LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku

 

V letech 2011 – 2016 probíhala realizace přeshraničního Česko-Slovenského projektu LIFE+ „Motýli ČR – SR“, který se týkal lokalit na nelesních stanovištích v území CHKO Bílé Karpaty, CHKO Biele Karpaty a CHKO Malé Karpaty. Projekt byl zaměřen na obnovu nelesních biotopů a zlepšení stavu vybraných ohrožených druhů motýlů.

Bílé Karpaty, pohoří na moravsko-slovenské hranici, jsou proslulé především svými květnatými loukami. Historie rozsáhlých lučních komplexů zřejmě sahá až k prvním zemědělcům a patří k druhově nejbohatším rostlinným společenstvům na světě. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin, výjimečný je např. bohatý výskyt orchidejí – louky a okolní světlé lesy jsou domovem dvou třetin druhů orchidejí v ČR. Ve druhé polovině minulého století byla část luk hnojena a některé části dokonce rozorány. Svažitější pozemky se přestaly kosit a začaly zarůstat náletovými dřevinami. Díky projektu LIFE+ proběhlo odstranění křovin a obnova luk a pastvin na více než 100 hektarech. Také se podařilo přejít od kosení rozsáhlých ploch v jednom termínu k mnohem vhodnější mozaikové seči, která umožňuje přežití populací vzácných druhů bezobratlých, především denních motýlů.

Pestrá mozaika přírodních poměrů umožňuje na loukách společný výskyt lučních, lesních, stepních i vlhkomilných druhů. Řada z nich má v Bílých Karpatech těžiště svého výskytu v ČR  (např. po meruňkách vonící kosatec trávolistý, violka bílá), některé rostou jen zde. Mezi ně patří např. exoticky vyhlížející orchidej tořič čmelákovitý, všivec statný, který má nejbližší lokality na Ukrajině a v Rumunsku, nebo rozrazil latnatý. Neméně početný je seznam vzácných druhů hmyzu – kobylka zavalitá, saranče vrzavá, ale hlavně vzácné druhy denních motýlů. Na krátkostébelných pastvinách na severu žije modrásek černoskvrnný, početné populace zde stále mají na loukách a stráních další modrásci – modrásek hořcový, bahenní a očkovaný. Mezi opravdové vzácnosti patří i jasoň dymnivkový a bourovec trnkový     

Termín realizace projektu: od 1.1. 2011 do 31.12.2016

Cíl projektu:

Projekt si kladl za cíl přispět k zastavení poklesu biodverzity a posílení soustavy Natura 2000 aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu, a to zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany. 

Výsledek projektu:

  • vytvoření podmínek pro zachování a další rozvoj populací devíti evropsky významných druhů motýlů
  • zlepšení podmínek v nelesních biotopech s ohledem na cílové druhy
  • zvýšení početnosti cílových druhů a celkové druhové pestrosti v důsledku realizovaných managementových a revitalizačních opatření
  • vytvoření materiálních a technických předpokladů pro trvale udržitelný management v návaznosti na tradiční formy hospodaření
  • zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku ochrany motýlů, vzácných nelesních společenstev a jejich trvale udržitelného využívání
  • zlepšení spolupráce mezi státními a nevládními neziskovými organizacemi ochrany přírody, vlastníky a uživateli pozemků a dalšími subjekty při ochraně nelesních společenstev

Koordinující příjemce:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kofinancující subjekt:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí SR

Přidružení příjemci:

ZO ČSOP Bílé Karpaty

ZO ČSOP Jadernička

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR)

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 6 447 799,- €, z toho výše příspěvku z EU činila 50%.

Fotografie:

modrásek očkovaný rudohlávek jehlancovitý Mechanizované sečení technikou Mozaikovitá seč Pastva ovcí Exkurze v terénu nad probíhajícím kosení

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt