NK Líska

Záhlaví_WEB_01


 

Líska

 

Líska

 

Vrch Líska (534 m n. m.) je poměrně výrazný krajinný prvek jižní části Českého středohoří poblíž Lahovic. Lokalitu tvoří vrcholové rozvolněné porosty s fragmenty stepní vegetace a starý třešňový sad při západním až jihozápadním úpatí kopce. Lokalita byla historicky nepříznivě ovlivněna lesním hospodařením, když byly obvodové svahy kopce zalesněné stanovištně i geograficky nepůvodními druhy dřevin (borovice černá, modřín opadavý a smrk ztepilý). Cílovými stanovišti jsou: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170 a Panonské šipákové doubravy 91H0 *.

Vyskytují se zde druhy chráněné českou i mezinárodní (IUCN) legislativou jako např. hlaváček jarní (Adonis vernalis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus), kavyl sličný (Stipa pulcherrima); dále ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a mrtvé dubové dřevo obývá např. noční kovařík Brachygonus megerlei.

Ohrožení této lokality spočívá v pokračující sukcesi a postupném pohlcení fragmentů stepních stanovišť rozrůstajícími se křovinami a náletovými dřevinami (trnka, hlohy, růže, jasan). Starý třešňový sad na úpatí kopce rovněž zarůstá. Navržený management počítá s odstraněním nežádoucích křovin a náletových dřevin jak ve vrcholové partii kopce, tak v třešňovém sadu na úpatí. Vyřezané plochy budou nadále udržovány pastvou či kosením.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt