Jedna příroda

Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K revisited)

Logo LIFE NATURA 2000 Jedna-priroda

Období realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2026.

Webová adresa projektu: https://www.jednapriroda.cz/

Kontext:

Soustava chráněných území Natura 2000 představuje klíčový nástroje Evropské Unie k zastavení úbytku biodiverzity na jejím území. Ačkoli se nám v ČR daří stav cílových druhů a biotopů částečně zlepšovat, současné trendy nedostačují k naplnění našich závazků vyplývajících z Evropské strategie pro biodiverzitu 2011-2020. Dlouhodobá pozitivní změna stavu cílových fenoménů si proto vyžádá další intenzivní práci na zlepšování současného systému managementu lokalit, stanovování priorit při alokaci omezených finančních zdrojů na jeho realizaci a v neposlední řadě i na zlepšování komunikace s vlastníky pozemků a jinými zúčastněnými stranami včetně veřejnosti.

O projektu:

Cílem řešeného integrovaného projektu je provádění Prioritního akčního rámce (PAF) pro soustavu Natura 2000 v ČR na období 2021-2027, který hodnotí aktuální stav soustavy a stanovuje národní priority pro plnění souvisejících evropských směrnic 92/43/EHS „o stanovištích“ a 2009/147/ES „o ptácích“.

Hlavní činnosti projektu směřují k nastavení a zajištění efektivnějšího systému péče o lokality soustavy Natura 2000 v ČR. Vhodná péče o tyto lokality bude zajištěna především díky plánování založenému na pravidelném a systematickém hodnocení vývoje stavu předmětů ochrany těchto území, ale také díky úzké spolupráci s vlastníky a uživateli dotčených pozemků.

Díky spolupráci státní správy s akademickou sférou projekt významně přispěje k získávání, účinnému sdílení a využívání nových znalostí o společensko-hospodářských přínosech poskytovaných přírodním kapitálem území soustavy Natura 2000. Tyto poznatky dá do souvislosti s náklady a dostupnými finančními zdroji spojenými s péčí o tato území.

Louka s hvozdíkem pyšným, Autor: Martin Klaudys Pole u Kopanice, CHKO Bílé Karpaty. Autor snímku: Petr Holub

 

Hlavní účel projektu bude naplněn dosažením dílčích cílů:

 1. Zjištění a vyhodnocení stavu předmětů ochrany jednotlivých lokalit soustavy Natura 2000.
 2. Stanovení priorit péče pro fenomény chráněné podle směrnic o stanovištích (dle příloh I a II) a o ptácích pro lokality ve správě AOPK ČR.
 3. Seznámení vlastníků a uživatelů pozemků v lokalitách ve správě AOPK ČR s cíli a způsoby ochrany těchto lokalit a vysvětlení nákladů a přínosů, které pro ně z této ochrany vyplývají.
 4. Na základě principů managementového cyklu provádění vhodných a potřebných opatření vedoucích k zachování nebo zlepšení stavu biotopů a druhů v lokalitách.
 5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče o lokality ve správě AOPK ČR.
 6. Aktualizace plánovací dokumentace pro lokality, u kterých vyvstala potřeba změny, v souladu s výsledky tohoto projektu.
 7. Kvantifikace přínosů, které společnosti poskytuje přírodní kapitál (ekosystémy) v rámci soustavy Natura 2000, i nákladů souvisejících se zajišťováním této soustavy.
 8. Osvojení si dobré praxe při péči o lokality pracovníky v oblasti ochrany přírody a ovládají potřebné procesy a postupy.
 9. Zefektivnění využívání finančních prostředků dostupných pro péči o lokality.
 10. Konsolidace výstupů projektu do podoby doporučení pro praxi a jejich zpřístupnění pro potřeby veřejné správy.
 11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany lokalit a vysvětlení nákladů a přínosů, které pro ně z této ochrany vyplývají.

Koordinující příjemce:

Přidružení příjemci:

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhnou 20 369 945 €, z toho výše příspěvky EU činí 60 %.

Kontakty:

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt