Lokality

EVL Bílé Karpaty

Zahrnuje pře 200 km2 ve střední části CHKO Bílé Karpaty mezi obcemi Velká nad Veličkou a Starý Hrozenkov - Žítková. Charakteristické jsou velké komplexy květnatých luk s rozptýlenými solitérními stromy, s mozaikou pastvin, pěnovcových pramenišť, křovin a malých lesíků s vysokou diverzitou teplomilných a v oblasti Moravských Kopanic i podhorských rostlinných společenstev. Vyskytuje se zde většina cílových druhů motýlů.

Motýli nejsou jediným předmětem ochrany této EVL; dále jsou to přirozené luční i lesní biotopy, vlhkomilní brouci lesák rumělkový a střevlík hrbolatý, dva druhy malých prameništích měkkýšů - vrkočů a tři velmi vzácné druhy rostlin.

 

EVL Čertoryje

Představuje rozsáhlý komplex lesů a luk s remízky a solitérními dřevinami v jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty cca 9 km jihovýchodně od Strážnice, mezi státní hranicí a obcemi Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub a Hrubá Vrbka. Výměra činí necelých 50 km2. Tato EVL je mimořádně významná pro žluťáska barvoměnného, vyskytuje se zde několik dalších cílových druhů motýlů. Motýli nejsou jediným předmětem ochrany této EVL; dále jsou to přirozené luční i lesní biotopy, velcí dubožraví brouci tesařík obrovský a roháč obecný a tři velmi vzácné druhy rostlin.

  

Stepping stones – nášlapné kameny

V současné době dochází k narůstání fragmentace krajiny a vytváření bariér (zástavba, zalesnění) a tím k izolovanosti nelesních biotopů. Obzvláště bezobratlí velmi rychle reagují na tyto změny. Je to dáno zejména jejich krátkým generačním cyklem. I když v současné době se mohou některé lokality jevit jako vyhovující a dostatečné, bez množství dalších podobných stanovišť je dlouhodobá existence ohrožených druhů nemožná. Většina hmyzích populací funguje v tzv. metapopulačním systému a bez dostatku dalších vhodných ploch pro vývoj a bez zajištění funkčního propojení zajišťujího migrační propustnost je dlouhodobá existence populací ohrožena.  Z toho důvodu je třeba podporovat a vytvářet množství dalších lokalit v takové vzdálenosti tak, aby byla zajištěna jejich vzájemná propojenost - tedy vytvořit síť „nášlapných kamenů“ - vhodných stanovišť - natolik hustou, aby dočasně nevhodné podmínky na hlavních lokalitách případně na některých „kamenech“ byly vyváženy optimálním stavem (z hlediska různých cílových druhů) na dalších „kamenech“; jedině takto mohou cílové druhy a biotopy dlouhodobě přežívat v krajině. Tato často bezejmenná a rozlohou nevelká místa jsou roztroušena v projektovém území mezi jednotlivými EVL, četnější jsou v severovýchodní části, v krajině Jižního Valašska, kde je relativně malá část území zahrnuta do EVL. Stepping stones na Jižním Valašsku jsou klíčové především pro modráska černoskvrnného.

 


Bližšie informácie o územiach európskeho významu, ktoré sú súčasťou projektu (vrátane  európsky významných typov biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany, navrhovaných menežmentových opatreniach a činnostiach, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany), sú uvedené na nasledovných internetových odkazoch:

 

ÚEV Holubyho kopanice -  http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0367

 

ÚEV Pavúkov jarok - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0369

 

ÚEV Žalostiná - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0371

 

ÚEV Krivoklátske lúky - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0372

 

ÚEV Krivoklátske bradlá - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0373

 

ÚEV Krasín - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0375

 

ÚEV Vršatské bradlá - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0376

 

ÚEV Nebrová - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0378

 

ÚEV Tematínske vrchy - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0380

 

ÚEV Záhradská - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0374

 

ÚEV Kobela - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0379

 

ÚEV Brezovská dolina - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0368

 

ÚEV Čachtické Karpaty - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0103

 

ÚEV Brezovské Karpaty - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0278

 

ÚEV Buková - http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0268

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt