NK Kočka

Záhlaví_WEB_01


 

Kočka

 

Kočka

 

Jedná se o významnou krajinnou dominantu poblíž obce Žitenice, přibližně 1,5 km severně od Litoměřic. Lokalita je tvořena čedičovým výchozem na vrcholu (271 m n. m.) známým jako „Kočka“, v mapách lze nalézt i označení „Sovice“. Část území, zejména východní svahy, tvořily v minulosti sady, ve fragmentech jsou přítomny teplomilné trávníky, které v současnosti intenzivně zarůstají křovinami.

Cílovými stanovišti jsou: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 6110*, Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510, Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220 a Kontinentální opadavé křoviny 40A0*.

Najdeme zde druhy chráněné jak mezinárodní, tak českou legislativou a další významné druhy. Z rostlin např. hlaváček jarní (Adonis vernalis), plamének přímý (Clematis recta), z živočichů např. otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), modrásek hnědoskvrný (Polyommatus daphnis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka hladká (Coronella austriaca).

 

Díky své poloze poblíž evropsky významné lokality Bílé stráně u Litoměřic (CZ0424129), část kolem vrchu Satan, má tato lokalita velký potenciál k vytvoření vhodného prostředí pro významné druhy teplomilných stanovišť. Vzhledem k vysoké míře návštěvnosti (oblíbená pěší destinace) je Kočka vhodným místem pro prezentaci projektu.

 

Lokalita je ohrožena zarůstáním stepních stanovišť expanzními křovinami a náletovými dřevinami (hlohy, růže, trnka, jasan ztepilý). Cílem managementových zásahů bude odstranění nežádoucí expanze křovin a následné sečení či pastva travních porostů.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt