EVL Borečský vrch

Záhlaví_WEB_01


boreč

 

Borečský vrch

 

Evropsky významná lokalita Borečský vrch (449 m n. m.) se nachází přibližně 4,5 km západně od Lovosic. Je tvořena vrchem Boreč, což je morfologicky trachytický lakolit s významným výskytem ventarol - výrony teplého vzduchu v zimním období ve vrcholových partiích kopce. Naopak v letních měsících klesá studený vzduch puklinovým systémem svahů a vyvěrá na úpatí suťových polí. Na tyto specifické mikroklimatické poměry je vázána přítomnost rostlinných a živočišných druhů, nesnášejících velké výkyvy teplot. V mozaice pohyblivých i zazeměných sutí se střídají lesní porosty s plochami bezlesí - fragmenty suchých trávníků, skály a suťová pole.

 

Cílem ochrany jsou stanoviště: Kontinentální opadavé křoviny 40A0*, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 a Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220.

 

Borečský vrch je významnou lokalitou reliktních chladnomilných společenstev. Systém ventarol umožňuje přežívání jatrovky borečky vzácné (Targionia hypophylla), která se v České republice vyskytuje pouze na vrchu Boreč. Lesy jsou tvořeny mozaikou dubohabřin a suťových lesů s výskytem endemického jeřábu českého (Sorbus bohemica), dále např. buku lesního (Fagus sylvatica), břízy bělokoré (Betula pendula), dubů (Quercus robur, Q. petraea), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), v keřovém patře např. líska obecná (Corylus avellana), rybíz alpínský (Ribes alpinum), růže převislá (Rosa pendulina). V podrostu najdeme lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), kosatec bezlistý (Iris aphylla), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), třemdavu bílou (Dictamnus albus) a další ohrožené druhy. Rozvolněné stromové patro při hranách skal umožňuje výskyt stabilní populace koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Skály využívá k hnízdění výr velký (Bufo bufo). Pravidelně zde bývá pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), z plazů slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a zmije obecná (Vipera berus).

 

Lokalita je ohrožena zarůstáním křovinami a náletovými dřevinami v místech výskytu koniklece otevřeného a dále expanzí křovin při JV úpatí kopce, kde dochází k zarůstání stanoviště Nížinných sečených luk (6510). Vážný problém představuje i značná ruderalizace vrcholové části kopce v důsledku turistického ruchu.

Managementová opatření budou spočívat zejména v redukci křovin a náletových dřevin s následnou sečí či pastvou.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt