NK Bílé stráně pod Lipskou horou

Záhlaví_WEB_01


 

Bílé stráně pod Lipskou horou

 

Bílé stráně pod Lipskou horou

 

Jedná se o jihozápadně až jihovýchodně orientované svahy při úpatí Lipské hory (688 m n. m.). Lokalita byla v minulosti využívána k produkci ovoce, dodnes se zde dochovaly pozůstatky rozsáhlých sadů, zejména třešňových. Staré ovocné stromy postupně zarůstají křovinami, místy jsou dosud zachovalé plochy bezlesí. Cílovými stanovišti jsou Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6410, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170 a Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0.

Z druhů chráněných českou i mezinárodní legislativou se vyskytují hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), starček roketolistý (Senecio erucifolius), hvězdnice chlumní (Aster amellus), plamének přímý (Clematis recta), z bezobratlých naturový druh motýla přástevník kostivalový (Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria*), dále hnědásek černýšový (Melitaea Aurelia) a z obratlovců ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

 

Bílé stráně pod Lipskou horou jsou v projektu tzv. nášlapným kamenem. Lokalitu ohrožuje postupující zarůstání křovinami a náletovými dřevinami (hlohy, růže, trnka, jasan). Plánován je obnovní zásah v podobě výřezu křovin a náletu s ponecháním solitérních ovocných stromů a dosadbou nových ovocných stromků. Obnovený sad se bude následně udržovat pastvou nebo kosením.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt