NK Ledvinův vršek

Záhlaví_WEB_01


 

Ledvinův vršek

 

Ledvinův vršek

 

Projektová lokalita se nachází při jižním úpatí vrchu Košťál, se zříceninou hradu Košťálov, v jižní části Českého středohoří nad obcí Třebenice. Lokalita je tvořena skalními výchozy a fragmenty stepních trávníků. Okolní pozemky v minulosti sloužily jako pastviny s vtroušenými ovocnými stromy. V současné době je lokalita bez zásahů, dochází k zarůstání a šíření křovin. Rozvolněné plochy bezlesí hostí vzácnou teplomilnou faunu a flóru. Cílovými stanovišti jsou na této lokalitě: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 6210 (Festuco-Brometalia), Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220 a  Eurosibiřské stepní doubravy 91I0*. Z ohrožených druhů se zde vyskytuje např: hlaváček jarní (Adonis vernalis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), soumračník žlutoskvrný (Thymelicus acteon) a soumračník čárkovaný (Hesperia comma), ještěrka obecná (Lacerta agilis) slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a přástevník kostivalový (Callimorpha (= Euplagia) quadripunctaria*) - druh chráněný soustavou NATURA 2000.

 

Lokalita je ohrožena zarůstáním křovinami a náletovými dřevinami (hlohy, růže, trnka, jasan), může docházet i k šíření a zmlazování invazního akátu ze starých výsadeb. Navrhovanými managementovými zásahy jsou výřez nežádoucích křovin s následnou pastvou či kosením.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt