NK Kostelní vrch

Záhlaví_WEB_01


 

Kostelní vrch

 

NK Kostelní Vrch

 

Kostelní vrch je méně výrazným vrcholem Litoměřické části Českého středohoří (350 m n. m.) umístěným východně od masivu Deblíku (459 m). Lokalita je důležitým migračním můstkem mezi xerotermními lokalitami v kaňonu Labe a Tlučeňským údolím (Krkavčí skály, Holý vrch u Hlinné, Hradiště).

 

Kostelní vrch je tvořen výchozy skal, na jejichž vrcholových plošinách se vyskytují dobře zachovalé stepní porosty s výskytem kavylu olysalého (Stipa zalesskii*) a místy na skalách nízké xerofilní křoviny se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus). S výjimkou těchto extrémních poloh většinu lokality porůstají mezofilní a xerofilní křoviny. Severní svahy jsou porostlé lesem.

Cílovými stanovišti jsou: Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 6190, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, dále Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170 a Kontinentální opadavé křoviny 40A0*.

Z ohrožených druhů chráněných českou legislativou zde kromě kriticky ohroženého kavylu olysalého můžeme najít např. koniklec luční český (Pulsatilla partensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata), z bezobratlých např. nosatce Brachypera vidua a z obratlovců ještěrku obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovku hladkou (Coronella austriaca).

 

Stepní polohy Kostelního vrchu jsou ohroženy zarůstáním křovinami a náletovými dřevinami, místy dochází i k expanzi třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a ostružiníků (Rubus sp.)

Cílem managementových zásahů bude odstranění nežádoucí expanze křovin a následné sečení travních porostů.

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt