NK Bílé stráně pod Radobýlem

Záhlaví_WEB_01


 

Bílé stráně pod Radobýlem

 

Bílé stráně pod Radobýlem

 

Jedná se o západní výhřevné svahy při úpatí vrchu Radobýl se zbytky starých vinic a sadů. Jak název naznačuje, jde opět o fenomén tzv. bílých strání (viz EVL Bílé stráně u Litoměřic) s drobnými sesuvy a nezapojenou bylinnou vegetací. Cílovým stanovištěm jsou Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210 s výskytem ohrožených druhů jako jsou kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), kvapník Harpalus zabroides, ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a naturový druh přástevník kostivalový (Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria*).  

 

Z důvodu opuštění tradičního využívání území koncem 20. století je lokalita zarostlá křovinami a náletovými dřevinami. Došlo ke snížení druhové pestrosti jak rostlin, tak živočichů, hlavně u bezobratlých. Lokalita má však velký potenciál pro opětovné rozšíření cílového stanoviště suchých trávníků (zejména sv. Bromion erecti), které posléze poskytne prostor pro další výskyt významných a ohrožených teplomilných druhů.

 

Péče o lokalitu spočívá v odstranění křovin a náletových dřevin (hlohy, růže, trnka, jasan) s ponecháním solitérních dřevin (zejména dubů a ovocných stromů), s následnou údržbou vzniklého bezlesí pomocí kosení či pastvy smíšeným stádem ovcí a koz.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt