LIFE

Program LIFE je integrovaným finančním nástrojem Evropské komise. Byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Jeho cílem je zajišťovat a šířit řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a podporovat inovativní technologie. 

Podprogram pro životní prostředí

Prioritní oblasti:

 • životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 • příroda a biologická rozmanitost
 • správa a informace v oblasti životního prostředí

Podprogram pro oblast klimatu

Prioritní oblasti:

 • zmírňování změny klimatu
 • přizpůsobování se změně klimatu
 • správa a informace v oblasti klimatu

Žadatelé: všechny právnické osoby

Typy způsobilých výdajů:

 • přípravné akce
 • koupě nebo pronájem pozemků
 • konkrétní ochranářské aktivity
 • monitoring
 • zvyšování povědomí veřejnosti a šíření výsledků projektu
 • projektové řízení a sledování postupu realizace

Financování:
Program LIFE rozlišuje tyto druhy financování: granty, veřejné zakázky nebo příspěvky do finančních nástrojů. Pomocí grantů mohou být financovány tradiční typy projektů: projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty, nebo nové typy projektů: integrované projekty, projekty technické pomoci a přípravné projekty. Maximální míra spolufinancování těchto projektů je 60 % (75 % u tradičních projektů zaměřených na prioritní druhy nebo stanoviště v rámci prioritní oblasti Příroda a biologická rozmanitost).

V současné době je AOPK ČR koordinujícím příjemcem u dvou končících projektů LIFE+, které mají za cíl přispět k zastavení poklesu biodiverzity aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany. Jedním z hlavních cílů projektů je zajištění dlouhodobé udržitelnosti a péče o území např. zapojením místních zemědělských subjektů. Více informací o programu LIFE lze nalézt zde.

AOPK ČR byla v letech 2011 - 2016 úspěšným příjemcem 2 projektů LIFE+:

Aktuálně běžící LIFE projekty AOPK ČR:

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt