EHP Fondy

EHP a Norské fondy  patří od roku 2004 do nástrojů finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP), jež přispívá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi v EHP. Tento záměr vychází z Dohody o EHP, která umožňuje třem nečlenským státům EU – Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku, podílet se na volném obchodu se zeměmi EU. Jejich příspěvek do EHP fondů má tak za cíl podporu a posílení spolupráce a kontaktů s šestnácti členskými státy EU střední a jižní Evropy. V České republice jsou EHP fondy a samostatné Norské fondy spravované Ministerstvem financí ČR (MF ČR).

Vedle dalších prioritních programových oblastí byl pro období 2009 – 2014 v ČR vypsán také program CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu. AOPK ČR je v rámci tohoto programu hlavním příjemcem dotace pro celkem 21 projektů, z nichž 17 projektů bylo zařazeno do podprogramu Malého grantového schématu: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“. Zprostředkovatelem programu CZ02 je MF ČR a  jeho podprogramu (MGSII) Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Celkový rozpočet všech projektů podpořených z EHP fondů realizovaných AOPK ČR činí 86 213 526,- Kč včetně spolufinancování z rozpočtu MŽP, které tvoří 15% (MGSII) či 20% (CZ02) z celkové částky jednotlivých projektů.

Informace o konkrétních projektech naleznete na: EHP a Norské fondy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt