NK Dolní Zálezly

Záhlaví_WEB_01


 

D. Zálezly

 

Dolní Zálezly

 

Tato lokalita se nachází v centrální části Českého středohoří, na pravém břehu kaňonu Labe, nad obcí Dolní Zálezly. Tvoří ji výslunné skalnaté svahy s převahou cílového stanoviště: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, dále Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 8220 a Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170.

Lokalita je známá nejsevernějším místem výskytu ještěrky zelené (Lacerta viridis). Lesní porosty s fragmenty teplomilných doubrav jsou vhodným stanovištěm pro roháče obecného (Lucanus cervus). Z dalších významných druhů můžeme jmenovat např. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kosatec bezlistý (Iris aphylla), z obratlovců: ještěrku obecnou (Lacerta agilis), užovku hladkou (Coronella austriaca).

 

Lokalita je ohrožena zarůstáním svahů a teras křovinami a náletovými dřevinami (hloh, růže, trnka, jasan), z okolních porostů se šíří také trnovník akát (Robinia pseudacacia). Péče o lokalitu bude spočívat v redukci nežádoucích dřevin a vytvoření vhodných biotopů pro hlavní cílový druh – ještěrku zelenou.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt