AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> PP Tiské stěny - Projekt technických opatření k zajištění protierozní ochrany

PP Tiské stěny - Projekt technických opatření k zajištění protierozní ochrany

OPŽP

V roce 2014 proběhla realizace projektu s názvem „PP Tiské stěny – Projekt technických opatření k zajištění protierozní ochrany“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity.

Území přírodní památky Tiské stěny se nachází v katastrálním území Tisá, v okrese Ústí nad Labem. Nadmořská výška se pohybuje mezi cca 560 až 613 m n.m. Tiské stěny tvoří západní a jihozápadní okraj CHKO Labské pískovce. Vlastní území se nachází S od obce Tisá ve svažitém terénu. V rámci podrobnějšího geomorfologického členění Tiské stěny spadají do západní části Děčínské vrchoviny označované jako Sněžnická hornatina, která je tvořena převážně pískovci cenomanu spodního a středního turonu. Území je charakteristické stolovým uspořádáním, okrajovými tvary selektivního zvětrávání a odsunu kvádrových pískovců a skalními městy. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 1996. Důvodem pro jejich prohlášení za přírodní památku je jejich jedinečná morfologie představující dokonale vyvinuté skalní město.

Cíl projektu:

V současnosti jsou Tiské stěny cílem velkého množství turistů a probíhá zde (na základě povolení CHKO Labské pískovce) intenzivní horolezecká činnost, neboť morfologické uspořádání zdejšího terénu skýtá nespočet horolezeckých tras na skalních stěnách. Cílem projektu bylo šetrnými „technickými úpravami“ (instalace přehrážek a svodnic, oprava schodů apod.) zmírnit negativní vliv vodní a větrné eroze na nejexponovanějších místech.

Realizovaná opatření:         

  • oprava a vybudování nových pískovcových schodů,
  • vybudování a oprava protierozních dřevěných přehrážek,
  • zásyp obnažených míst pískem,
  • umístění informačních tabulí.

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Ekoles – Projekt, s.r.o., IČ: 61324787

Realizace stavby: Strix Chomutov, a.s., IČ: 27274535

Technický dozor investora: Ing. Martin Bažant, IČ: 73766836

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 4 150 145,16 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 3 505 183,25 Kč.

 Fotografie:

  Poškození kamených stupňů Vodní eroze přístupové cesty Intenzivní horolezecká činnost_I Vybudování dřevěných přehrážek za účelem zabránění eroze Zpevnění okraje svahu a vybudování přehrážky Vybudování kamenných schodů

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt