AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Programy EU >> LIFE >> LIFE České středohoří

LIFE České středohoří

Záhlaví_WEB_01


 

 

Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří

(zkrácený název LIFE České středohoří)

 

Příjemce projektu:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, realizaci zajišťuje regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří.

 

Doba trvání:

8/2017 - 12/2023

 

Důvody podání projektu:

Teplomilná stanoviště patří mezi druhově nejbohatší/přírodovědně nejcennější společenstva. Trávníky se vyvinuly a v minulosti byly udržovány tradičními formami maloplošného hospodaření (pastva hospodářských zvířat, především ovcí a koz, a kosení). V důsledku útlumu těchto aktivit dochází v současné době k jejich zarůstání dřevinami a postupnému zániku. V teplomilných lesních stanovištích byly v minulých desetiletích prováděny výsadby pouze několika druhů lesních dřevin, včetně geograficky nepůvodních.

Potřeba zvýšení počtu jedinců u populací 6 druhů chráněných v rámci Evropské unie - ještěrky zelené, kavylu olysalého, koniklece otevřeného, přástevníka kostivalového, saranče skalní a střevíčníku pantoflíčku.

Velmi malá informovanost veřejnosti o významu teplomilných stanovišť a potřebné péči o ně.  

 

Hlavní cíle projektu:

Obnova cca 277 ha teplomilných stanovišť realizací vhodných managementových opatření (viz níže) a zvýšení počtu jedinců u šesti druhů chráněných v rámci Evropské unie.

Podpora tradičních forem hospodaření na teplomilných stanovištích - např. spolupráce s vlastníky, nájemci a zemědělskými subjekty při uzavírání pachtovních smluv a zařazování pozemků do systému zemědělských dotací, a tím zajištění dlouhodobé potřebné péče o teplomilná stanoviště.

Zvýšení zájmu veřejnosti o teplomilná stanoviště a soustavu Natura 2000.

 

Projektové lokality:

Nejvíce aktivit bude realizováno v centrální části CHKO České středohoří. Jedná se především o lokality, které jsou součástí evropské soustavy Natura 2000 (do projektu jsou zařazeny evropsky významné lokality - Bílé stráně u Litoměřic, Borečský vrch, Holý vrch u Hlinné, Košťálov, Lipská hora, Lovoš, Milešovka, Porta Bohemica, Radobýl). Tyto lokality jsou doplněny menšími plochami, tzv. nášlapnými kameny (Bílé stráně pod Košťálovem, Bílé stráně pod Lipskou horou, Bílé stráně pod Radobýlem, Dolní Zálezly, Kočka, Kostelní vrch, Ledvinův vršek, Líska, Sady u Blešna, Stráně pod Lovošem), které umožňují propojení jednotlivých evropsky významných lokalit.

 

Plánované aktivity:

Managementová opatření (příklady):

  • výřez nežádoucích dřevin a jejich zmlazení (na ploše cca 127 ha),
  • pastva (na ploše cca 111 ha),
  • kosení (na ploše cca 155 ha),
  • redukce nepůvodních invazních druhů (především trnovník akát) na ploše cca 3 ha,
  • dosadby minoritních druhů dřevin (např. jeřáb břek, hrušeň polnička) na ploše cca 99 ha.

Práce s veřejností (příklady):

  • výroba vzdělávacích a propagačních materiálů, osvěta prostřednictvím médií,
  • vzdělávací program pro školy a akce pro širokou veřejnost,
  • konference a semináře pro odborníky a spolupracující subjekty.

 

Kontakt:

Ing. Gabriela Kubátová
manažerka projektu
gabriela.kubatova@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt