AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Vybudování ornitologické pozorovatelny v PP Chomoutovské jezero (CHKO Litovelské Pomoraví)

Vybudování ornitologické pozorovatelny v PP Chomoutovské jezero (CHKO Litovelské Pomoraví)

V roce 2014 proběhla realizace projektu s názvem „Vybudování ornitologické pozorovatelny v PP Chomoutovské jezero“, pro který byly získány finanční prostředky v rámci „Posílení návštěvnické infrastruktury ve ZCHÚ ve správě AOPK ČR“.

Chomutovské jezero vzniklo při těžbě štěrkopísků. Na bývalou pískovnu navazuje pestrá mozaika mokřadů, luk, křovin a lesů. Jezero je bez povrchového přítoku a odtoku, sytí je pouze vývěry podzemní vody a v menší míře srážky. Do roku 1990 sloužilo k odběru pitné vody. V letech 1996 – 2003 zde proběhla rozsáhlá revitalizace, byly vybudovány tůně a mokřady. Jezero se po ukončení těžby v roce 1968 postupně stalo významnou ornitologickou lokalitou. Za posledních 20 let tu bylo zjištěno168 druhů ptáků reprezentujících 17 řádů. U 73 z nich bylo prokázáno hnízdění, a to včetně 7 kriticky a silně ohrožených druhů. V kolonii racka chechtavého na Velkém ostrově, která čítá až 7000 párů, se pravidelně objevuje i několik párů velmi vzácného racka černohlavého. V rákosinách hnízdí bukáček malý i rákosník velký, na volný ploškách pisík obecný a v kolmých březích lednáček říční. Lokalita je také významnou tahovou zastávkou. Dosud bylo zjištěno 105 druhů táhnoucích ptáků, například ostralka štíhlá, husa malá, bukač velký, berneška bělolící, jespák křivozobý, rybák černý, potáplice severní, orlovec říční, kulík bledý a další.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování nové ornitologické pozorovatelny na břehu Chomoutovského jezera za účelem možnosti pozorování a monitoringu ptactva. Podobu pozorovatelny řešila projektová dokumentace – více než 5 metrů vysoká částečně zakrytá dřevěná stavba (konstrukce z přirozeně rozstlého dřeva) čtvercového půdorysu s přístupovým schodištěm zakrytá střechou z překládaných prken.

Realizovaná opatření:

  • vybudování částečně kryté pozorovatelny
  • zpevnění břehu palisádovými kůly
  • zpevnění půdního povrchu v okolí pozorovatelny
  • gravírované stopy ptáků na podpěře
  • instalace informační tabule

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. arch. Jiří Kubát, IČ: 12073750

Realizace stavby: Kavyl spol. s r.o., IČ: 49975358

Technický dozor investora: OSA STERA s.r.o., IČ: 60320044

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 311 587,25 (cena nezahrnuje informační tabuli).

Fotografie:

Betonování základových patek do skruží ve vodě Stavba konstrukce pozororovatelny Zpevnění břehu palisádovými kůly Vybudování ornitologické pozorovatelny na břehu Chomoutovského jezera Gravírované stopy ptáků na podpěře Informační tabule

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt