AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova lesních biotopů >> Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu

Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu

OPŽP

 

V roce 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem „Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu“ z Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“. Předpokládaný termín ukončení projektu je rok 2023.

Národní přírodní rezervace Praděd je největší a nejkomplexnější národní přírodní rezervací v České Republice. Mezi nejvýznamnější lokality patří Petrovy kameny, hostící dva endemické druhy zvonek jesenický a lipnici jesenickou, a kar Velké kotliny s více než 350 druhy a poddruhy vyšších rostlin. Z významných druhů živočichů se zde vyskytuje okáč menší a okáč horský. Lokalita představuje významné hnízdiště lindušky horské, pěvušky podhorní, kosa horského, hýla rudého, bělořita šedého aj. Evropsky významná druhová lokalita mechu šikouška zeleného a střevlíka hrbolatého. Na rezervaci a její okolí působí v současnosti řada vlivů, které vedou k ohrožení stability a druhové rozmanitosti jednotlivých ekosystémů. V oblasti nad stávající horní hranicí lesa dochází v důsledku změn klimatu, depozice dusíku a dlouhodobé absence tradičního využívání území (více než 400 let travaření a pastvy) k expanzi borůvky a některých dalších konkurenčně zdatných druhů rostlin (bika lesní, maliník) především na úkor druhově bohatých smilkových trávníků, zapojených alpínských trávníků a subalpínských vysokostébelných trávníků. Současně dochází zejména na vrcholových plochách ke kumulaci velkého množství odumřelé biomasy (surového humusu) v důsledku zpomaleného rozkladu, což má za následek ústup a mizení mnohých vzácných rostlinných druhů a celkové ochuzování druhového spektra subalpínské vegetace.

 

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na omezení negativních vlivů, které vedou k ohrožení stability a druhové rozmanitosti jednotlivých ekosystémů v oblasti nad alpínskou hranicí lesa v NPR Praděd a jejím okolí. V důsledku změn klimatu, depozice dusíku a dlouhodobé absence tradičního využívání území dochází k ústupu a mizení mnohých vzácných rostlinných druhů a celkovému ochuzování druhového spektra vegetace nad horní hranicí lesa. Jedním z cílů projektu je obnova tradičního využívání horských trávníků (více než 400 let senaření a pastvy) použitím rekonstrukčních managementových opatření ve společenstvech smilkových trávníků, zapojených alpínských trávníků a subalpínských vysokostébelných trávníků. Současně probíhá monitoring odezvy prostředí na provedená opatření, který bude sloužit pro tvorbu plánů péče.

Další opatření směřují do ekosystému horských lesů v 7. a 8. vegetačním stupni s převahou smrku. Zacílené jsou především na obnovu přirozeného druhového složení a struktury horských lesů v oblasti Pradědu, doplnění jeřábu ptačího, javoru klenu a jedle bělokoré do porostu a vytvoření ohnisek jejich budoucí samovolné obnovy. Zároveň probíhá sběr podkladů potřebných pro plánování péče o lesní ekosystémy.

Dalším cílem je zajistit zlepšení komunikace s návštěvníky centrální částí CHKO Jeseníky a rozvinout monitoring vybraných faktorů ovlivňujících stav přírodního prostředí v přírodovědecky nejcennějších a současně návštěvnicky exponovaných partií Hrubého Jeseníku (Petrovy kameny, Velká kotlina, údolí Bílé Opavy).

 

Realizovaná opatření:

  • mozaikovité sečení trávníků
  • ruční strhávání drnu,
  • likvidace expanzivních druhů rostlin, zejména borůvky, dále biky a maliníku
  • dosadby a podsadby jeřábu, javoru a jedle, zaměřené na podporu přirozené skladby porostu
  • ochranu přirozeného zmlazení jeřábu před zvěří použitím repelentů a stavbou oplocenek
  • monitoring, základní sběr dat o biodiverzitě a faktorech ovlivňujících stav přírodního prostředí, zejména návštěvnosti
  • osvětová a publikační činnost.

Finanční prostředky:

Předpokládané výdaje projektu čerpané z EU činí 25 237 154,- Kč.

 

Fotografie:

Poslední zbytky subalpínských trávníků v porostu borůvky nad Ovčárnou Rozsáhlé uniformní porosty borůvky nad Ovčárnou Porosty borůvky v oblasti Velké kotliny dosahují plochy desítek hektarů Zapojené druhově chudé trávníky na Vysoké holi Světliny v lesním porostu v oblasti Švýcárny určené pro umístění výsadeb jeřábu Modelová světlina v horní části údolí Bílé Opavy (za Barborkou) s vhodnými podmínkami pro vnášení jeřábu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt