AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova nelesních biotopů

Obnova nelesních biotopů

Podoba krajiny České republiky byla po staletí formována různými způsoby obhospodařování zemědělské půdy. Velkým mezníkem v zemědělství byla průmyslová revoluce, která přinesla nové technologie a umožnila lepší využití mnoha oblastí pro zemědělskou výrobu. Během 20. století dochází vlivem pozemkových úprav (v letech 1919, 1945) k rozdrobení pozemkové držby a vlivem kolektivizace (od roku 1948) k přetržení tradičních vazeb k půdě. Další negativní dopad na stav zemědělské půdy měla 70. léta 20. století, kdy se zemědělství začalo zaměřovat na velkovýrobu, což vedlo ke zvětšování polních honů, nárůstu užívání chemikálií, odvodňování zemědělských pozemků, převodům travních porostů na ornou půdu, ničení velkého množství krajinných prvků a omezení pastvy dobytka. Přestože je se zemědělskou činností spojena řada negativních dopadů, není z hlediska ochrany a vyváženosti naší krajiny úpadek zemědělství rozhodně žádoucí (důležitá je podpora šetrnějších postupů hospodaření, např. ekologického zemědělství, které nepříznivé účinky zmírní). Musíme si uvědomit, že zemědělsky obhospodařované plochy potřebují stálý přísun energie, tudíž se nikdy neobejdou bez zásahu člověka. Je proto v našich rukách zajistit nejen produkční potenciál zemědělských půd, ale i jejich biologickou rozmanitost, ekologickou a estetickou funkci.

Projekty:

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt