NK Bílé stráně pod Košťálovem

Záhlaví_WEB_01


 

Bílé stráně pod Košťálovem

 

Bílé stráně pod Košťálovem

 

Tato lokalita, sloužící jako tzv. nášlapný kámen, se nachází na západně až jihozápadně orientovaných svazích, na úpatí mezi vrchy Jezerka a Košťál, východně od obce Teplá. Bílé stráně pod Košťálovem jsou místem s velkou rozmanitostí jednotlivých stanovišť. Jedná se o bývalé a částečně dochovalé sady s teplomilnými trávníky, příkré svahy s rozvolněnou vegetací a svahové „nátrže“ s obnaženým substrátem. Lokalita bezprostředně navazuje na evropsky významnou lokalitu Košťálov (CZ0420459).

Cílovým stanovištěm jsou Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210.

 

Lokalita hostí celou řadu chráněných a významných druhů rostlin a živočichů, přičemž na důkladnější

 botanický a zoologický průzkum ještě čeká. Z dosud zaznamenaných druhů můžeme jmenovat např. len žlutý (Linum flavum), len tenkolistý (L. tenuifolium), koulenku prodlouženou (Globularia bisnagarica), čičorku pochvatou (Coronilla vaginalis), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica). Z bezobratlých to jsou např. kvapníci Amara crenata a Ophonus stictus, z obratlovců např. ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

 

Lokalita je zranitelná kvůli zarůstání stepní vegetace expanzními keři a stromy, šířícimi se z okolních porostů (hlohy, růže, trnka, jasan). V navržené péči o lokalitu dojde v první fázi k odstranění nežádoucích křovin a náletových dřevin s následnou údržbou pomocí pastvy nebo kosení.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt