NK Sady pod Lovošem

Záhlaví_WEB_01


 

Stráně pod Lovošem

 

Sady pod Lovošem

 

Projektová lokalita je rozsáhlým komplexem bývalých sadů, pastvin, a luk při jižním až jihovýchodním úpatí Lovoše (570 m n m.). Útlum hospodaření nastal počátkem devadesátých let 20. století, od té doby dochází k zarůstání. Z dožívajících ovocných dřevin zde můžeme nalézt např. meruňky, třešně, višně či mandloně, v podrostu ovocných dřevin pak širokolisté suché trávníky, na vlhčích místech ovsíkové louky. Na mozaikovitou krajinu, kde se střídají plochy bezlesí s křovinami a vzrostlýmy stromy, jsou vázána cenná stepní a lesostepní společenstva rostlin a živočichů (hlavně bezobratlých). Cílovými stanovišti jsou: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510, Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 9180*.

 

Z druhů chráněných soustavou NATURA 2000 se zde vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria*). Z chráněných či významných druhů rostlin např. starček roketolistý (Senecio erucifolius), slézovec durynský (Lavatera thuringiaca); ze zástupců hmyzu např. kvapník Amara crenata, střevlíček Poecilus sericeus, okáč ovsový (Minois dryas), perleťovec prostřední (Argynnis adippe); z obratlovců např. ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

 

Ohrožení lokality představuje stále rychlejší zarůstání fragmentů bezlesí okolními křovinami, náletovými dřevinami a z kořenových výmladků zmlazujími ovocnými stromy (švestky). Navrhovaná opatření počítají s rekonstrukcí sadů, jež bude spočívat v odstranění nežádoucích křovin a náletových dřevin, s následnou údržbou stávajících i nově vzniklých travnatých ploch a dosadbou nových ovocných stromů. 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt