EVL Košťálov

Záhlaví_WEB_01


 

Košťálov

 

 

 

Košťálov

 

Evropsky významná lokalita Košťálov se nachází severně od obce Třebenice a zaujímá skupinu čtyř vrcholů - Košťál (481 m n.m. ), Jezerka (487 m n.m.), Ovčín (431 m n.m.) a Sutomský vrch (505 m n.m.). Lokalita je tvořena především rozsáhlým lesním komplexem se suťovými poli, vrcholové partie některých kopců zaujímá bezlesí s teplomilnou flórou a faunou. Cílem ochrany jsou stanoviště: Kontinentální opadavé křoviny 40A0*, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) s význačným výskytem vstavačovitých 6210*, Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510, Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220, Panonské šipákové doubravy 91H0*, Eurosibiřské stepní doubravy 91I0*, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170 a Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 9180*.

Na lokalitě nalezneme 52 významných nebo ohrožených druhů rostlin jako např. evropsky významný druh kavyl olysalý (Stipa zalesskii*), dále tařici skalní (Aurinia saxatilis), hlaváček jarní (Adonis vernalis), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) či 5 druhů záraz (Orobanche spp.). Kromě toho se zde vyskytují bohatá společenstva suchozemských plžů např. suchomilka rýhovaná (Helicopsis striata), z pavoukovců např. stepník rudý (Eresus kollari), z rovnokřídlých saranče německá (Oedipoda germanica), dále 606 druhů motýlů např. modrásek hnědoskvrnný (Polyomnatus daphnis) či modrásek rozchodníkový (Scolianthides orion) a 85 druhů obratlovců např. mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), zmije obecná (Vipera berus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), slavík obecný (Luscinia megarhynchos).

Lokalita je ohrožena postupující sukcesí, která je příčinou zarůstání stanovišť stepních druhů na jižně až jihozápadně orientovaných svazích některých kopců (Košťál a Holý vrch). Lesní porosty byly v minulosti negativně ovlivněny lesním hospodařením, kdy docházelo k vysazování satnovištně a geograficky nepůvodních druhů dřevin (smrk, modřín, borovice lesní, borovice černá, akát). Plánované zásahy na lokalitě budou spočívat v obnově stepních stanovišť, v lesních porostech je kladen důraz na obnovu přirozené druhové skladby.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt