OPŽP

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP ŽP nabízí v období let 2014-2020 možnost realizace široké škály opatření investičního i neinvestičního charakteru. Celkem je na OP ŽP z evropských fondů alokováno 2,6 mld. EUR, z toho na prioritní osu  4 (PO 4), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny  je alokováno 13,3 %, tedy zhruba 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč).

OP ŽP se člení celkem na pět prioritních os:
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
Prioritní osa 5: Energetické úspory.
Z pohledu ochrany přírody a krajiny jsou hlavní typy opatření zahrnuty  v PO 4, jejichž administraci má na starosti AOPK ČR. Stručný popis opatření, na která je možno finance získat, je dispozici v brožurce Evropské dotace pro ochranu přírody

Úloha AOPK ČR
AOPK ČR se do procesu OP ŽP zapojila v roce 2007 na základě trojdohody s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) jako řídícím orgánem OP ŽP a Státním fondem životního prostředí (SFŽP), zprostředkujícím subjektem OP ŽP. V současné době ještě dobíhá desetiletá doba udržitelnosti projektů, které byly podány v rámci starého programového období 2007 - 2013.

Nyní, v programovém období 2014 - 2020, se AOPK ČR stala na základě Delegační dohody s MŽP a SFŽP zprostředkujícím subjektem. Prostřednictvím 14 regionálních pracovišť a ústředí zajišťuje příjem žádostí pro prioritní osu 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu". Tyto žádosti jsou posuzovány v rámci formální úplnosti a přijatelnosti a následně hodnoceny odbornými pracovníky dle nastavených ekologicko - technických kritérií. Velkou část agendy spojené s OPŽP zaujímá poskytování konzultací potenciálním žadatelům a součinnost na kontrolách a závěrečných vyhodnoceních akce.

AOPK ČR se dále podílí na přípravě dokumentů k Programu a prostřednictvím seminářů, webových stránek či publikační činnosti na popularizaci OP ŽP jako finančního nástroje v ochraně přírody a krajiny.

Přioritní osa 4 zahrnuje tyto podporované oblasti:

4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
4.2 - Posílit biodiverzitu
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zde najdete odkazy přímo na dokumenty, které se vztahují k prioritní ose 4: https://www.opzp.cz/dokumenty/

Projekty technické pomoci AOPK ČR

Projekty technické pomoci "Financování nákladů na zaměstnance AOPK ČR podílejících se na implementaci OPŽP 2014–2020 v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023" a "Financování nákladů na informovanost a publicitu OPŽP 2014–2020 v AOPK ČR v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023" jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 


 

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v péči o přírodu a krajinu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt