EVL Lipská hora

Záhlaví_WEB_01


 

Lipská hora

 

Lipská hora

 

Lipská hora (689 m n. m.) je výrazná dominanta nacházející se severozápně od obce Mrsklesy. Jedná se o znělcový vrch s velmi dobře zachovalými lesními společenstvy a společenstvy skal a sutí. Význam lokality je dán velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou zde stanoviště: Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 8160*, Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 8220, Eurosibiřské stepní doubravy 91I0* a Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 9180*.

Na lokalitě se vyskytuje řada významných druhů rostlin a živočichů chráněných českou i mezinárodní legislativou. Z rostlin je přítomen např. hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus) a dřín jarní (Cornus mas). Z bezobratlých živočichů např. pavouk stepník rudý (Eresus cinnaberinus) a dále zde bylo zjištěno 123 druhů střevlíkovitých brouků. Z obratlovců můžeme zastihnout ještěrku obecnou (Lacera agilis), zmiji obecnou (Vipera berus), slepýše křehkého (Anguis fragilis) nebo výra velkého (Bubo bubo), který zde pravidelně hnízdí.

Na evropsky významnou lokalitu Lipská hora navazuje tzv. nášlapný kámen „Bílé stráně pod Lipskou horou.“

Zranitelnost lokality spočívá v expanzi křovin v místech výskytu chráněných druhů rostlin, zejména hvozdíku sivého a medvědice lékařské. Péči potřebují také opuštěné a zarůstající louky při úpatí Lipské hory.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt