AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova lesních biotopů >> Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště I. etapa

Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště I. etapa

OPŽP
 

V roce 2010 byla zahájena realizace projektu s názvem „Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště – I. etapa“ z Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.4 - “Optimalizace vodního režimu krajiny“ a oblast podpory 6.3 „Obnova krajinných struktur“.

Území NPR Božídarské rašeliniště je součástí území soustavy Natura 2000. Jedná se o EVL Krušnohorské plató, CZ 0414110. Národní přírodní rezervace se nachází v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů radioaktivních termálních vod Jáchymov a v ochranném pásmu vodárenských  zdrojů. Území NPR zároveň tvoří nadregionální biocentrum č. 70 Božídarské rašeliniště.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo obnovení přirozeného stavu a posílení stability unikátních rašelinných, prameništních a mokřadních ekosystémů charakteristických pro Božídarské rašeliniště a na ně vázaných populací živočichů. Nezbytná byla náprava narušených hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality pro zajištění potřebného vodního režimu. Obnova vodního režimu spočívala v přírodě blízké revitalizaci odvodňovacích kanálů a zadržením maximálního množství srážkových vod na tělese rašeliniště přehražením v minulosti vytvořených odvodňovacích kanálů a asanací erozních rýh.

Navrácení původní hladiny podzemní vody na dnes již zalesněné holiny rašeliníkových a podmáčených smrčin vytvořilo příznivé podmínky pro přirozený vývoj rašeliníkového komplexu, udržení a obnovení lesních porostů v rezervaci, rašeliníkových smrčin. Hlavními opatřeními na obnovu lesních porostů bylo zvýšení jejich mechanické stability, zvýšení podílu dřevin původní druhové skladby a zajištění jejich samovolného šíření v porostu a jejich důsledná ochrana proti poškození zvěří.

Realizovaná opatření:

  • podsadby a výsadby dřevin původní dřevinné skladby vhodné provenience buk, jeřáb, jedle, smrk
  • realizace opatření na ochranu výsadeb před poškozením zvěří (individuální a skupinová ochrana, nátěry repelenty, ovazy atd.),
  • silné výchovné zásahy v mladých smrkových porostech za účelem hlubokého zavětvení stromů k podpoře budoucí mechanické stability porostů.
  • umístění dřevěných přehrážek v místech, kde byly v minulosti vytvořeny odvodňovací kanály,
  • asanace erozně ohrožených vyvážecích linek a erozních rýh po těžební činnosti,
  • uložení klestu z těžební činnosti ve vybraných úsecích nově hrazených odvodňovacích kanálů,

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Geo Vision. s.r.o., IČ: 25128442

Realizace stavby: Lesní společnost Bečov, s.r.o., IČ: 45356165

Technický dozor investora: Lesy Jáchymov, IČ: 04251521

Finanční prostředky:

Celkové výdaje projektu dosáhly 13 423 889,00 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 11 410 224,90 Kč.

Fotografie:

NPR Božídarské rašeliniště Vybudování dubových přehrážek za účelem zvýšení hladiny spodní vody _I Vybudování dubových přehrážek za účelem zvýšení hladiny spodní vody Vybudování skupinového oplocení za účelem ochrany přirozeného zmlazení a výsadby Výsadba melioračně zpevňujících dřevin

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt