EVL Milešovka

Záhlaví_WEB_01


 

Milešovka

 

Milešovka

 

Milešovka (837 m n m.) je dominantním a nejvyšším bodem Českého středohoří nacházející se severozápadním směrem od obce Velemmín. Evropsky významná lokalita Milešovka zahrnuje kromě samotné Milešovky také skupinu okolních vrcholů - Kamenec (552 m n m.), Dubický vrch (441 m n m.), Dlouhý vrch (456 m n m.) a Šibeník (486 m n m.), s rozsáhlými plochami dobře zachovaných lesních, skalních a suťových ekosystémů.

Cílem ochrany jsou stanoviště: Kontinentální opadavé křoviny 40A0*, Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 6190, Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 8220, Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 8230, Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*, Bučiny asociace Asperulo - Fagetum 9130 a Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 9180.

Najdeme zde mnoho druhů rostlin i živočichů chráněných českou i mezinárodní legislativou. Z rostlin např. hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) a medvědici lékařskou (Arctostaphylos uva-ursi) na Výřích skalách, kosatec bezlistý (Iris aphylla) na jižních svazích Milešovky a bělozářku liliovitou (Anthericum liliago) či lilii zlatohlavou (Lilium martagon) na rozptýlených ploškách v lese. Na skalách najdeme bohaté porosty tařice skalní (Aurinia saxatilis).

Prosvětlená místa v lese vyhovují bezobratlým živočichům jako je např. batolec červený (Apatura ilia) a batolec duhový (Apatura iris). V bukových lesích najdeme početnou populaci střevlíka nepravidelného (Carabus irregularis). Z přítomných plazů můžeme zmínit např. ještěrku obecnou (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis), pro obojživelníky jsou zde významná zimoviště, která využívá zejména mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Na lokalitě hnízdí nebo ji navštěvuje krahujec obecný (Accipiter nisus), čáp černý (Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo), sýček obecný (Athene noctua), krkavec velký (Corvus corax). Mezi savce, kteří se vyskytují na lokalitě ve větší míře, patří např. plch velký (Glis glis) a veverka obecná (Sciurus vulgaris).

Evropsky významná lokalita je zranitelná zejména z důvodu negativních dopadů nevhodných lesnických zásahů provedených v minulosti.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt