AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy - přesun panelové cesty

Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy - přesun panelové cesty

Na počátku roku 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem „Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy - přesun panelové cesty“, na který byly získány finanční prostředky z programu Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích.

Rezervace byla vyhlášena v roce 1990, její současná rozloha je 71,19 ha. Předmětem ochrany území je středoevropsky unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s meandry, ostrůvky, říčními náplavy a bočními říčními rameny (v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující přírodně blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Na území CHKO tvoří řeka Morava poslední větší úsek přirozeného (neregulovaného) nížinného toku. Přirozený charakter toku má obrovský význam mj. i pro samočistící schopnost řeky, fungující na bázi biologicko-mechanického filtru, která je v tomto úseku velmi vysoká. Okolní lužní les, protkaný systémem periodicky protékaných ramen, tzv. smuh, je existenčně závislý na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu.

Cíl projektu:

Stabilita současné panelové lesní cesty je vážně narušena boční erozí vodního koryta neupraveného toku v NPR (v současné době se jedná o havarijní stav). Cesta je jediným možným přístupem k lesnicky i zemědělsky obhospodařovaným pozemkům. Přesun cesty do bezpečné vzdálenosti od koryta vodního toku je s ohledem na zachování samovolného vývoje koryta vodního toku nejlepším řešením (tzv. tvrdé opatření – opevnění těžkým kamenným záhozem v délce min. 100 m, by znamenalo ztrátu cenného úseku řeky Moravy, znemožnění korytotvorného vývoje, vysoké náklady a nejistou udržitelnost v daných podmínkách - nárazový břeh meandru). Jedná se o povinnost vlastníka vlastníka pozemku.

Realizovaná opatření:

  • demolice stávajícího propustku
  • demolice stávající cesty
  • vybudování dvou nových brodů
  • vybudování nové cesty
  • opevnění břehů smuhy

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. Petr Götthans, IČ: 64952053

Realizace stavby: LT EkoLesServis s.r.o., IČ: 28647289

Technický dozor investora: Ing. Petra Šimková, IČ: 75815508, Michal Kraus, IČ: 03517934       

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 3 135 629,31 Kč.

Fotografie:

Současná panelová cesta  Boční eroze koryta řeky Odstranění lesního porostu v trase budoucí cesty Odstranění svrchní vrstvy půdy v trase budoucí cesty Odstranění panelů ze současné trasy cesty Nově vybudovaná panelová cesta

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt