EVL Radobýl

Záhlaví_WEB_01


 

Radobýl

 

 

Radobýl

Vrch Radobýl (398 m n. m.) se zvedá nad obcí Žalhostice, na pravém břehu Labe, západně od Litoměřic. Jedná se o vulkanický vrch s historickým lomem na těžbu čediče, při níž došlo k odkrytí unikátní sloupcovité odlučnosti. Na svazích se nacházejí dobře zachovalá, teplomilná společenstva, hostící celou řadu významných druhů rostlin a živočichů. Radobýl je jednou ze sedmi lokalit v České republice s výskytem saranče skalní (Stenobothrus eurasius). Předmětem ochrany jsou Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210 a Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220.

Vrchol, svahy, pohyblivé sutě a skalní terasy Radobýlu hostí Subpanonské stepní trávníky 6240, mezi kterými se nacházejí volné plošky Pionýrské vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 8230, doplněné Silikátovými skalnatými svahy s chasmofytickou vegetací 8220, severní až severovýchodní svah pokrývají Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 9180.

Z významnějších druhů rostlin můžeme jmenovat např. diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), silenku ušnici (Silene otites), pískovici thesalskou (Trigonella monspeliaca), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), 6 různých druhů záraz (Orobanche spp., Phelipanche spp.) a další. Fauna je bohatá zejména na přítomnost bezobratlých - 32 druhů měkkýšů, 11 druhů suchozemských stejnonožců a 807 druhů motýlů např. okáč metlicový (Hipparchia semele), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama). Radobýl je důležitou lokalitou pro naturový druh saranče skalní (Stenobothrus eurasius) a přástevníka kostivalového (Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria*). Zaznamenáno zde bylo také více než 50 druhů obratlovců, např. ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), výr velký (Bubo bubo), plšík lískový (Muscardinus avellanarius).

Lokalita je ohrožena zarůstáním křovinami a náletovými dřevinami, místy s výskytem invazního trnovníku akátu. Teplomilné trávníky trpí hromaděním stařiny. K zachování a k obnově cenných biotopů je navržen výřez křovin s následnou pastvou smíšeným stádem ovcí a koz, případně kosením.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt