých Karpat.

  Většina účastníků byla velmi potěšena, že mohli nahlédnout do severní části Bílých Karpat a tázali se, kdy se budou moci společně s námi vydat na další podobnou exkurzi.

botanická exkurzeOtevřené dny na louceOtevřené dny na louceOtevřené dny na louce

 

 • V sobotu 20. dubna 2013 se uskutečnil již 15. ročník Ekojarmarku, tradičně konaného v rámci oslav Dne Země. Dospělým zájemcům byl pracovníky střediska (VIS Bílé Karpaty) představen projekt Motýli ČR – SR a jejich děti měly možnost otestovat dílčí aktivity z výukového programu Tajemství louky. Na vysoké návštěvnosti (odhadem 800 lidí) se podílela propagace, bohatá nabídka programu a v neposlední řadě také příjemné jarní počasí.

     Reportáž TV Slovácko z akce si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz: Ekojarmark 2013 - Televizní reportáž.

Ekojarmark   Ekojarmark

 

 2012

 • V prosinci 2012 začalo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. s přípravou výukového programu „Tajemství louky“.

Příprava VP "tajemství louky"

 • K propagaci projektu byl vytvořen 1 poster formátu A3, který byl vystavován na různých akcích a nyní je umístěn v hlavním vchodu budovy ČSOP Bílé Karpaty.
 • V listopadu 2012 byly vytištěny 2 tabule o velikosti A1 se základními informacemi o projektu, které byly pověšeny v budově ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY ve Veselí and Moravou a v budově Správy CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích. Spolu s nimi byl připraven informační roller up o velikosti 85 cm x 2 m, který bude využíván pro propagaci na jednotlivých akcích, konaných v rámci projektu.
 • Dne 13. 12. 2012 proběhlo Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků na Vápenkách. I na této akci byli účastníci seznámeni s cíli projektu a jednolivými aktivitami, především však s k onkrétními opatřeními na podporu cílových druhů.

   

 • Dne 12. 12. 2012 proběhlo Setkání se starosty měst a obcí z území CHKO Bílé Karpaty na Lopeníku. Členové projektového týmu na něm prezentovali současný stav projektu a cíle jednotlivých aktivit.

Setkání se starosty

 

 • Dne 11.12. 2012 se uskutečnilo Setkání chovatelů ve Štítné nad Vláří. Na této akci byli účastníci seznámeni s cíli projektu a jednotlivými aktivitami, především konkrétními opatřeními na podporu cílových druhů.

 Setkání chovatelů  

 • O projektu LIFE „Motýli ČR – SR“ byl uveřejněný článek v časopise Bílé – Biele Karpaty č.2/2012.
 • Dne 24. 11. 2012 proběhla akce Týká se To Také Tebe v Uherském Hradišti, kde byl projekt prezentován na veřejnosti.

 

 • Dne 18. 8. 2012 se uskutečnila exkurze v NPR Zahrady pod Hájem ve Velké and Veličkou v rámci Dnů otevřených dveří na louce. Exkurse se zúčastnilo 18 lidí z řad veřejnosti. Akce proběhla současně s tradiční akcí Biodožínky a Ozvěny Horňácka, informování o projektu se uskutečnilo ve stánku s propagačními materiály.

Otevřené dny na louce

 

 • Dne 9. 6. 2012 proběhla veřejná exkurze ke Dni otevřených dveří na louce v rámci akce Horňácké kosení v lokalitě Podlučí u Malé Vrbky. Zde byli zájemci seznámeni s bohatstvím bělokarpatských luk. Vzhledem k deštivému počasí se veřejné exkurze zúčastnilo pouze asi 15 zájemců.

 

 • Dne 21. 4. 2012 byl projekt propagován na Ekojarmarku ke Dni Země ve Veselí nad Moravou. Ekojarmarku se zúčastnilo odhadem asi 500 návštěvníků.

Ekojarmark

Další akce

Projekt byl dále prezentován na těchto akcích, kde  financování probíhalo mimo projekt.

7. 5. 2016 Exkurze s požehnáním

Ve spolupráci s farářem Miroslavem Bambuchem z Římskokatolické církve v Kněždubě proběhla exkurze s požehnáním Vojšické madoniy, která byla umístěna u chaty kněždubských myslivců na Čertoryjích. Akce se zůčastnilo více než stovka obyvatel z Tvarožné Lhoty a Kněžduba. Po májové pobožnosti u Sv. Huberta proběhla procházka přes rozkvétající louky, které tvořili jejich předkové.

DSC_0732

29. 1. 2016 Botanická sekce při CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou

Při tomto setkání 55 profesionálních i amatérských botaniků z ČR a SR byl projekt prezentován a byly předneseny i výsledky mapování hořců a inventarizačních průzkumů vybraných projektových lokalit. 

DSC_0006

25.11.2015 Konference Ochrana přírodních lokalit v JM kraji - záchrana přírodního dědictví v Brně.

Akce se zúčastnilo cca 200 účastníků. Na konferenci projekt Motýli ČR – SR prezentovala ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY formou roll‑up, časopisem Bílé – Biele Karpaty a zodpovídáním dotazů z řad účastníků. Libor Ambrozek svojí přednáškou s prezentací představil projekt LIFE + v rámci bloku o CHKO Bílé Karpaty.

Akci zajišťoval Jaroslav Podhorný ze ZO ČSOP Hořepník mimo projekt LIFE+.

P1010041 P1010047

30.1.2015 Botanická sekce při CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou

Při tomto setkání 50 profesionálních i amatérských botaniků z ČR a SR byl projekt prezentován a byly předneseny i výsledky mapování hořců a inventarizačních průzkumů vybraných projektových lokalit. 


17.-.18.4.2015 Celostátní setkání pozemkových spolků v Brně

Akce se zůčastnilo cca 20 účastníků z řady pozemkových spolků. Na setkání přednášel J. Makovský z MZe, který představil Program rozvoje venkova. Dále přednášeli zástupci z MŽP, Lesů ČR, Národního památkového úřadu a jiných pozemkových spolků, kteří předávali své zkušenosti z údržby území a informovali o své činnosti.

Projekt Motýli ČR – SR na akci prezentoval formou roll-up a časopisem Bílé – Biele Karpaty.

Akci zajišťoval Český svaz ochránců přírody Praha mimo projekt LIFE+.

setkání pozemkových spolků setkání pozemkových spolků

31. 1. 2014 Botanická sekce při CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou

Při tomto setkání 66 profesionálních i amatérských botaniků z ČR a SR byl projekt prezentován, především výsledky managementu na projektových lokalitách.


4. 4. 2013 Setkání středisek ekologické výchovy Zlínského kraje v parku Rochus Uherské Hradiště

Byl zde prezentován výukový program Tajemstí louky, převážně jeho dílčí aktivity s možností dopadu na cílovou skupinu. Setkání se zúčastnilo 30 středisek ze Zlínského kraje, přítomni byli také pedagogové, kteří o program projevili zájem. Zástupce Zlínského kraje pro odbor školství Ing. Ivan Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje, ocenil zpracování daného tématu a pomůcky.

 
1. 2. 2013 Botanická sekce při CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou

Při tomto setkání 50 profesionálních i amatérských botaniků z ČR a SR byl projekt prezentován a byly předneseny i výsledky mapování hořců a inventarizačních průzkumů vybraných projektových lokalit. 


Exkurze, při kterých byli účastníci seznámeni s biodiverzitou bělokarpatských luk, nutností jejich údržby a zdroji financování (především LIFE +):

15.3.2016 – ochranáři z Norska (NPR Čertoryje)

DSC_0361 exkurze DSC_0408 DSC_0400 tanaquil a ivana

15.5.2015 – studenti Pedagogické fakulty Helsinki (NPR Porážky)

26.5.2015 – pracovníci KRNAP (PP Žerotín, (NPR Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem)

13.6.2015 – ochranáři ze Švédska (NPR Čertoryje)

18.7, 19.7., 22.7 – 3 exkurze v rámci konference IAVS Brno (NPR Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem)

 

Další Informace o akcích

Projekt byl dále prezentován na těchto akcích, kde  financování probíhalo mimo projekt.

 facebook_logo

Pozvánky na akce konané v České republice v rámci projektu jsou také pravidelně uveřejňovány na facebooku.

ZO ČSOP Bílé Karpaty má vytvořený profil jako nezisková organizace na facebooku, kterou lze otevřít bez přihlášení. Na tomto profilu bylo od roku 2015 vytvořeno několik událostí s pozvánkou na akce a také jsou zde pravidelně vyhotovovány fotoalba k těmto akcím.

Facebook ZO ČSOP Bílé Karpaty lze otevřít zde

V rámci aktivity D1 spolupracujeme se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s., která má vytvořený také profil na facebooku, kde jsou informace, události a fotoalba k těmto aktivitám.

Facebook Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. lze otevřít zde

Ve dnech 18. a 19. srpna 2016 uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ve Veselí nad Moravou dvoudenní seminář pro žadatele, kteří připravují projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2016, tzv. „píšící seminář“.  Pro účastníky semináře byla připravena, vedle odborných témat a přednášek, exkurze na lokality u Javorníku, které jsou realizovány v rámci projektu Motýli ČR-SR. První den semináře se zúčastnilo 38 osob a druhý den navštívilo projektové lokality na Slovensku 25 osob.

Další informace jsou v tiskové zprávě MŽP zde:

 


Další webové stránky o projektu

 

Přidružení příjemci (partneři) projektu informují o dílčích aktivitách projektu na svých webových stránkách:

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Odkaz zde


Štátna ochrana prírody SR

Odkaz zde
 

BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie    

Odkaz zde

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt