EVL Lovoš

Záhlaví_WEB_01


 

Lovoš

 

Lovoš

Vrch Lovoš (570 m n. m.) je významná krajinná dominanta okraje Českého středohoří zvedající se nad Lovosicemi. Evropsky významná lokalita zahrnuje i severně vybíhající nižší hřbet Kybičky (486 m n. m.), protažený ve směru JZ-SV, a k severu klesající svahy do Opárenského údolí. Evropsky významná lokalita hostí teplomilná společenstva stepí, lesostepí a listnatých lesů, která jsou druhově velmi bohatá a poskytují prostor pro velký počet zvláště chráněných a velmi vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve vegetaci lokality převládají hercynské dubohabřiny, na vrcholu, jižním a jihozápadním svahu se vyskytují společenstva skal a sutí, travnaté stepní porosty a křovinaté porosty, které přechází v teplomilné doubravy. Severní, západní a východní svahy pokrývají suťové lesy. Hřbet Kybičky s výrazně kyselejším trachytickým podložím pokrývají teplomilné doubravy se zbytky cenné šipákové doubravy. Na severním úpatí při Opárenském údolí se opět vyskytují suťové lesy, acidofilní bučiny a teplomilné doubravy. Předmětem ochrany jsou stanoviště: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220, Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9110, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170 a Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 9180*.

Z druhů chráněných soustavou NATURA 2000 se zde vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria*). Dalšími významnými a vzácnými druhy chráněnými českou i mezinárodní legislativou jsou z rostlin např. endemický jeřáb český (Sorbus bohemica), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), tařice sklaní (Aurinia saxatilis), dřín jarní (Cornus mas), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl Ivanův (S. pennata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp.bohemica), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), kosatec bezlistý (Iris aphylla), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), třemdava bílá (Dictamnus albus). Z živočichů např. lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), roháč obecný (Lucanus cervus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

Teplomilná společenstva, spolu s rozsáhlým komplexem starých sadů při jižním úpatí Lovoše, jsou ohrožena zarůstáním křovinami a náletovými dřevinami z okolních porostů (zejména hlohy, růže, trnka, jasan). Zachování těchto cenných teplomilných společenstev s výskytem velkého množství vzácných rostlin a živočichů vyžaduje komplexní přístup k plánovaným managementovým zásahům.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt